Model Înregistrarea Tardivă A Naşterii | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
avocat bucuresti on line
Model Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară
3 noiembrie 2016

Model Înregistrarea tardivă a naşterii

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Înregistrarea tardivă a naşterii

Model Înregistrarea tardivă a naşterii

Sediul materiei:

 • Art. 18 Legea nr. 119/1996
 • Art. 99 C. civ
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume ....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

în contradictoriu cu pârâta[5] (denumirea.....), cu sediul în ....., prin reprezentant (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să dispună înregistrarea tardivă a naşterii numitului (nume şi prenume….), născut la data de…., în localitatea…., judeţul…., fiul lui…. şi al...., precum şi întocmirea actului de naştere.

În fapt, arătăm că la data de …., în localitatea…., judeţul…., s-a născut numitul…., fiul lui….. şi al…. .

Precizăm că, de la data naşterii acestuia, a trecut mai mult de un an, iar naşterea nu a fost înregistrată până la data formulării cererii.

Faţă de cele mai sus expuse, apreciem că se impune înregistrarea naşterii şi întocmirea actului de stare civilă, astfel că solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 119/1996 şi art. 99 C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri şi expertiză medico-legală.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[6] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[7] .... exemplare.

De asemenea, solicităm emiterea unei adrese către[8] …. în vederea efectuării de verificări pentru stabilirea identităţii minorului…. .

În cadrul probei cu expertiză, solicităm emiterea avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul minorului[9].…..

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[10], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[11] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[12] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[13]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[14].

Data, Semnătura[15],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei[16] .....

 1. Menţiunile se referă persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Potrivit art. 14 din Legea nr. 119/1996, întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul; prin urmare, aceştia au şi calitate procesuală pasivă. ↑
 6. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Se vor depune în mod obligatoriu certificatul medical constatator al naşterii şi, după caz, certificatul de căsătorie al părinţilor. ↑
 7. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 8. Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana interesată sau se află sediul serviciului de protecţie specială a copilului; potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, această probă este obligatorie. ↑
 9. Potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, această probă este obligatorie. ↑
 10. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 11. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 12. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. ↑
 13. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 15. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑
 16. Pentru acest tip de acţiune este prevăzută o normă specială de comptenţă: judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul serviciul de protecţie specială a copilului ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.