Model Cerere Reconvenţională | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere reconvenţională

firma avocatura

firma avocatura

Model Cerere reconvenţională

Model Cerere reconvenţională

Sediul materiei:

 • Art. 209-210 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....),cu domiciliul în ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] ..... , în calitate de pârât, în dosarul nr...../...../.....,

sau

Subscrisa[6](denumirea .....), cu sediul[7] în ....., cu sediul procesual ales[8] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[9], prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] ....., în calitate de pârâtă, în dosarul nr...../...../.....,

în contradictoriu cu reclamantul[12](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în...../cu pârâtul[13](nume ....., prenume .....),cu domiciliul în.....,având codul numeric personal[14] .....,

sau

în contradictoriu cu reclamanta[15] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ….. , prin reprezentant[16] (nume ....., prenume .....)/cu pârâta[17](denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[18], prin reprezentant[19] (nume ....., prenume .....),formulăm

CERERE RECONVENŢIONALĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună …..

Evaluăm obiectul cererii[20]la nivelul sumei de …..

În fapt, arătăm că[21] .....

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile[22] ......

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[23] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[24] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[25]....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea reclamantului/pârâtului, persoană fizică[26], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[27] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[28]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[29], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige reclamantul/pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[30] ocazionate de judecarea cererii reconvenţionale.

Depunem prezenta cerere reconvenţională, în[31] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[32] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[33]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[34]/extras din registrul public[35]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[36].

Data, Semnătura[37],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii reconvenţionale către completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii principale. ↑
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, pârâtul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. În raport de calitatea pârâtului şi de obiectul cererii reconvenţionale se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, pârâta doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. ↑
 9. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 13. Se va menţiona în măsura în care pretenţiile formulate prin cererea reconvenţională privesc şi alte persoane decât reclamantul. ↑
 14. Se va indica de către pârât, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. proc. civ. raportat la art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Menţiunea se referă la persoana juridică. ↑
 16. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 17. Se va menţiona în măsura în care pretenţiile formulate prin cererea reconvenţională privesc şi alte persoane decât reclamanta. ↑
 18. Se vor indica de către pârât, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. proc. civ. raportat la art. 194 din C. proc. civ. ↑
 19. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 20. Evaluarea obiectului cererii (şi precizarea modului de calcul) se realizează atunci când acesta este evaluabil în bani, ţinându-se cont de regulile prevăzute de art.98-105 C.proc.civ. ↑
 21. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cererii reconvenţionale, în raport de obiectul acesteia, evidenţiindu-se şi strânsa legătură cu cererea de chemare în judecată (acţiunea introductivă). ↑
 22. Se vor indica textele legale, pe care pârâtul îşi întemeiază pretenţiile deduse judecăţii prin cererea reconvenţională. ↑
 23. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 24. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 25. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 26. Dacă reclamantul/ pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, pârâtul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii reconvenţionale, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art. 209 alin. (3) din C. proc. civ. raportat la art. 194 alin. (1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 27. Se vor menţiona faptele, pe care pârâtul doreşte să le probeze. ↑
 28. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 29. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia pârâtului. Se va indica numai dacă pârâtul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 30. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilorexperţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 31. Cererea reconvenţională va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi reclamanţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă reclamanţii au un reprezentant comun, se poate depune un singur exemplar pentru reclamanţi. ↑
 32. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 33. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 34. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. ↑
 35. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 36. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 37. Semnătura de pe cererea reconvenţională trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *