Model CONTRACT DE CESIUNE A PROMISIUNII BILATERALE DE VÂNZARE- CUMPĂRARE
avocat bucuresti on line
Model CITAȚIE A SUCESIBILILOR
3 octombrie 2018
caut avocati bucuresti
Model CONTRACT DE CESIUNE DE CREANȚĂ
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE CESIUNE a PROMISIUNII BILATERALE DE VÂNZARE- CUMPĂRARE

cabinet avocat

cabinet avocat

Model CONTRACT DE CESIUNE a PROMISIUNII BILATERALE DE VÂNZARE- CUMPĂRARE

Model CONTRACT DE CESIUNE a PROMISIUNII BILATERALE DE VÂNZARE- CUMPĂRARE

Între:

1 . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .promitent - cumpărător în promisiunea bilaterală de vânzare - cumpărare autentificată sub nr. . . de notarul public ..., în calitate de cedent, și

2 . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de cesionar,

3 . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., promitent - vânzător în promisunea bilaterală de vânzare - cumpărare mai sus menționată, în calitate de contractant cedat

în temeiul art. 1315 -1320 C. civ., s-a încheiat prezentul contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare - cumpărare autentificată sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public ..., în următoarele condiții:

Subsemnatul . . . . . . . . . .- cedent cesionez cu titlu oneros numitului . . . . . . . . . .- cesionar, toate drepturile și obligațiile pe care le dețin în calitate de promitent - cumpărător conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. . . . . . . . . . .de notarul public . . . . . . . . . . . . ., încheiată cu promitentul- vânzător . . . . . . . . . .având ca obiect imobilul situat în . . . . . . . . . .compus din . . . . . . . . . .înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . . . . . .a localității . . . . . . . . . .cu număr cadastral . . . . . . . . . .prin încheierea nr. . . . . . . . . . .emisă de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . . .

Prețul cesiunii este de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pe care eu, cedentul declar că l-am primit integral azi data autentificării prezentului act.

Subsemnatul, . . . . . . . . . .-cesionar consimt să mă substitui cedentului în toate drepturile dobândite în calitate de promitent- cumpărător, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de notarul public . . . . . . . . . .și mă oblig să îndeplinesc toate obligațiile asumate de acesta față de promitentul-vânzător prin convenția mai sus menționată.

Subsemnatul . . . . . . . . . .promitent vânzător accept ca cedentul . . . . . . . . . .să își substituie pe cesionarul . . . . . . . . . .în vederea îndeplinirii obligațiilor contractate în calitate de promitent - cumpărător și liberez pe cedent de toate obligațiile asumate prin promisiunea bilaterală de vânzare - cumpărare încheiată de noi.

Eu, cedentul consimt la notarea în Cartea Funciară a prezentului act, în favoarea cesionarului, în baza art. 902 alin. 2 punctul 12 C. civ.

Conform convenției părților onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina . . . . . . . . . .

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

Cedent,

Cesionar,

Contractant cedat,

* Orice contract unilateral poate fi cedat cu condiția ca prestația să nu fi fost integral executată.

Orice contract sinalagmatic poate fi cedat cu condiția ca ambele prestații să nu fi fost integral executate. Prin urmare, un contract de vânzare- cumpărare în care transferul proprietății bunului s-a realizat dar prețul nu s-a plătit, nu poate fi cedat. Obligația de plată a prețului poate fi eventual cedată prin mecanismul preluării de datorie.

Contractul poate fi încheiat și în lipsa contractantului cedat, dar acesta trebuie să fi consimțit la cedare anticipat prin actul inițial, sau, dacă nu a consimțit prin actul inițial, să accepte cedarea contractului.

Raportul juridic dintre cedent și cesionar poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. În vederea garantării executării raportului obligațional dintre ei, cedentul și cesionarul pot insera în contract pacte comisorii, clauze penaleă, dispoziții privind restituirea prestațiilor.

Contractantul cedat poate să nu-l libereze pe cedent și să se îndrepte împotriva acestuia dacă cesionarul nu își îndeplinește obligațiile (art. 1318 C. civ.).

Cedentul poate garanta atât validitatea cât și executarea contractului (art. 1320 C. civ.). Când cedentul garantează executarea, acesta are calitatea unui fideiusor față de obligațiile contractantului cedat (art. 1320 alin. 2 C. civ.).

A se vedea regulile specifice din materia locațiunii (art. 1833 C. civ.), contractului de arendării (art. 1846 C. civ.), ipotecii (art. 2427 C. civ.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *