Model Acțiune înființare Fundație | Consultanță Juridică Online - Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
avocat bucuresti on line
Model Cerere de acordare a personalităţii juridice – organizaţie patronală
3 noiembrie 2016

Model Acțiune înființare fundație

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Acțiune înființare fundație

Model Acțiune înființare fundație

Sediul materiei:

 • Art. 15 - 19 O.G. 26/2000
 • Art. 194 C. civ.
 • Art. 200 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar(nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] ....., în calitate de membru fondator, formulăm

CERERE DE ACORDARE A PERSONALITĂŢII JURIDICE PRIN ÎNSCRIEREA FUNDAŢIEI ÎN REGISTRUL ASOCIAŢILOR ŞI FUNDAŢIILOR AL INSTANŢEI[5] .....

În fapt, arătăm că[6] .....

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea cererii şi înscrierea fundaţiei în registrul asociaţilor şi fundaţiilor.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. [7] …...

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri [8]..... .

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[9] ..... şi procura în original /împuternicirea avocaţială/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[10].

Data, Semnătura[11] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Cererea se va adresa instanţei în a cărei circumscripţie urmează să îşi aibă sediul fundaţia. ↑
 6. Se vor evidenţia împrejurările de fapt, din care rezultă că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru constituirea fundaţiei. ↑
 7. Art. 15-19 O.G.26/2000 şi eventual dispoziţiile generale din C. civ. ↑
 8. Actul constitutiv, statutul fundaţiei şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial şi dovada disponibilităţii denumirii eliberate de către Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia, conform art. 17 alin. (2) din O.G. nr.26/2000. ↑
 9. Taxa de timbru este de 100 lei, conform art. 12 lit. c) din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 10. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 11. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.