Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE | Discută Online Cu Un Avocat
avocat specializat
Model CONTRACT DE GAJ
3 octombrie 2018
firma avocatura
Model CONTRACT DE IPOTECĂ IMOBILIARĂ
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

Între subsemnații:

1 . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., (C) în calitate de constituitor și creditor al obligației de întreținere,

2 . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., (B) în calitate de beneficiar al obligației de întreținere și

3 . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., (D) în calitate de debitor al obligației de întreținere,

în conformitate cu prevederile art. 2257 și urm. C. civ., a intervenit prezentul contract de întreținere, în următoarele condiții,:

Subsemnatul (C), transmit lui (D), nuda proprietate asupra imobilului situat în . . . . . . . . . ., cu nr. cadastral . . . . . . . . . ., înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . . . . ., a localității . . . . . . . . . ., prin încheierea nr. . . . . . . . . . .emisă de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . . .în schimbul asumării de către acesta a obligației de a mă întreține pe mine și pe soția mea (B), pe toată durata vieții noastre, această obligație urmând a se stinge la data decesului ultimuluia dintre noi, în conformitate cu prevederile art. 2244 C. civ.

Subsemnatul (C) îmi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra imobilului. De asemenea, subsemnatul (C) constitui, cu titlu gratuit, în favoarea soției mele (B), atât un drept de uzufruct viager asupra imobilului, cât și dreptul de beneficia de întreținere viageră din partea debitorului (D).

Subsemnatul constituitor declar că am dobândit imobilul astfel: . . . . . . . . . . (se vor menționa actele de proprietate).

Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. . . . . . .. din data de . . . . eliberat de . . . . .

Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. . . . . . . din data de . . . ., eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . . .

Subsemnatul (D), mă oblig ca, în schimbul nudei proprietăți, care mi s-a transmis de către (C), cu titlu oneros, să prestez întreținere atât în folosul creditorului (C), cât și în folosul soției sale (B).

Subsemnata (B), accept constituirea în favoarea mea, de către soțul meu (C), cu titlu gratuit, a uzufructului viager asupra imobilului descris mai sus și a dreptului de a fi beneficia de întreținerea ce-mi va fi prestată pe toată durata vieții mele de către debitorul (D).

Noi, (C), (B) și (D) înțelegem că obligația de întreținere și îngrijire asumată de (D) față de creditorii obligației (C) și (B), constă în asigurarea hranei, a îmbrăcăminții și încalțămintei, precum și a menajului pentru (C) și (B), pe durata vieții acestora. Aceasta include de asemenea, îngrijirile și cheltuielile necesare în caz de boală pentru fiecare dintre beneficiari, precum și cheltuielile ocazionate de înmormântarea acestora.

Noi, (C) și (B) acesteia, am luat cunoștință de caracterul incesibil și insesizabil al drepturilor noastre, în conformitate cu prevederile art. 2258 C. civ.

Eu debitorul (D), am luat cunoștință că în cazul decesului meu, înainte de cel al lui (C) și (B), obligația ce-mi revine se transmite, în mod indivizibil, către moștenitorii mei și urmează a fi executată de aceștia.

De asemenea, noi părțile, am luat cunoștință că, în anumite condiții, este posibilă înlocuirea întreținerii prin rentă, fie prin bună- învoială, fie prin hotărâre judecătorească.

Pentru a face opozabile terților drepturile și obligațiile părților născute din acest contract, urmează ca în Cartea Funciară a imobilului să se noteze dreptul de uzufruct viager în favoarea fostului proprietar și a soției sale.

De asemenea, se va înscrie dreptul de nudă proprietate în favoarea debitorului întreținerii.

Evaluarea nudei proprietăți a imobilului este de . . . . . . . . . ., conform grilei de expertiză . . . . . . . . . .

Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 7/1996.

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietății imobiliare se plătește de vânzător în condițiile Codului fiscal.

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

CONSTITUITOR,

BENEFICIAR,

DEBITOR,

Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE
Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

Între subsemnații:

1. Întreținut(ă) .................. domiciliat în ........................ și

2. Întreținător(oare) .................... domiciliat în .................. a intervenit următorul contract, cu conținutul care urmează.

I. Eu ............... în vârstă de ....... fiind în deplinătatea facultăților mintale, deci conștient(ă) de importanța acestui act și nesilit(ă) de nimeni, înțeleg să transmit în deplină proprietate și posesie d-lui ........... imobilul proprietatea mea, compus din: casă cu 4 camere, bucătărie, hol, cămară, tencuită în interior și exterior, construită din cărămidă și acoperită cu țiglă, împreună cu terenul pe care se află în suprafață de ...... situat în ........... având ca vecini: E. ............. V. ........... N. ........... S. .............

Acest imobil (casă și teren) l-am dobândit prin moștenire, așa cum reiese din certificatul de moștenitor nr. ...... din .......... eliberat de .......... (sau l-am cumpărat dovadă actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .......... din ......... de ..........) etc.

Imobilul este liber de orice sarcini și garantez pe dl. (d-na.) ............. împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale în conformitate cu art. 1.018 din Codul civil republicat

Prețul acestei înstrăinări îl constituie întreținerea pe care mi-o va acorda întreținătorul(area) pe tot restul vieții mele, și după aceea va suporta cheltuielile cu înmormântarea mea potrivit obiceiului locului și să-mi facă pomenile și parastasele orânduite de biserica creștin ortodoxă (catolică etc.).

Întreținerea se va acorda în natură și în bani. În natură, prin asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar încălzirii locuinței în sezonul rece, prin asigurarea unei temperaturi de minimum 20°C, obiecte necesare îmbrăcămintei, încălțăminte. În bani, prin plata unei sume lunare care reprezintă .......% din pensia minimă pe care o primește un învățător pensionat pentru limită de vârstă, al cărei cuantum se va majora în raport cu majorările pe care le va suferi pensia la care ne raportăm.

Întreținerea se va acorda la domiciliul meu, care se află în imobilul pe care îl înstrăinez.

În caz de nerespectare a obligației de întreținere din partea asigurătorului(arei) și executarea în natură a devenit imposibilă din culpa acestuia(eia), îmi rezerv dreptul să cer instanței judecătorești:

a) fie transformarea obligației de întreținere în natură într-o sumă de bani care să se adauge la suma deja stabilită, plătibilă lunar;

b) fie rezoluțiunea contractului, alegere care-mi aparține.

În cazul rezoluțiunii contractului din vina întreținătorului(arei) mi se va restitui imobilul și eu nu voi fi obligat să-i restitui întreținerea pe care mi-a acordat-o până la acea dată.

Întreținătorul(area) intră în posesia bunului de la data autentificării acestui contract, cu excepția a două camere: dormitor și bucătărie, care rămân în folosința mea pe tot restul vieții mele. W.C.-ul și baia le vom folosi împreună.

II. Eu .......... întreținător(are), declar că sunt de acord cu prevederile acestui contract și îmi iau obligația să le respect.

Încheiat astăzi .......... în ...... exemplare.

Întreținut

......................

Întreținător
........................

CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Dl./D-na ..................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de întreținut

2. Dl./D-na ..................... domiciliat în ........... str. ..........., nr. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. .........., în calitate de întreținător.

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Întreținutul transmite întreținătorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ....... situat în ............ str. ........... nr. ......... bloc ..... scara ....... contra următoarelor prestații: procurarea și prepararea hranei, medicamente, îngrijiri medicale, plata cheltuielilor de administrare a apartamentului, asigurarea curățeniei în locuință.

Art. 3.
TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE ÎNTREȚINUTULUI

a) să transmită întreținătorului proprietatea asupra apartamentului sus-menționat;

b) să garanteze că apartamentul este în circuitul civil, că nu este grevat de sarcini;

c) să garanteze împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale conform art. 1695 dinCodul civil republicat.

Art. 5.
OBLIGAȚIILE ÎNTREȚINĂTORULUI

a) să acorde serviciile de întreținere menționate pe toată durata prezentului contract;

b) să primească în proprietate apartamentul ce face obiectul contractului;

c) să plătească întreținutului o sumă de ................/lună în cazul în care executarea în natură a obligației de întreținere nu este posibilă.

Art. 6.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În cazul neexecutării culpabile de către întreținător a obligației de întreținere, întreținutul are dreptul fie să ceară executarea contractului fie rezilierea acestuia.

În cazul rezilierii contractului din culpa întreținătorului, întreținutul redobândește dreptul de proprietate asupra apartamentului fiind obligat să restituie cheltuielile reprezentând impozite și prime de asigurare pentru bunul respectiv.

Art. 7.
CLAUZE FINALE

Taxa de timbru, timbru judiciar și onorariul notarial cad în sarcina întreținătorului.

Prezentul contract a fost încheiat azi ........... în ..... exemplare.

ÎNTREȚINUT,

ÎNTREȚINĂTOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *