Model CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ | Avocat Online
caut avocat bucuresti
Model CONTRACT DE CONCESIUNE COMERCIALĂ
7 ianuarie 2019
avocati
Model CONTRACT DE CONFIDENȚIALITATE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ

avocat

avocat

Model CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ

Model CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ

CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI
Societatea Comercială ............................................. cu sediul social în ................. str. ......................... nr. ................. județul/sector al municipiului București ...................... înmatriculată în Registrul comerțului ................. sub nr. ................. având contul de virament nr. ................... deschis la Banca .................. funcționând potrivit legislației statului ............................... reprezentată legal prin ............................ având funcția de ............................. cetățean .................. posesor act de identitate/pașaport nr. ............. în calitate de CONCEDENT și

Societatea Comercială ............................................. cu sediul social în .............. str. ................... nr. ........... județul/sector al municipiului București ........................... înmatriculată în Registrul comerțului ................ sub nr. ................... având contul de virament nr. .................. deschis la Banca ................... funcționând potrivit legislației statului .................... reprezentată legal prin .............. cetățean ................. posesor act de identitate/pașaport nr. .............. în calitate de CONCESIONAR au încheiat prezentul contract.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Concedentul acordă dreptul de aprovizionare și desfacere exclusivă a produselor sale prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului contract în cadrul teritoriului determinat prin art. 3 concesionarului cumpărător, iar concesionarul acceptă să cumpere și să desfacă produsele concedentului în condițiile stipulate mai jos.

Pe durata acestui contract, concedentul îl va aproviziona cu produse pe concesionar, în mod continuu.

Concesionarul se obligă să depună toate eforturile pentru a vinde produse în teritoriu.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe o durată de ........... începând cu data de ........ până la data de .......... Părțile pot conveni prelungirea prezentului contract, în care scop pot încheia act adițional scris și semnat de ambele părți.

Art. 4. DEFINIȚIA UNOR TERMENI
În cazul prezentului contract, expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a) "Produse" - înseamnă toate produsele enumerate în anexa nr. 1 prin prezentul contract. Prețurile sunt cele prevăzute în anexa nr. 2, fiind prețuri franco-depozit;

b) "Teritoriu" - înseamnă următoarea arie geografică ................ în care concesionarul va revinde produsele cumpărate de la concesionar și va transmite acestuia orice comandă sau cerere de ofertă primită de la un terț, aflat în teritoriu. Comenzile/cererile de oferte primite de concesionar de la terțe persoane aflate în afara teritoriului vor fi comunicate imediat concedentului vânzător.

Art. 5. CANTITĂȚI MINIME DE PRODUSE
Concesionarul se obligă să cumpere pe toată durata contractului, în etape, tranșe (lunare, trimestriale, semestriale etc.) ................................ produsele prevăzute în anexa nr. 1 din prezentul contract.

Cantitatea/valoarea totală minimă de produse cumpărată de concesionar va fi de ................. În cazul în care produsele nu se vând, cantitatea prevăzută la pct. 4 din prezentul contract, poate fi modificată prin acordul scris al părților.

În cazul în care produsele nu se vând, după ce părțile au convenit la micșorarea cantității concedentul vânzător are dreptul să rezilieze prezentul contract, fără intervenția instanței judecătorești, cu condiția notificării prealabile și a acordării unui aviz minim de ................ zile.

Art. 6. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Prețurile produselor vor fi cele prevăzute în anexa ............ la prezentul contract, minus un rabat de .......%. Prețurile includ accize, taxe vamale, TVA, cheltuieli de transport, expediere, încărcare, descărcare etc. Prețurile pot fi modificate prin acordul scris al părților. Oricare din părțile contracte care solicită modificarea prețului se obligă să notifice, în prealabil, celeilalte părți, cu acordarea unui preaviz de ............ zile și își va produce efectele numai dacă ................. (se trec elementele avute în vedere la recalcularea prețurilor ................. inflație, recalcularea costurilor).

Plata prețului produselor cumpărate se va face astfel:

a) - datele plății ...........................;

b) - locul plății ............................;

c) - modalitatea de plată ....................;

d) - penalități de întârziere ............... .

Art. 7. OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI
Concesionarul se obligă:

a) să achiziționeze ca un comerciant, cumpărând produsele de la vânzătorul concedent și revânzându-le în sume și pe cont propriu;

b) să primească cantitățile minime de produse prevăzute în anexa 1;

c) să depună toate eforturile pentru a asigura o activitate promoțională adecvată pentru dezvoltarea vânzării produselor în teritoriu;

d) să nu acționeze în numele concedentului și să nu creeze obligații în sarcina acestuia;

e) Rapoarte lunare. Să transmită lunar, concendentului, până la data de ..... ale fiecărei luni, un raport grafic care să cuprindă volumul vânzărilor, stocul de produse, necesar de aprovizionat etc.;

f) Reclama - publicitatea să asigure, în teritoriu, pe cheltuiala sa, reclama/publicitate produselor cumpărate de la concedent;

g) să participe, pe cheltuiala sa, la târgurile și expozițiile ce se organizează în teritoriu, în scopul promovării produselor;

h) Service-ul produselor să asigure cumpărătorilor serviciile gratuit pentru produsele vânzătorului, indiferent dacă produsul respectiv a fost vândut sau nu de către concesionar, cu condiția ca produsul să fi fost manufacturat de concedentul vânzător;

i) Plata produselor să plătească concedentului vânzător contravaloarea produselor cumpărate, în caz contrar vânzătorul putând rezilia contractul fără intervenția instanțelor judecătorești;

j) Obligația de neconcurență:

- să nu desfacă produse identice sau similare cu cel care fac obiectul prezentului contract, cu excepția cazului în care a primit de la concedent autorizația prealabilă scrisă;

- să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe vânzător;

k) să acorde cumpărătorului aceleași garanții pe care le-a primit de la concedentul vânzător.

Art. 8. OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI
Concedentul este obligat:

a) Să transmită concesionarului dreptul de folosință, pe durata contractului, a următoarelor mărci .....................................

Aceste mărci sunt și rămân proprietatea exclusivă a concedentului. Dreptul de folosință al respectivelor mărci încetează odată cu încetarea prezentului contract.

b) Concesionarul va folosi aceste mărci numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract și numai pentru reclamă, publicitate, expoziții privitoare la aceste produse.

c) Comenzile și executarea lor. Să accepte comenzile transmise de concesionar în limitele contractului. El va confirma comenzile în termen de ........... zile (săptămâni) de la data transmiterii lor.

d) Să execute integral și la termen comenzile pe care le-a acceptat.

e) Publicitate și informații. Să pună la dispoziția concesionarului, în mod gratuit, cataloage, prospecte, mostre și alte materiale publicitare, în scopul promovării produselor.

f) Să furnizeze concesionarului toate informațiile tehnice, economice etc., necesare pentru desfacerea produselor, împreună cu documentația oferită.

g) Pregătirea personalului. Să asigure, pe cheltuiala concesionarului, specialiștii necesare în vederea pregătirii personalului acestuia pentru vânzare, service etc.

h) Listele de materiale și piese. Să comunice concesionarului lista cu materialele, instrumentele, consumabilele, piesele de schimb, subansamblele etc., necesare service-ului.

i) Transport-expediție. Să transporte și să expedieze produsele în conformitate cu regula INCOTERMS 1990.

j) Garanții. Să garanteze produsele vândute, termenele de garanție fiind cele prevăzute în anexa nr. 2 din prezentul contract.

Art. 9. CONFIDENȚIALITATE
Concesionarul cumpărător se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care a luat cunoștință în timpul derulării prezentului contract, ca informații confidențiale și să nu le divulge unei terțe persoane.

Art. 10. CESIUNEA CONTRACTULUI
Cesiunea contractului către terțe persoane se face cu acordul scris al celeilalte părți. Acordul scris trebuie comunicat în termen de maximum ........ zile de la data la care s-a cerut consimțământul.

În cazul în care partea căreia i s-a cerut acordul nu răspunde în termenul arătat se consideră că consimte la cesiunea contractului.

Art. 11. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Denunțarea unilaterală a contractului este interzisă sub sancțiunea de daune, cu excepția cazurilor expres prevăzute de prezentul contract.

Partea vinovată pentru nerespectarea totală sau parțială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale răspunde pentru paguba produsă.

În cazul în care concesionarul cumpărător nu efectuează plata la termenele contractuale, va plăti vânzătorului penalități de întârziere de ......% din suma datorată pe zi întârziere, dar nu mai mult decât suma datorată.

În cazul în care concedentul vânzător nu respectă cantitățile, calitatea și termenele de livrare solicitate de distribuitor prin înscrisuri, va plăti concesionarului cumpărător penalități de .........% pe zi, calculate la valoarea respectivului lot de produse.

Art. 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Contractul încetează deplin drept, fără a fi necesară intervenția instanței judecătorești, în cazul în care, oricare din părți nu-și execută obligația esențială din acest contract;

- este declarată în stare de incapacitate de plată sau de faliment;

- a decedat sau a fost dizolvată;

- a fost pusă sub interdicție;

- a cesionat drepturile și obligațiile sale contractuale, fără acordul celeilalte părți;

- încalcă din nou obligațiile sale după ce a fost avertizată de cealaltă parte de o primă încălcare a contractului.

Partea care invocă încetarea contractului, va notifica celeilalte părți cauza de încetare, în minimum ........ zile, înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

Rezilierea nu va avea efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Prevederile prezentului articol nu va înlătura răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art. 13. CUMPĂRAREA STOCULUI ÎN CAZUL ÎNCETĂRII CONTRACTULUI
În cazul în care contractul încetează, ca urmare a intervenției concedentului, fără să existe vreo culpă a concesionarului, concendentul se obligă să cumpere stocul de produse existent la concesionare cu excepția produselor care au fost deteriorate din culpa concesionarului.

Prețul de vânzare va fi convenit de părți, dar nu poate fi mai mic decât prețul de achiziționare a produselor de către concesionar.

Art. 14. RETURNAREA DOCUMENTAȚIEI ȘI A MATERIALELOR
La data încetării contractului, concesionarul va returna concedentului toate mostrele, documentația (de service, tehnică, de comercializare etc.) și orice produs transmis fără plată aparținând concedentului.

Art. 15. FORȚA MAJORĂ
Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Pot fi reținute ca forță majoră următoarele situații: incendii, mobilizare, rechiziție, interdicția transferului de devize, calamități naturale, război și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care-l invocă.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau de alt organism abilitat de legea statului căruia îi aparține partea care o invocă.

Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare parte poate renunța la executarea contractului în continuare. În acest caz, niciuna din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

Art. 16. LITIGII
Litigiile apărute între părți, în timpul derulării prezentului contract, se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre rezolvare Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Curtea de Arbitraj va soluționa litigiile, în conformitate cu regulamentul și regulile sale de procedură, pe baza regulamentului contract și a legii române.

Litigiile se vor soluționa în România, la București.

Deciziile Curții de Arbitraj vor fi definitive și executorii.

Art. 17. DISPOZIȚII FINALE
În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să producă efecte, cu excepția cazului în care clauza sau partea anulată conține o obligație esențială. Sunt considerate esențiale următoarele obligații: ................................... (se indică obligațiile respective).

Prezentul contract poate să fie modificat numai în scris, cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract are următoarele anexe:

- anexa nr. 1 (produse);

- anexa nr. 2 (termene de garanție și prețuri).

Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în limba ........

CONCEDENT,

CONCESIONAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.