Model Acţiune în Restituirea Plăţii Nedatorate | Discută Cu Un Avocat Online
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Acţiune în restituirea plăţii nedatorate

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Acţiune în restituirea plăţii nedatorate

Model Acţiune în restituirea plăţii nedatorate

Sediul materiei:

 • Art. 1341-1344 C. civ.
 • Art. 1635-1649 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/ prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10] prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier juridic (nume ....., prenume .....), având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] .....,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm obligarea pârâtului la restituirea plăţii nedatorate, respectiv a sumei de…. , achitată acestuia la data de …. .

În fapt, arătăm că[16] ….

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1470, 1341, 1635 C.civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[17] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [18] exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[19] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[20], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[21] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[22]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[23], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[24] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [25] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... [26] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[27]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[28]/extras din registrul public[29]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[30].

Data, Semnătura[31] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…./Tribunalului[32]

 1. Menţiunile se referă persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 16. Motivele vor avea în vedere împrejurările care demonstrează îndeplinirea condiţiilor legale pentru exercitarea acţiunii în restituirea plăţii nedatorate. Astfel, potrivit art. 1.341. alin. (1) C. civ., cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire; alin. (2) prevede: Nu este supus restituirii ceea ce s-a plătit cu titlu de liberalitate sau gestiune de afaceri. De asemenea, potrivit art. 1.470. C. civ., orice plată presupune o datorie. Aşadar, plata nedatorată reprezintă executarea unei obligaţii de plată care nu incumba celui care a efectuat-o şi nici nu a existat intenţia de a plăti datoria altuia. ↑
 17. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 18. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 19. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 20. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 21. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 22. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 23. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 24. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 25. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 26. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 29. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 31. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ. ↑
 32. Instanţa competentă se va stabili în funcţie de valoarea obiectului cererii (a sumei de bani/ valorii bunului care a reprezentat plata), prezenta acţiune având un obiect evaluabil în bani; astfel, tribunalele judecă, în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date în competenţa altor instanţe (art. 95 C. proc. civ); sunt de competenţa judecătoriei cererile evaluabile în bani, în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti (art. 94, pct. 1, lit. j) C. proc. civ.). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.