Model Acţiune Privind Atragerea Răspunderii Membrilor Organelor De Conducere
avocat
Model Plângere prealabilă
16 februarie 2017
avocat bucuresti online
Model Cerere cu valoare redusă
16 octombrie 2017

Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părţi din pasivul debitorului persoană juridică

Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere

 

Sediul materiei:

  • 169 Legea nr. 85/2014

 

 

Instanţa[1]

 

 

Domnule Preşedinte,

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ........, cu sediul în ......, numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă ......., cod de identificare fiscală ......, în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitoarei ......, în calitate de reclamantă[2],

în contradictoriu cu[3] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[4] ....., formulez

 

ACŢIUNE PRIVIND ATRAGEREA RĂSPUNDERII MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE PENTRU SUPORTAREA UNEI PĂRŢI DIN PASIVUL DEBITORULUI PERSOANĂ JURIDICĂ

 

prin care solicit ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să dispuneţi obligarea pârâţilor să suporte pasivul debitorului .......,
în sumă de ...... lei.

 

 

În fapt, arătăm că[5] .... .

 

 

 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.169 alin.(1) lit...[6] din Legea nr. 85/2014.

 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

 

 

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[7] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[8] .... exemplare.

 

 

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[9]  ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

 

 

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[10], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[11] ..... .

 

 

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[12]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[13], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[14] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2014, prezenta acţiune este scutită de taxă de timbru.[15]

Anexăm dovada desemnării ca administrator judiciar/lichidator/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[16].

 

Data,                                                                  Semnătura [17]

 

[1] Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă

[2] Titularul acţiunii este administratorul judiciar sau lichidatorul debitorului aflat în procedura insolvenţei. Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acţiunea prevăzută la alin. (1), aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală.

[3] Calitate procesuală pasivă (pârât) au membrii organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul persoanei juridice debitoare, respectiv: admi­nistratorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari, precum şi orice altă persoană care, prin faptele sale, a cauzat starea de insolvenţă a debitorului.

[4] Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.

[5] Se va indica funcţia deţinută de pârâţi în cadrul persoanei juridice, şi se va arata fapta sau faptele, săvârşite de pârâţi, în cursul mandatului lor, care au cauzat starea de insolvenţă, respectiv:

  1. a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
  2. b) au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
  3. c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;
  4. d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară únele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă;
  5. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
  6. f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;
  7. g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori;
  8. h) orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.

[6] Se va arăta expres ipoteza invocată

[7] Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare, printre care şi raportul asupra cauzelor insolvenţei întocmit de administratorul judiciar /lichidatorul din care rezultă cauzele şi împrejurările care au condus persoana juridică debitoare la starea de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi existenţa premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile

[8] Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.

[9] Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul).

[10] Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ.

[11] Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, motivele de fapt, pe care le invocă, şi faţă de care solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare.

[12] Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză.

[13] Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.

[14] Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

[15] Când cererea este formulată de comitetul creditorilor/creditor, taxa judiciară de timbru este de 200 de lei, potrivit art.14 alin.1 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

[16] Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.

[17] Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *