Model Acţiunile Posesorii | Discuta Online Cu Un Avocat Specializat Drept Civil
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
avocat bucuresti on line
Model Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală
3 noiembrie 2016

Model Acţiunile posesorii

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Acţiunile posesorii

Model Acţiunile posesorii

Sediul materiei:

 • Art. 949 - 952 C. civ.
 • Art. 1002 - 1004 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C.proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10], prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei obligarea pârâtului la[16] …..

În fapt, arătăm că[17] .....

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.[18] …..din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[19] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[20] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[21] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[22], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[23] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[24]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[25], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[26] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[27] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[28] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[29]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[30]/extras din registrul public[31]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[32].

Data, Semnătura[33],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Menţiunile se referă persoana fizică. Calitatea de reclamant poate aparţine posesorului bunului/proprietarului/titularilor unui alt drept real. De asemenea, cererea posesorie poate fi exercitată şi de către detentorul precar, conform art. 949 alin. (2) din C.civ. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea de reclamant poate aparţine posesorului bunului/proprietarului/titularilor unui alt drept real. De asemenea, cererea posesorie poate fi exercitată şi de către detentorul precar, conform art. 949 alin. (2) din C.civ. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 16. Se poate solicita instanţei prevenirea ori înlăturarea oricărei tulburări a posesiei sale sau, după caz, restituirea bunului. De asemenea, se pot solicita despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, conform art. 949 alin. (1) C. civ. Potrivit art. 950 alin. (2) C. civ., acţiunea posesorie nu poate fi introdusă împotriva persoanei faţă de care există obligaţia de restituire a bunului. Pentru motive temeinice (art. 952 C.civ.) se poate solicita instanţei luarea unor măsuri pentru conservarea bunului posedat. Pentru identificarea bunurilor imobile, vor fi avute în vedere şi prevederile art. 194 lit. c) C. proc. civ. ↑
 17. În funcţie de natura acţiunii posesorii (1. acţiune în complângere/2. acţiune în reintegrare) se vor indica următoarele aspecte esenţiale : 1. posesia reclamantului este una utilă (a se vedea în acest sens prevederile art. 922 alin. (2) C. civ.); durata posesiei, anterior tulburării sau anterior introducerii cererii pentru cazul prevenirii tulburării, a fost de cel puţin un an; calitatea pârâtului; acţiunile prin care pârâtul îl împiedică pe reclamant să îţi exercite posesia/prin care urmează ca posesia să îi fie tulburată; 2. indiferent de natura posesiei sau de durata acesteia, se va evidenţia existenţa tulburării sau a deposedării violente a reclamantului. Se vor efectua precizări sub aspectul calităţii pârâtului. În ambele cazuri, acţiunea se introduce în termenul de prescripţie de un an de la data tulburării/deposedării, conform art. 951 alin. (1) din C. civ. ↑
 18. Se menţionează dispoziţiile aplicabile după caz, respectiv dintre cele menţionate la art. 949-952 C. civ. şi art. 1002-1004 C. proc. civ. ↑
 19. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 20. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 21. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 22. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art. 194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 23. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, existenţa posesiei, actele exercitate de pârât asupra posesiei reclamantului (actele pot fi de tulburare, sau după caz, de deposedare). ↑
 24. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 25. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 26. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 27. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 28. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr.80/2013, la o valoare care se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 31. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 32. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 33. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.