Model Anularea Hotărârii Declarative De Moarte | Discuta Online Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
avocat bun
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale
3 noiembrie 2016

Model Anularea hotărârii declarative de moarte

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Anularea hotărârii declarative de moarte

Model Anularea hotărârii declarative de moarte

Sediul materiei:

 • Art. 54-55 C. civ.
 • Art. 902 C. civ
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa[1]…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] ..... ,

în contradictoriu cu numiţii[6](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[7] formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să dispună anularea hotărârii declarative de moarte pronunţată prin sentinţa civilă nr..... în dosarul nr...../...../.....al Judecătoriei......

În fapt, arătăm că[8] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[9] ......

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[10] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[11] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[12], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[13].....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[14] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[15]/

Data, Semnătura[16],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Conform art. 948C.proc.civ cererea se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea declarativă de moarte De asemenea, cererea de anulare se poate face oricând, acţiunea fiind imprescriptibilă extinctiv, conform art. 54 alin. (1) C. civ. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică.Conform. art. 948 alin.(1) teza 1) C.proc. civ. şi art. 54 C civ. actiunea se poate face la cererea celui declarat mort sau reprezentantului său legal sau convenţional. Cererea de anulare întemeiată pe art. 55C.civ. şi pe art. 948 alin. (1) teza a 2)-a C. proc. civ. se face de către orice persoană interesată, respectiv orice persoană care justifică interesul cerut de lege. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Cererea va fi formulată în contradictoriu cu persoanele care au fost părţi în procesul de declarare a morţii, conform art.948 alin. (2) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 8. Se va prezenta situaţia de fapt, arătându-se că cel declarat mort este în viaţă, conform art. 948 alin. (1) şi art. 54 din C. civ., sau că s-a descoperit certificatul de deces, potrivit art. 55 din C. civ. ↑
 9. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea. ↑
 10. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 11. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 12. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 13. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ. în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 14. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 15. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 16. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.