Model Întâmpinare La Cererea De Chemare în Judecată | Discută Cu Un Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

Model Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

Sediul materiei:

 • Art. 205-208 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/ reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11], prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] .....

în contradictoriu cu reclamantul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în.....,

sau

în contradictoriu cu reclamanta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., prin reprezentant[14] (nume ....., prenume .....), formulăm

ÎNTÂMPINARE[15] LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale ( de procedura şi de fond)[16]….. şi, pe fond, să respingă cererea de chemare în judecată formulată.

În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant înţelegem să formulăm următoarele apărari pentru fiecare dintre acestea în parte[17] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 205-206 C.proc. civ. şi art. [18] …..

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[19] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[20] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[21] ....., pentru dovedirea următoarelor apărari si exceptii..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea reclamantului persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[22] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[23]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[24], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta întâmpinare , în[25] .....exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[26]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[27]/extras din registrul public[28]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[29].

Data, Semnătura[30],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată ce va soluţiona cererea. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, se doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 15. Conform art. 208 C. proc. civ. întampinarea este obligatorie în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel, ca de exemplu in cazul ordonanţei preşedintiale. Nedepunerea întâmpinarii în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. ↑
 16. Se vor indica excepţiile ce se solicită a fi invocate raportat la cererea de chemare în judecată. ↑
 17. Se vor prezenta apărarile, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de fiecare pretenţie ridicată de reclamant în cadrul cererii de chemare în judecată. ↑
 18. Se vor indica textele legale, pe care pârâtul îşi întemeiază apărările şi excepţiile. ↑
 19. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 20. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 21. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 22. Se vor menţiona faptele, pe care pârâtul doreşte să le probeze. ↑
 23. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 24. Menţiunea este facultativă Se va indica numai dacă pârâtul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 25. Întâmpinarea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi reclamanţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă reclamanţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar. ↑
 26. Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 27. Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. ↑
 28. Se depune atunci întâmpinarea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 29. Se va depune atunci când întâmpinarea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 30. Semnătura de pe întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *