Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
avocat bucuresti online
Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
3 octombrie 2018
avocati bucuresti online
Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
3 octombrie 2018

Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI

avocat online bun

avocat online bun

Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI

Model CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI

A. ASPECTE TEORETICE

CONVENȚIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE SOȚI

- regimul separației de bunuri -

I. PĂRȚILE

1. Subsemnatul . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . . . . ., cnp, . . . . . . . . . .

2. Subsemnata . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliată în . . . . . . . . . . . ., cnp . . . . . . . . . .

în calitate de soți, căsătoriți la data de . . . . . . . . . . ., în localitatea, actul de căsătorie fiind înregistrat sub nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . ., la, așa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr. . . . . . . . . . .emis la data de . . . . . . . . . . . . .*,

II. OBIECTUL CONVENȚIEI

2.1. Noi, părțile am hotărât să adoptăm regimul matrimonial al separației de bunuri, reglementat de art. 360-365 C. civ..

2.2. Noi, părțile declarăm că am lichidat regimul matrimonial avut anterior, al comunității legale/comunității convenționale, conform actului de lichidare autentificat sub nr. . . . . . . . . . . . . de notarul public . . . . . . . . . ./hotărârii judecătorești definitive nr. . . . . . . . . . .

2.3. Noi, părțile confirmăm inventarul bunurilor mobile autentificat sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public . . . . . . . . . ., care face parte integrantă din prezenta convenție matrimonială sau

Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință posibilitatea întocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii, precum și faptul că în lipsa unui astfel de inventar, se prezumă, până la proba contrară, că bunul aparține soțului posesor și declarăm că nu solicităm întocmirea unui astfel de inventar (nu există bunuri mobile proprii).

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOȚILOR

3.1. Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință următoarele efecte juridice ale regimului matrimonial al separației de bunuri:

- fiecare dintre soți este proprietar exclusiv al bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor ce le dobândește în nume propriu în timpul căsătoriei, putând dispune de acestea în mod liber, fără a avea nevoie de consimțământul celuilalt soț;

- soții pot dobândi bunuri împreună în timpul căsătoriei, acestea aparținându-le în proprietate comună pe cote părți. Cotele-părți se stabilesc de soți la data dobândirii fiecărui bun. Dacă soții nu stabilesc o cotă-parte determinată, se prezumă până la proba contrară că dețin cote părți egale (art. 634 alin. 2 C. civ.);

- nici unul dintre soți nu este ținut de obligațiile asumate de celălalt soț;

- soții răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor;

- soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar;

- dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un bun, folosindu-se în tot sau în parte, de bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde daune-interes de la soțul dobânditor.

- la încetarea regimului separației de bunuri, fiecare dintre soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt soț până la acoperirea datoriilor pe care le au unul față de celălalt. Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință dispozițiile privind reglementarea dreptului de retenție prevăzute de art. 2495-2499 C. civ., precum și faptul că cel care exercită un drept de retenție are drepturile și obligațiile unui administrator al bunului altuia împuternicit cu administrarea simplă.

- dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane.

3.2. Prezenta convenție produce efecte de azi data autentificării/ de la data de . . . . . . . . . .**.

3.3. Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință următoarele dispoziții cu caracter general care se aplică și regimului separației de bunuri (art. 312 alin. 2 C. civ.):

- soții sunt obligați să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei***;

- oricare dintre soți poate să dea mandat celuilalt soț să-l reprezinte pentru exercitarea drepturilor ce le are potrivit regimului matrimonial;

- fiecare soț poate face singur, fără consimțământul celuilalt soț, depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea;

- fiecare soț poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la bunurile, veniturile și datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instanței de tutelă.

- în mod excepțional, dacă unul dintre soți încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soț poate cere instanței de tutelă ca, pentru o durată determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să poată fi exercitat numai cu consimțământul său expres.

- niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care este afectată folosința acesteia. Locuința familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii. Oricare dintre soți poate cere notarea în Cartea Funciară a unui imobil a faptului că reprezintă locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului;

- în cazul în care locuința este deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soț are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie, dispozițiile paragrafului anterior fiind aplicabile.

IV. MODIFICAREA REGIMULUI MATRIMONIAL

4.1. Regimul matrimonial ales se poate modifica sau înlocui, după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei. Orice modificare sau înlocuire a regimului matrimonial se va face cu respectarea condițiilor prevăzute de C. civ. pentru încheierea convenției matrimoniale.

V. ÎNCETAREA REGIMULUI MATRIMONIAL. LICHIDAREA

5.1. Regimul matrimonial încetează prin desfacerea căsătoriei prin divorț, prin încetarea căsătoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soți sau prin nulitatea/anularea căsătoriei.

5.2. În caz de încetare sau schimbare a regimului matrimonial, acesta se lichidează prin bună învoială prin act autentic notarial, sau, în caz de neînțelegere, pe cale judiciară.

5.3. Noi, soții am hotărât ca în situația lichidării regimului separației de bunuri să nu se facă aplicarea art. 361 alin. 1 C. civ. privind creanța de participare**** sau

Noi, soții am hotărât ca în situația lichidării regimului separației de bunuri, creanța de participare să reprezinte jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete, aceasta urmând a fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură, potrivit art. 361 alin. 1 C. civ.

VI. PUBLICITATEA CONVENȚIEI MATRIMONIALE

6.1. În vederea opozabilității față de terți, un exemplar al prezentei convenții și al inventarului (după caz) se va transmite de notarul public la Oficiul Stării civile din cadrul Primăriei . . . . . . . . . . . . ., precum și la RNNRM

6.2. În vederea opozabilității față de terți, oricare dintre soți va putea îndeplini formalitățile pentru efectuarea înscrierilor corespunzătoare la Biroul de cadastru și Publicitate Imobiliară competent pentru bunurile imobile și la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, pentru bunurile mobile (conform art. 334 alin. 3 și alin. 4 C. civ.)*****.

VII. LEGEA APLICABILĂ REGIMULUI MATRIMONIAL******.

7.1. Noi, părțile am hotărât ca legea aplicabilă regimului matrimonial să fie legea . . . . . . . . . . *******

7.2. Soții pot alege oricând o altă lege aplicabilă regimului matrimonial dintre cele prevăzute de art. 2590 alin. 2 C. civ., cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege pentru încheierea convenției matrimoniale (art. 2591 alin. 2 C. civ.).

7.3. Noi, părțile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință domeniul de aplicare a legii aplicabile regimului matrimonial prevăzut de art. 2593 C. civ.********.

VIII. LEGEA APLICABILĂ DIVORȚULUI*********

8.1. Noi, părțile am hotărât ca legea aplicabilă divorțului să fie legea . . . . . . . . . . **********

8.2. Dacă legea străină aleasă nu permite divorțul ori îl admite în condiții deosebit de restrictive, se aplică legea română, în cazul în care unul dintre soți este, la data cererii de divorț, cetățean român sau are reședința obișnuită în România (art. 2600 alin. 2 C. civ.)***********.

Cheltuielile pentru întocmirea prezentei convenției au fost suportate de ambii soți.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . ., în .. exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Oficiul de Stare civilă din cadrul Primăriei . . . . . . . . . . . ., un exemplar pentru RNNRM și . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

SOȚ, . . . . . . . . . . . .

SOȚIE, . . . . . . . . . .

B. ASPECTE PRACTICE

CONVENȚIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE SOȚI

- regimul separației de bunuri -

Între subsemnații:

A . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., având Cod Numeric Personal . . . . . . . . . ., pe de- o parte și

B . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., domiciliată în . . . . . . . . . ., având Cod Numeric Personal . . . . . . . . . ., pe de altă parte, soți, căsătoriți la data de . . . . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., actul de căsătorie fiind înregistrat sub nr. . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . . . ., așa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr. . . . . . . . . . .emis la data de . . . . . . . . . .,în conformitate cu prevederile articolului 312 și următoarele din C. civ., intervenit prezenta

CONVENȚIE PRIVIND ALEGEREA REGIMULUI MATRIMONIAL
în următoarele condiții:

Art. 1. Alegerea regimului matrimonial

Noi, A și B, soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 329 C. civ., alegem ca regim matrimonial regimul separației de bunuri, astfel cum acesta este reglementat de art. 360 - 365 C. civ..

Art. 2. Regimul bunurilor proprii. Inventarul bunurilor mobile. Regimul bunurilor comune.

Noi, A și B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 361 C. civ., la adoptarea regimului separației de patrimonii, bunurile mobile proprii fiecăruia dintre noi, sunt cele incluse în inventarul anexă prezentei convenții, care face parte integrată din prezentul înscris.

Noi, A și B, soți, înțelegem că, în conformitate cu prevederile art. 360 alin. 1 C. civ., în privința tuturor bunurile dobândite de către oricare dintre noi înainte de încheierea căsătoriei (respectiv a bunurilor mobile cuprinse în inventarul anexă prezentei convenții și care face parte integrantă din aceasta, precum și în privința imobilelor - pentru care regimul de bun propriu se va proba prin actul de dobândire), precum și în privința bunurilor pe care fiecare dintre noi le va dobândi cu în nume propriu, după data încheierii prezentei convenții, fiecare dintre noi este proprietar exclusiv, putând dispune de acestea, la libera sa alegere.

Noi, A și B, soți, înțelegem că, în conformitate cu prevederile art. 362 alin. 1 C. civ., bunurile pe care le vom dobândi împreună ne vor aparține în proprietate comună pe cote părți urmând ca în fiecare act de achiziționare, în aceste condiții, noi, soții, să determinăm cota parte indiviză ce ne revine fiecăruia dintre noi, în funcție de contribuția efectivă.

Art. 3 Alegerea locuințe i familiei

Noi, A și B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 321 și următoarele din C. civ., alegem ca locuință a familiei imobilul situat la adresa din . . . . . . . . . . ., imobil identificat cu numărul cadastral și înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . . . . . . a localității . . . . . . . . . . ., imobil proprietatea exclusivă a soțului A, dobândit de către acesta prin moștenire de pe urma lui . . . . . . . . . .în baza . . . . . . . . . . . . .

Prin alegerea locuinței comune, noi, A și B declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință de către notarul public prevederile art. 322 C. civ. cu privire la regimul juridic al locuinței familiei.

De asemenea, declarăm că am luat cunoștință despre faptul că, în baza copiei actului de căsătorie, precum și în baza prezentei convenții matrimoniale, notarul public va proceda la notarea locuinței familiei în Cartea Funciară a imobilului.

Art. 4 Clauza de preciput

Noi, A și B, soți, în conformitate cu prevederile art. 333 din C. civ., înțelegem să convenim următoarele:

Eu, A, înțeleg ca, în cazul decesului meu și dacă soția mea, B îmi va supraviețui, aceasta să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, imobilul situat la adresa din . . . . . . . . . ., imobil identificat cu numărul cadastral . . . . . . . . . .și înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . . . . .a localității . . . . . . . . . .sau, în cazul în care imobilul descris mai sus nu se va mai afla în patrimoniul meu, imobilul care, la data decesului meu va constitui locuința familiei.

De asemenea, în aceleași condiții,

Eu, B, înțeleg ca, în cazul decesului meu și dacă soțul meu, A îmi va supraviețui, acesta să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, imobilul situat la adresa din . . . . . . . . . ., imobil identificat cu numărul cadastral . . . . . . . . . .și înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . . . . .a localității . . . . . . . . . .sau, în cazul în care imobilul descris mai sus nu se va mai afla în patrimoniul meu, imobilul care, la data decesului meu va constitui locuința familiei și va fi fost dobândit de către noi, A și B, soți, în coproprietate.

Art. 5. Clauze diverse

Noi, A și B, soți, declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 307 - 311 C. civ. privind drepturile și îndatoririle personale ale soților, precum și prevederile art. 312 - 338 C. civ. cu privire la regulile generale aplicabile tuturor regimurilor matrimoniale, de la care nu putem deroga prin încheierea prezentei convenții matrimoniale.

De asemenea, noi, A și B, soți, declarăm că ne-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 330 alin. 3 din C. civ., iar noi, soții declarăm că înțelegem că prezenta convenție produce efecte începând cu data de . . . . . . . . . .

Art. 6 Încetarea regimului matrimonial. Lichidar ea.

Noi, A și B, soți, declarăm că notarul public ne-a adus la cunoștință prevederile legale referitoare la încetarea regimului matrimonial ale prin prezenta convenție, în sensul că am luat cunoștință despre faptul că Regimul matrimonial încetează prin desfacerea căsătoriei prin divorț, prin încetarea căsătoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soți sau prin nulitatea/anularea căsătoriei.

În caz de încetare sau schimbare a regimului matrimonial, acesta se lichidează prin bună învoială prin act autentic notarial, sau, în caz de neînțelegere, pe cale judiciară.

Noi, soții am hotărât ca în situația lichidării regimului separației de bunuri, creanța de participare să reprezinte jumătate (sau o altă cotă determinată de soți si consemnată ca atare de către notari în cuprinsul convenției) din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete, aceasta urmând a fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură, potrivit art. 361 alin. 1 C. civ.

Cheltuielile pentru întocmirea prezentei convenției au fost suportate de ambii soți, în cote egale.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Oficiul de Stare civilă din cadrul Primăriei . . . . . . . . . . . . ., un exemplar pentru RNNRM, . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților, și un exemplar pentru fi trimis, din oficiu, la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a fi notat regimul de locuință a familiei.

SOȚ, . . . . . . . . . . . .

SOȚIE, . . . . . . . . . .

* Explicație: Data căsătoriei prezintă importanță și este indicat să apară în cuprinsul convenției, pentru a se putea verifica trecerea unui an de la încheierea căsătoriei.

** Soții pot alege o dată ulterioară încheierii convenției, de la care aceasta își va produce efectele (art. 330 alin. 3 C. civ.). Între data încheierii convenției și data la care părțile au convenit că aceasta își va produce efectele, regimul matrimonial al soților va fi, de drept, cel al comunității legale (căci soții nu pot rămâne fără regim matrimonial în această perioadă). Acest regim trebuie lichidat obligatoriu la data la care convenția matrimonială își va produce efectele, printr-un act de lichidare sau pe cale judiciară.

*** Potrivit art. 325 alin. 2 C. civ., se poate stabili și un alt mod de contribuție. Nu se poate prevedea ca suportarea cheltuielilor căsătoriei să revină în exclusivitate numai unuia dintre soți (art. 325 alin. 3 C. civ.).

**** Regimul separației de bunuri poate prezenta un inconvenient major atunci când numai unul dintre soți dispune de venituri pentru a achiziționa bunuri proprii, sau celălalt soț contribuie la dobândirea acestor bunuri, fără însă a deveni coproprietar, sau contribuie decisiv la sarcinile căsătoriei, dar nu are venituri pentru a dobândi bunuri proprii. În această situație, la lichidarea regimului separației de bunuri, soțul care, deși a avut o contribuție importantă la mărirea patrimoniului celuilalt soț, nu va avea nici un drept asupra masei bunurilor acestuia, căci regimul separației de bunuri dă naștere la două mase de bunuri proprii independente.

Sistemul creanței de participare, dacă este adoptat de soți, are rolul de a atenua inegalitățile ce ar exista la data lichidării regimului.

Mecanismul constă în determinarea patrimoniului originar (constituit din bunurile avute la data încheierii căsătoriei, precum și cele dobândite prin succesiune sau donație în timpul căsătoriei, din care se scad datoriile ce grevau patrimoniul originar) și a patrimoniului final (constituit din bunurile existente la data încetării regimului, inclusiv valoarea ameliorațiunilor efectuate de unul dintre soți la bunurile proprii ale celuilalt fără consimțământul acestuia) a fiecărui soț.

Diferența dintre cele două patrimonii (dacă este pozitivă) în cazul fiecărui soț va face obiectul mecanismul creanței de participare. Astfel, cele două diferențe se vor compensa, și numai din excedent se va calcula o jumătate, care reprezintă creanța de participare a soțului care a dobândit o masă de bunuri mai valoroasă.

Exemplu:

SOȚ:

Patrimoniu originar = 100.000 lei

Patrimoniu final = 180.000 lei

Diferență = 80.000 lei

SOȚIE:

Patrimoniu originar = 40.000 lei

Patrimoniu final = 100.000 lei

Diferență = 60.000 lei

Soțul și-a mărit patrimoniul inițial cu 80.000 lei, iar soția cu 60.000 lei. Soțul datorează soției o creanță de participare de 1/2 din 20.000 lei, adică 10.000 lei.

Dacă valoarea patrimoniului final a unuia dintre soți este mai mică decât valoarea patrimoniului inițial, atunci acesta are dreptul la jumătate din diferența pozitivă dintre cele două patrimonii ale celuilalt soț.

***** Potrivit art. 334 alin. 3 părțile pot solicita să efectueze ele însele formalitățile de publicitate ale convenției matrimoniale la BCPI și la AEGRM. Notarul va face o astfel de înscriere la data când unul dintre soți va dobândi un bun, când pe lângă întabularea dreptului de proprietate rezultat din actul încheiat, va solicita și notarea convenției matrimoniale.

****** Se va completa atunci când unul dintre soți este cetățean străin. Acest capitol nu este obligatoriu. Dacă soții nu aleg legea aplicabilă regimului matrimonial, acesta este supus legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei (art. 2593 C. civ.).

******* Se poate alege oricare dintre legile prevăzute de art. 2590 alin. 2, lit. a, b, c C. civ..

******** Conținutul întreg al art. 2593 C. civ. ar putea fi înscris într-o fișă de informare, ce se va încheia numai în acest scop.

********* Se va completa atunci când unul dintre soți este cetățean străin. Nu este obligatorie alegerea legii aplicabile divorțului în cuprinsul convenției matrimoniale. Alegerea se poate face de soți oricând până la data sesizării autorității competente să pronunțe divorțul (art. 2598 C. civ.). Dacă soții nu aleg legea aplicabilă divorțului, aceasta va fi oricare din legile prevăzute de art. 2600 C. civ..

********** Soții pot alege oricare dintre legile prevăzute de art. 2597 lit. a, b, c, d, e C. civ..

*********** Se va elimina dacă părțile aleg în cuprinsul art. 8.1. legea română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *