Model Nulitatea Unui Act Juridic | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Nulitatea unui act juridic

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Nulitatea unui act juridic

Model Nulitatea unui act juridic

Sediul materiei:

 • Art. 1246-1265 C. civ.
 • Art. 2529 C. civ.
 • Art. 1635-1647 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10] prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul[13](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta[15] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[16], prin reprezentant[17] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate nulitatea absolută/ să dispună anularea actului juridic/contractului ..... încheiat la data de ..... între[18] .....şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului atacat, respectiv .....restituirea prestaţiilor constând în[19] .....

În fapt, arătăm că[20] …..

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.[21] ….. din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea…..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[22] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[23] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[24] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[25] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[26]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[27], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[28] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[29] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[30] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[31].

Data, Semnătura[32],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea de reclamant diferă în funcţie de felul nulităţii invocate: acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi promovată de orice persoană interesată, conform art. 1247 alin. (2) din C. civ., iar acţiunea în nulitate relativă doar de către cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziţia legală încălcată, potrivit art. 1248 alin. (2) din C. civ.. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea de reclamant diferă în funcţie de felul nulităţii invocate: acţiunea în constatarea nulităţii absolute poate fi promovată de orice persoană interesată, conform art. 1247 alin. (2) din C. civ., iar acţiunea în nulitate relativă doar de către cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziţia legală încălcată, conform art. 1248 alin. (2) din C. civ. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Calitatea de pârât va aparţine părţii/părţilor actului juridic. ↑
 14. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Calitatea de pârât va aparţine părţii/părţilor actului juridic. ↑
 16. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 17. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 18. Se va individualiza actul juridic atacat, prin menţionarea tuturor datelor de referinţă (data actului, persoanele semnatare, nr. şi data autentificării, etc.). ↑
 19. În acest caz, restituirea prestaţiilor/repunerea părţilor în situaţia anterioară este un capăt de cerere subsidiar, iar reclamantul trebuie să precizeze în mod concret în ce constă această solicitare. ↑
 20. Se vor menţiona: cauza nulităţii invocate, împrejurările de fapt care stau la baza invocării motivului de nulitate, normele de drept nesocotite la încheierea actului juridic atacat, orice alte aspecte de natură a demonstra faptul că acţiunea în anularea actului juridic a fost introdusă înăuntrul termenului de prescripţie (a se vedea şi dispoziţiile art. 2529 C. civ.) ↑
 21. Se menţionează dispoziţiile aplicabile, în funcţie de cauza de nulitate invocată. ↑
 22. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 23. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 24. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 25. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 26. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 27. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 28. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 29. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 30. Taxa de timbru se va stabili în funcţie de caracterul patrimonial/nepatrimonial al actului juridic, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a), respectiv art. 8 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 32. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână): ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.