Model Acţiuni Privind Actele De Stare Civilă | Discuta Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Acţiuni privind actele de stare civilă

avocat online bun

avocat online bun

Model Acţiuni privind actele de stare civilă

Model Acţiuni privind actele de stare civilă

Sediul materiei:

 • Art. 100-101 C. civ.
 • Art. 57 şi 59 Legea nr. 119/1996
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul în ....., cu sediul procesual ales[7] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[8] prin reprezentant[9] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .../prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[10] .....

în contradictoriu cu pârâtul[11](denumirea.....), cu sediul în ....., prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei obligarea pârâtului la anularea/completarea/modificarea actului de stare civilă reprezentat de[13], ....., precum şi înscrierea acestei anulări/completări/modificări prin menţiune pe actul de stare civilă corespunzător[14].

În fapt, arătăm că[15] .....

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 57 şi 59 din Legea nr. 119/1996 şi art. 100-101 din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri…..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[16] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[17] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[19] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei[20] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[21].

Data, Semnătura[22],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Potrivit art. 57 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, instanţa competentă este judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul. Dacă cererea este formulată de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate sau de străini, competenţa aparţine Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Cauza se soluţionează cu participarea procurorului. ↑
 2. Menţiunile se referă la reclamantul persoana fizică, care justifică un interes. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea de reclamant aparţine structurilor de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori parchetului, conform art. 57 alin. (2) din Legea nr. 119/1996. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 8. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 9. Se va indica reprezentantul legal al instituţiei reclamante. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Calitatea de pârât aparţine autorităţii administraţiei publice locale/judeţene competente care a efectuat înregistrarea menţiunii cu privire la care se solicită anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă. ↑
 12. Se va indica reprezentantul legal al pârâtului. ↑
 13. Se va indica actul de stare civilă la care se face referire. A se vedea şi prevederile art. 99 alin. (2) C. civ. Pe de altă parte, rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, se poate face numai în temeiul dispoziţiei primarului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă, potrivit art. art. 100 alin. (2) din C. civ. ↑
 14. Se au în vedere dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 119/1996. ↑
 15. În funcţie de obiectul cererii, se vor dezvolta motivele cererii, precizându-se, în primul rând, în ce constau înregistrările de stare civilă ce se cer a fi anulate/completate/modificate. ↑
 16. Se vor enumera înscrisurile depuse (obligatoriu extrasul actului de stare civilă, rezultatul verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor), cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 17. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 18. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 19. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 20. Taxa de timbru este stabilită în conformitate cu dispoziţiile art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 22. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.