Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

caut avocati bucuresti
Model CONTRACT DE CESIUNE DE CREANȚĂ
3 octombrie 2018
avocati bucuresti online
Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE ABITAȚIE
3 octombrie 2018
Show all

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE

Subsemnații:

1 . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . .CNP . . . . . . . . . .,în calitate de proprietar al terenului situat în . . . . . . . . . .înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . . .a localității . . . . . . . . . .cu număr cadastral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., denumit in continuare PROPRIETARUL

și

2 . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . .CNP . . . . . . . . . .,în calitate de beneficiar al dreptului de superficie, denumit in continuare SUPERFICIARUL

am convenit încheierea prezentului contract de constituire a dreptului de superficie în următoarele condiții:

Eu, PROPRIETARUL constitui cu titlu gratuit/ oneros un drept de superficie asupra terenului (descrierea suprafeței de teren ce formează obiectul superficiei)* proprietatea mea situat în . . . . . . . . . .înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . . . . .a localității . . . . . . . . . .cu număr cadastral . . . . . . . . . .în favoarea SUPERFICIARULUI.

Dreptul de superficie se constituie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (fie în scopul edificării unei construcții sau pentru o construcție deja edificată, deasupra sau în subsolul terenului. **)

Eu, PROPRIETARUL am dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscris în Cartea Funciară la partea a II-a (foaia de proprietate) sub nr. crt . . . . . . . . . .conform încheierii nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .din . . . . . . . . . .

Terenul ce face obiectul prezentului contract de constituire de superficie este/nu este liber de sarcini, așa cum rezulta din . . . . . . . . . . ***

Condițiile constituirii superficiei****:

– termenul constituirii superficiei, (art. 694 C. civ.)

– întinderea dreptului, limite (art. 695 C. civ.)****

– în cazul constituirii cu titlu oneros se va menționa cuantumul prestației, modalitatea de plata și termenele de plata, (art. 697 C. civ.)

– efectele nerespectării obligației de plată

– modalitatea de stingere a superficiei (art. 698 C. civ.)

– efectele stingerii superficiei cu privire la dreptul de proprietate asupra construcției si terenului (art. 699 C civ, art. 700 C. civ.)

– efectele pieirii construcției (art. 701 C. civ.)

Noi, părțile contractante solicităm înscrierea dreptului de superficie în Partea a III – a C, a Cărții Funciare nr. . . . . . . . . . .a terenului*****.

Impozitul și taxele ocazionate de autentificarea prezentului contract au fost calculate având în vedere valoarea de evaluare de . . . . . . . . . . .lei stabilită conform Ghidului privind prețurile orientative ale proprietăților imobiliare (localitatea) Ediția . . . . . . . . . .

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

PROPRIETAR,

SUPERFICIAR,

* Notă: În lipsa unei stipulații contrare exercitarea dreptului de superficie este delimitată de suprafața de teren pe care urmează să se construiască și de cea necesară exploatării construcției sau, după caz, de suprafața de teren aferentă și de cea necesară exploatării construcției edificată.

** Notă: Conform prevederilor art. 702 C. civ. dispozițiile privind constituirea dreptului de superficie se aplică și pentru plantații sau lucrări autonome cu caracter durabil .

*** Notă: În cazul în care terenul asupra căruia se constituie dreptul de superficie este grevat de sarcini se va avea în vedere ca drepturile terților să nu fie lezate și să nu fie instituite clauze de inalienabilitate sau insesizabilitate. În cazul in care asupra terenului este constituit un drept de ipotecă se vor pune în vedere părților prevederile art. 2382 C.civ.

**** Notă: Constituie clauze generale ce urmează a fi inserate și detaliate în funcție de voința părților contractante.

***** Notă: Ca regulă generală superficia poate constitui obiectul unui contract de ipotecă (art. 2379 alin. 1 lit. d C. civ. ).

****** Notă: Așa cum rezultă din prevederile art. 94 din Regulamentul de organizare si funcționare al birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/2006 al directorului general al ANCPI cu modificările și completările ulterioare, dreptul de superficie se va înscrie în partea C a cărții funciare a terenului, menționându-se totodată, cartea funciară în care este înscrisă superficia ca un imobil de sine stătător.

În cartea funciară a imobilului în favoarea căruia s-a constituit un drept de superficie (cartea funciară de superficie) se va înscrie același număr cadastral al terenului însoțit de un indice („S” sau „C”), făcându-se mențiune în rubrica observații, a părții A despre numărul cărții funciare de proprietate a terenului și se va înscrie dreptul de superficie în favoarea proprietarului construcției în Partea a II-a B.

În cazul in care dreptul de superficie s-a constituit in vederea edificării unei construcții, la data finalizării construcției și deschiderea cărții funciare pentru aceasta se va înscrie dreptul de superficie în favoarea proprietarului construcției în Partea a II-a B.

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
Discută cu un Avocat | Consultanță Juridică Online 24/7 ::::: Email: marius.todeanca[@]consultantavocat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.