Schimbare Nume Minor » » Întreabă Avocat

Schimbare nume minor

Maria Ana Maria a întrebat 2 ani în urmă

Schimbare nume minor

Buna seara! Am și eu nevoie de o îndrumare.  În urma unui divorț minorul mi-a fost încredințat spre creștere și educare, păstrând numele tatălui.

Tatăl nu și-a mai dat niciun fel de interes de la divorț iar acum ori de câte ori am nevoie și de acordul lui trebuie sa alerg după el.

Băiatul va pleca cu școala în Portugalia, drept urma având nevoie de acordul ambilor părinți.

Ideea e următoarea, cum pot face sa ii schimb numele băiatului, și sa nu mai am nevoie de tata pe viitor?

Va mulțumesc din suflet! 

 

 

Schimbare nume minor

1 Answers
Avocat Online answered 2 ani ago
Buna ziua,
Schimbarea numelui nu are legatura cu exercitarea autoritatii parintesti.
 
Model Cerere suplinire acord parental
Sediul materiei:
 Art. 486 C. civ.
 Art. 192 C.proc.civ
 Art. 194-197 C.proc.civ.
Instanța
.....
Domnule Președinte,
Subsemnatul1195( nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1196 în ....., având
codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales1197 pentru comunicarea actelor de
procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul/ reședința1198 în .....,
personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume .....,
prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact1199
..... ,
în contradictoriu cu pârâtul1200 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul/ reședința1201
în ....., având codul numeric personal1202 ....., formulăm prezenta
 
CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța:
- să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru eliberarea paşaportului simplu
electronic pentru minorul (nume …. prenume….)1203, şi/sau
- să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru deplasarea în străinătate1204 în
perioada1205 a minorului (nume …. prenume….)1206, sau
- să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru înscrierea minorului (nume ….
prenume….) la şcoală/grădiniţă, sau
- să dispună suplinirea acordului pârâtului pentru efectuarea unui tratament medical
complex sau a unei intervenţii chirurgicale minorului (nume …. prenume….)1207
În fapt, arătăm că1208
.....
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile1209
.....
În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei
cu interogatoriul pârâtului ( după caz ).
Solicităm ascultarea minorului de către instanța de judecată, în condițiile art. 486 C.
civ.1210 și întocmirea unui raport de anchetă psihosocială1211
.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri1212
....., în copii
certificate pentru conformitate cu originalul1213, în .....1214 exemplare.
În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe
numiții1215 ( nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul/
reședința1216 în1217 ....., pentru
dovedirea următoarelor împrejurări de fapt 1218..... și solicităm citarea acestora.
În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal
la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea
faptelor personale vizând1219
.....
Solicităm judecarea cauzei în lipsă1220, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din

  1. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la
plata cheltuielilor de judecată1221 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în .....1222 exemplare.
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de .....1223 și procura în
original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/1224 copie
legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant1225
.
Data, Semnătura1226
,
Domnului Președinte al Judecătoriei1227
 
1193 Ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau la
îndeplinirea îndatoririlor părinteşti
1194 Competența aparține instanței de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa persoana ocrotită (minorul), respectiv judecătoriei, în conformitate cu dispoziţiile
art. 114 C.proc.civ.
1195 În calitate de reclamant va figura părintele minorului care solicită suplinirea acordului
celuilalt părinte.
1196 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va
realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ
1197 Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea
actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.
1198 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va
realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ
1199 Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa
de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.
1200 În calitate de pârât va figura părintele minorului al cărui acord se solicită a fi suplinit.
1201 Mențiunea se completează atunci când persoana nu locuiește la domiciliu, iar citarea se va
realiza la reședința cunoscută, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ
1202 Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194

  1. proc. civ.

1203 Potrivit art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, emiterea paşaportului simplu electronic
pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea
acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează
numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în
condiţiile legii
1204 Se va indica ţara de destinaţie
1205 Se va indica perioada pentru care se solicit deplasarea minorului în străinătate
1206 Potrivit art. 30 alin. 1 lit. b din Legea nr. 248/2005, minorului care este titular al unui
document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de
identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi, i se permite ieşirea din
ţară în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, numai dacă părintele însoţitor prezintă o
declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de
călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii
acesteia; per a contrario, dacă celălalt părinte nu-şi dă acordul pentru efectuarea de către minor
a unor călătorii în străinătate, se impune suplinirea acordului de către instanţa de judecată;
1207 Potrivit art. 36 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, în situaţia în care ambii părinţi exercită
autoritatea părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, precum cele referitoare
la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau
intervenţii chirurgicale, se iau numai cu acordul ambilor părinţi;ori de câte ori există
neînţelegeri între părinţi cu privire la aspectele menţionate anterior, hotărăşte instanţa de tutelă
potrivit interesului superior al copilului.
1208 Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei.
În cazul de față se vor detalia cel puțin următoarele aspecte: necesitatea măsurii ce se doreşte a
fi luată, motivele de fapt pentru care reclamantul doreşte suplinirea acordului, precum și
motivele pentru care se apreciază că aceste măsuri corespund interesului superior al copilului;
descrierea aspectelor rezultate din discuțiile prealabile purtate între cele două părți și în urma
cărora pârâtul a refuzat să-și dea acordul.
1209 Se vor indica textele legale pe care reclamantul îşi întemeiază cererea, în raport de fiecare
caz în parte.
1210 Dacă minorul a împlinit vârsta de 10 ani, ascultarea este obligatorie și va fi dispusă chiar
din oficiu de către instanță. Instanța va aprecia dacă se impune ascultarea și a unui copil care
nu a împlinit 10 ani și dacă, în funcție de situația concretă, vârsta și celelalte caracteristici ale
acestuia, respectiva ascultare poate fi utilă pentru soluționarea cauzei.
1211 Raportul se va întocmi, în principiu, la domiciliul minorului. Dacă el nu va fi solicitat de
către parte, poate fi dispus de instanță, chiar din oficiu. De asemenea, în funcție și de apărările
invocate de către pârât, se va putea dispune efectuarea raportului de anchetă psihosocială la
domiciliile ambelor părți.
1212 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare; când
înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de
traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător
autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile
realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii
speciale..
1213 Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.
1214 Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților
și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.
1215 Se vor indica numele si adresa martorilor propusi a fi audiați, in conformitate cu dispozițiile
art. 194 alin. 1 lit. e C.proc.civ., sub sancțiunea decăderii din probă, cu excepția cazurilor
prevăzute la art. 254 alin. 2 C.proc.civ.
1216 Mențiunea se completează atunci când martorul va fi citat la reședința cunoscută, în
conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 6) din C. proc. civ.
1217 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul,
blocul, sectorul/judeţul).
1218 Se vor indica împrejurarile de fapt ce se doresc a fi dovedite prin administrarea probei cu
Martori
1219 Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că
pârâtul se opune abuziv măsurilor cu privire la care se solicită suplinirea acordului.
1220 Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă
reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.
1221 Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată
constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele
cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli
necesare pentru buna desfășurare a procesului.
1222 Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în
atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant
comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru
pârâți.
1223 Taxa de timbru este în cuantum de 20 lei pentru fiecare capăt de cerere în parte, în
conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013.
1224 Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.
1225 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al
reclamantului.
1226 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie executată olograf (scrisă de
mână) de către reclamant ori de către reprezentantul său convențional sau legal și situată la
sfârșitul cererii; cererea formulată în nume propriu trebuie semnată de cel ce se pretinde a fi
titularul dreptului subiectiv dedus judecății, iar cererea formulată prin reprezentant va fi
semnată de către acesta din urmă, nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în
conformitate cu art.196 din C. proc.civ.
1227 Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana
ocrotită (minorul)
 
Jurisprudenta:
1 DOSAR NR. … suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării in străinătate a minorei Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. …. din 21.04.2015 reclamanta UAC a chemat în judecată pârâtul UI solicitând ca prin hotărârea ce va pronunţa, pe calea ordonanţei preşedinţiale, instanţa să dispună suplinirea consimțământului pârâtului în vederea obţinerii paşaportului simplu pentru minora UEA născută la data de .., având CNP .., în temeiul art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005; suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării in străinătate a minorei UEA născută la data de .., având CNP .., oriunde, începând cu data pronunţării hotărârii, pe perioada unui an, in temeiul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, cu cheltuieli de judecată. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 18 noiembrie 2014, prin certificatul de divorţ nr.14228 eliberat de SNP „Surdescu Ioana si Surdescu Oana" s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiata între părţi, iar, la aceeaşi dată, în baza convenţiei încheiată în cadrul procedurii divorţului cu copii minori, s-a dispus ca autoritatea părintească în ceea ce o priveşte pe minora UEA născută la data de .. să fie exercitată la comun, urmând ca pârâtul să plătească lunar în favoarea acesteia, cu titlu de contribuție la cheltuielile de creştere, educare, învățătură şi pregătire profesională suma de 200 lei. Prin aceeaşi convenţie s-a stabilit ca pârâtul să păstreze legături personale cu minora, fără a fi îngrădit, cu respectarea programului preşcolar ori şcolar al acesteia. A învederat că, în ciuda .Acordului” în ceea ce priveşte toate aspectele enunţate, ulterior desfacerii căsătoriei, atitudinea pârâtului s-a schimbat radical, acesta refuzând sub orice formă să comunice, orice încercare de a vorbi cu el despre minoră fiind fără rezultat. Prin urmare, exercitarea autorităţii părinteşti privind minoră EA apare ca o măsură pur formală pentru pârât, care, în mod abuziv şi lipsit de responsabilitate părintească, nu-şi asumă obligaţiile asumate prin convenţia încheiată. Mai mult decât atât, deşi a considerat firesc ca pârâtul să aibă legături personale cu minoră – nestingherit - fără a fixa în acest sens un program, niciodată acesta nu şi-a manifestat interesul în a vizită/lua copilul, cum nici nu a înţeles să se achite de obligaţia legală, dar şi morală, de a contribui la cheltuielile de creştere şi educare a minorei. Dacă până-n prezent există încă un dialog între minoră şi pârât, acest fapt se datorează exclusiv fetiţei, care la vârstă de aproape 4 ani solicită „să-1 sune pe tati”. Reclamanta a arătat că se află in imposibilitatea practica de a-şi planifica împreună cu minora un sejur în străinătate, având în vedere ca oricât ar încerca să ia legătura cu pârâtul, acesta refuză orice dialog, prin acest fapt îngrădindu-se dreptul la liberă circulaţie, atitudinea pârâtului fiind abuzivă prin punerea reclamantei în imposibilitatea de a obţine anumite documente ori de a lua anumite decizii. Prin urmare, întrucât doreşte să călătorească cu fiica în străinătate ori de câte ori se poate materializa o asemenea ocazie, cu menţiunea că nici un sejur nu va fi mai mare de 10 zile, faţă de atitudinea pârâtului şi faţă de îngrădirea dreptului de a călători împreună cu fiica în străinătate, reclamanta a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună suplinirea consimțământului pârâtului în vederea obţinerii paşaportului pentru minoră, precum şi deplasarea în străinătate a acesteia, pentru o perioadă de un an. A mai arătat că potrivit prevederilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi acordul ambilor părinţi; orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească, iar conform dispoziţiilor art. 30 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 248/2005 minorilor li se permite ieşirea din ţară numai dacă sunt însoţiţi de o persoană majoră şi, în situaţia în care călătoreşte împreună cu unul din părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul sau cu privire la efectuarea 2 călătoriei respective în statul sau statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia. Conform Convenţiei încheiată în procedura divorţului cu copii minori, autentificată sub nr. 1559/18.11.2014 de BNP Surdescu Ioana şi Surdescu Oana, autoritatea părintească asupra minorei este exercitată în comun de ambii părinţi, deplasarea minorei în străinătate însoţită de unul din părinţi se poate realiza numai cu acordul celuilalt părinte. Cu privire la durata pentru care a solicitat suplinirea consimțământului, reclamanta a apreciat că aceasta este justificată faţă de costurile ridicate pe care le-ar impune introducerea repetată a unei asemenea acţiuni, cu ocazia fiecărei vacanţe. A învederat că, potrivit art. 996 NCPC, procedura ordonanţei președințiale poate fi utilizată pentru masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Astfel, art. 996 Ncpc prevede pentru admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale îndeplinirea cumulativă a trei cerinţe, respectiv să existe urgenţă, măsura solicitată să fie vremelnică şi să nu se prejudece fondul, cerinţe îndeplinite în prezenta cauză. Ordonanţă preşedinţială, neavând drept scop rezolvarea fondului litigiului, rezultă că instanța investită cu soluţionarea unei asemenea cereri se mărgineşte să stabilească, în raport cu probele prezentate de părți, în favoarea căreia dintre ele există aparenta de drept. A mai arătat că, în cadrul ordonanţei preşedinţiale, urgenţa se apreciază în raport de situaţia de fapt la momentul introducerii cererii, precum şi la momentul judecării cauzei. A considerat că această condiţie este îndeplinită, pentru următoarele considerente: minora îşi doreşte petrecerea vacanţei în afară graniţelor ţării, aşa cum au procedat părinţii şi până acum, refuzul nejustificat al pârâtului ducând la imposibilitatea reclamantei de a organiza şi achita costul excursiei din perioada vacanţei minorei. Vremelnicia măsurii luate reprezintă doar o condiţie a ordonanţei preşedinţiale în instanţa, care se află în strânsă legătură cu nerejudecarea fondului. În cazul de faţă, reclamanta a solicitat doar luarea unei măsuri provizorii, de suplinire a consimțământului pârâtului, având în vedere că a dovedit că mai există o acţiune, pe calea dreptului comun, prin care se solicită ca doar reclamanta să exercite autoritatea părintească asupra copilului, respectiv dosarul nr. ….. În concordanţă cu jurisprudenţa C.E.D.O., dar şi cu prevederile art. 2 din Legea nr. 272/2004, principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. Acest principiu este impus inclusiv in legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului şi trebuie să prevaleze în toate cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea şi educarea copiilor lor. În măsură în care există neînţelegeri între părinţi, care afectează în mod direct şi minorul, iar instanţa judecătorească este chemată să se pronunţe cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, este necesar să fie considerat în primul rând interesul superior la copilului, astfel încât măsură dispusă să asigure bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special prin îngrijirea acestuia, prin asigurarea creşterii, educării şi întreţinerii sale, prin menţinerea copilului într-un mediu cât mai apropiat de cel în care a fost crescut. Interesul superior al copilului urmează a fi stabilit prin examinarea tuturor criteriilor consacrate în acest scop de doctrina şi jurisprudenţa. Criteriile de apreciere a interesului superior al minorului formează un ansamblu guvernat de principiul egalităţii, ceea ce înseamnă că nu se poate reţine caracterul primordial sau determinant al unuia sau altuia dintre criteriile respective. 3 Altfel spus, în aprecierea interesului superior al minorului nu se poate absolutiza vreunul dintre criteriile enunţate, instanţa urmând a le evalua în ansamblul lor, prin analizarea fiecărui criteriu în contextul celorlalte. Referitor la cel de al doilea capăt de cerere, reclamanta învederat că, potrivit art. 17 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 248/2005, minorilor cetăţeni români li se eliberează paşapoarte simple sau paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii: „în cazul minorului care nu a împlinit vârstă de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal" De asemenea conform alin. 2 din acelaşi act normativ, emiterea paşaportului simplu sau a paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de aşi exprimă voinţă, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 171 alin. 1 lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor situații de către instanța de judecată care se pronunţă în condiţiile legii. În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 18 alin.2 - Legea nr.272/2004 R, art.17 alin.2- Legea nr.248/2005 R, art. 996 NCPC si art. 453 NCPC. În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri interogatoriu paratului şi proba testimonială constând în audierea martorului NIA şi a depus la dosarul cauzei, în copie, CI UAC, CI UI certificat de naştere seria .. UEA, Convenţia încheiata în procedura divorţului cu copii minori autentificata sub nr. 1559/18.11.2014, Certificat de divorţ nr. 14228/18.11.20146, acţiunea de drept comun formulată, Extras de pe portalul instanțelor de judecată. Cererea a fost legal timbrată. La data de 01.06.2015, prin serviciul registratură, reclamanta a depus cerere precizatoare privind capătul doi al cererii de chemare în judecată, prin care a solicitat suplinirea consimţământului pârâtului în vederea deplasării în străinătate a minorei în Grecia, în perioada 21.08.2015-31.08.2015, în temeiul art. 18 alin.2 din Legea nr. 272/2004. Anexat cererii, reclamanta a depus dovada rezervării sejurului. Legal citat, pârâtul nu a depus întâmpinare, nu a solicitat probe în apărare şi nu s-a prezentat la instanţă. Instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, interogatoriu paratului şi proba testimonială, constând în audierea martorului NIA. Analizând probele administrate, instanţa reţine următoarele: În fapt, din căsătoria părților a rezultat minora UEA, născută la data de .., astfel cum rezultă din certificatul de naștere depus la dosar (f. 10). Prin convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, autentificată sub nr. 1559/18.11.2014 de Societatea Profesională Notarială “Surdescu Ioana şi Surdescu Oana”, autoritatea părintească a minorei UEA a revenit în comun ambilor părinți, iar locuința acesteia a fost stabilită la mamă. În drept, potrivit dispozițiilor art. 996 C.proc.civ. instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări Referitor la aparența dreptului se pune problema dacă, pe baza examinării sumare a probatoriului limitat pe care îl permite procedura ordonanţei preşedinţiale, fără a se anticipa asupra hotărârii instanţei de drept comun, se poate stabili care dintre părţi are de partea sa aparenţa dreptului şi justifică interes pentru luarea unei măsuri vremelnice, fiind strâns legată de condiția neprejudecării fondului, urmând ca aceste două condiții să fie analizate împreună. 4 Din probele administrate în cauză instanţa reţine că în favoarea reclamantei există aparenţa în drept, fiind dovedit de către reclamantă, prin declaraţia martorei audiate în cauză şi prin neprezentarea pârâtului la instanţă, din motive neîntemeiate, pentru a răspunde la interogatoriu, instanţa socotind aceste împrejurări ca o mărturisire deplină în folosul reclamantei, că aceasta a cerut pârâtului, tatăl minorei, ambii exercitând în mod egal autoritatea părintească a minorei, să îşi exprime acordul cu privire la deplasarea minorei în afara ţării şi cu privire la eliberarea actului de călătorie (paşaportului) necesar în acest sens. În lipsa oricărui răspuns din partea pârâtului, nefiind susţinută şi nici dovedită în cauză existenţa unui motiv pentru nedeplasarea minorei în afara ţării, având în vedere dispoziţiile art. 486 Cod procedură civilă, potrivit cărora „ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, instanţa de tutelă, după ce îi ascultă pe părinţi şi luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăşte potrivit interesului superior al copilului”, precum şi având în vedere că este în interesul superior al minorei să petreacă, în perioada 21.08.2015-31.08.2015, vacanţa în afara ţării, respectiv în Grecia, însoţită de mama sa, dând astfel copilului ocazia de a petrece timpul liber într-un mod plăcut şi relaxant, de a călători şi de a acumula experienţe noi, toate acestea concurând la o creştere şi dezvoltare armonioase, instanţa constată că este îndeplinită condiţia aparenţei în drept în favoarea reclamantei. De asemenea, instanţa constată îndeplinită şi condiţia neprejudecării fondului, existând posibilitatea soluţionării prezentului litigiu pe baza unui probatoriu sumar, fără a se anticipa asupra hotărârii instanţei de drept comun. În ceea ce priveşte vremelnicia, aceasta presupune că pe calea ordonanţei preşedinţiale nu pot fi luate măsuri definitive care să rezolve în fond litigiul dintre părţi. Ordonanţa preşedinţială nu are ca scop stabilirea definitivă a drepturilor părţilor, ci este o cale de a dispune o măsură provizorie. Instanţa reţine că şi această condiţie este îndeplinită în cauză, întrucât prin admiterea cererii este suplinit acordul pârâtului pentru deplasarea minorei în afara ţării şi eliberarea paşaportului nu cu caracter definitiv, pentru orice ieşire a minorei din ţară, ci doar pentru această deplasare, pentru care pârâtul nu şi-a exprimat în nici un sens voinţa. Referitor la existenţa urgenţei în cauză, instanţa constată că aceasta este impusă de păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, respectiv acela al posibilităţii minorei de a se deplasa în afara ţării în intervalul 21.08.2015-31.08.2015. Rezultă din înscrisul depus la fila 41 dosar, că reclamanta a efectuat la o unitate de cazare din localitatea de destinaţie o rezervare şi a achitat pentru aceasta 30% din preţul total. Având în vedere lipsa acordului necesar a fi dat de cel de-al doilea părinte care exercită autoritatea părintească a minorei cu privire la acest aspect, precum şi faptul că soluţionarea litigiului între părţi pe calea dreptului comun necesită un timp relativ îndelungat, instanţa constată că se impune ca pe calea ordonanţei preşedinţiale să fie luată o măsură provizorie cu privire la modalitatea de deplasare a minorei în afara ţării, respectiv însoţită de unul din părinţi şi cu suplinirea de către instanţă a acordului celuilalt părinte, astfel încât creşterea şi dezvoltarea corespunzătoare a copilului să nu fie afectată ca urmare a îngrădirii libertăţii de mişcare a acesteia. Pentru toate aceste considerente, instanţa, constatând întrunite toate condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 996 Cod procedură civilă, va admite cererea de chemare în judecată şi va suplini consimţământul pârâtului în vederea emiterii paşaportului electronic simplu pentru minora UEA, născută la data de .., şi în vederea deplasării minorei UEA, născută la data de .., în afara ţării, respectiv în Grecia, în perioada 21.08.2015-31.08.2015. Potrivit art. 996 alin. 2 Cod procedură civilă, ordonanţa este executorie. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII 5 HOTĂRĂŞTE: Admite cererea formulată de reclamanta UAC, cu domiciliul .., în contradictoriu cu pârâtul UI, cu domiciliul în .., şi AUTORITATEA TUTELARĂ - PRIMĂRIA SECTOR 6, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6. Suplineşte consimţământul pârâtului în vederea emiterii paşaportului electronic simplu pentru minora UEA, născută la data de .., şi în vederea deplasării minorei UEA, născută la data de …, în afara ţării, respectiv în Grecia, în perioada 21.08.2015-31.08.2015. Executorie. Cu apel în 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.06.2015. PREŞEDINTE GREFIER

Adaugă răspuns

11
+
5
=