Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ Consultanta Online
avocat bun
Model CONTRACT DE CONCESIUNE
7 ianuarie 2019
avocat
Model CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ

Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ

CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ

Art. 1.
Părți contractante:

1. S.C. ................... din ................, str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .........., cont curent ........., deschis la ............ reprezentată prin ................. în calitate de ......................., denumită în continuare CONCEDENT

și

2. S.C. .................. din ................, str. ............, nr. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de ....................., denumită în continuare CONCESIONAR.

Art. 2.
Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea de către a concedent concesionarului a dreptului de a vinde pe teritoriul ............. (se delimitează teritoriul sau zona geografică) următoarele mărfuri (se specifică).

Art. 3.
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ................... și intră în vigoare de la data semnării lui.

Art. 4.
Clauza de exclusivitate

Concesionarul se obligă să se aprovizioneze cu produsele de tipul celor care fac obiectul prezentului contract numai de la concedent.

Concedentul se obligă să vândă produsele respective numai concesionarului pe toată durata prezentului contract și să nu vândă în nume propiu și pe cont propiu, pe piața concesionată, marfa în cauză.

Art. 5.
Obligațiile concedentului:

- Să livreze produsele concesionarului la termenele și în condițiile stabilite;

- Să pună la dispoziția concesionarului toate informațiile utile cum ar fi cele referitoare la modificări ale tarifului gamei de produse;

- Să aloce concesionarului un procentaj din cifra de afaceri pentru activități promoționale și să-i permită să dețină în magazin un stoc determinat de produse;

- Să ofere concesionarului pentru a fi transmis clienților acestuia certificatul de garanție a produselor.

Art. 6.
Obligațiile concesionarului

- Să achite contravaloarea produselor cumpărate de la concedent;

- Să cumpere o cantitate minimă de produse de ...............;

- Să respecte limitele de preț impuse de concedent la vânzarea mai departe a produselor;

- Să îndeplinească față de clienți activitatea de service (dacă este cazul).

Art. 7.
Cota de vânzare

Se determină de către părți cantitatea minimală de cumpărat.

Art. 8.
Condițiile de vânzare

Concesionarul va cumpăra produsele de la concedent cu un preț de ............ și la va vinde clienților cu un adaos de ......%.

Concesionarul va achita marfa prin .................. emis la data încărcării mărfii pentru transport.

Art. 9.
Prezentul contract încetează:

- la data expirării termenului pentru care a fost încheiat;

- prin reziliere de către oricare dintre părți în cazul nerespectării de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale. Notificarea de reziliere se va face cu ......... zile/luni înainte de operarea acesteia.

Art. 10.
Prezentul contract se poate prelungi fie prin tacita reconducțiune fie prin negocierea termenilor unui nou contract, caz în care se va notifica acest lucru celeilalte părți în termen de 30 de zile înainte de ajungerea contractului la termen.

Art. 11.
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 12.
Forța majoră

Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de ........ zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de ........ zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

CONCESIONAR,

CONCEDENT,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.