PFA Cod Caen 7810 » Întreabă Avocat

PFA cod caen 7810

Ludusan Sergiu a întrebat 2 ani în urmă

PFA cod caen 7810

Buna ziua, Doresc sa infiintez un PFA care sa aiba ca si activitate exact ceea ce prevede codul CAEN 7810.

Registrul Comertului mi-a amanat  cererea argumentand ca:

\"\"Clarificări cu privire la activitatea cod CAEN 7810 raportat la faptul că aceasta este o activitate pentru desfăşurarea căreia legea impune condiţia obiectului principal şi se desfăsoară de persoane juridice înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  PFA se înființează conform OUG nr. 44/2008.

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) din Normele Metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2594/C/2008, se vor remedia neregularităţile constatate.

Potrivit art. 7 alin. (3) din OUG nr. 116/2009, înscrisurile noi depuse în susținerea cererilor de înregistrare se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal cu cel puțin o zi înainte de data soluționării.

Potrivit art. 7 alin. (6) din OUG nr. 116/2009, dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile dispuse prin rezoluţia de amânare a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de înregistrare urmează a fi respinse. \"\"

Dupa ce am sunat la ei, mi-au sugerat sa schimb codul CAEN pentru ca acesta este dedicat doar SRL urilor.

Puteti sa ma ajutati cu un alt cod CAEN care sa imi fie acceptat ca si PFA insa si sa corecpunda activitatii pe care urmeaza sa o desfasor.

Multumesc

 

PFA cod caen

ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.

Art. 3

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergil Voineagu

ANEXĂ: CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ (Ediţie revizuită CAEN Rev. 2)

(1)_

Introducere
Ce este CAEN? CAEN1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unităţi statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producţie, factori de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi.
Ce sunt clasificările statistice? O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:

a) organizare ierarhică strictă şi detaliată care face posibilă culegerea şi prezentarea informaţiilor la diverse nivele de agregare (în funcţie de disponibilitatea datelor);

b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;

c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entităţi ce se exclud reciproc);

d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.

Integrarea clasificărilor la nivel internaţional În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi au fost corelate cu clasificările activităţilor economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite), alte organizaţii regionale, de pildă Uniunea Europeană sau ţările Americii de Nord, şi-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale. Aceasta a dat naştere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate şi corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene şi fiecare ţară a realizat sistemul naţional corespunzător.
Nivelul mondial

 

Nivelul UE

 

Nivelul naţional

Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experţi în clasificări internaţionale economice şi sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcţie de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referinţă, derivate şi conexe.

Clasificările de referinţă sunt acele clasificări economice şi sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaţionale aprobate de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internaţional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internaţional (IMF), UNESCO etc., în funcţie de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referinţă au dobândit o largă acceptare şi un acord oficial amplu şi sunt aprobate şi recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Naţiunilor Unite, pentru toate activităţile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).

Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referinţă. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii şi categoriilor din clasificarea de referinţă, şi atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare faţă de clasificările de referinţă, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziţii din una ori mai multe clasificări de referinţă. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel naţional sau multinaţional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.

Clasificările conexe sunt cele care se referă parţial la clasificările de referinţă sau care sunt asociate cu clasificările de referinţă numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei şi Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).

De ce sunt necesare revizuirile? Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse care le depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include şi modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.
De ce o revizuire acum? Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuşi, un astfel de sistem impune restricţii părţilor participante. Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (şi segmentul european conex din NACE/CPA)2) se bazează pe Sistemul armonizat3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice şi celelalte clasificări.

O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2.

NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menţine un sistem de clasificări corelat la nivel internaţional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.

Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european şi clasificările naţionale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 şi creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediţia revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.

Disponibilitatea clasificărilor europene şi naţionale RAMON, serverul Eurostat conţinând clasificări, are drept scop să pună la dispoziţie cât mai multe informaţii în legătură cu principalele clasificări statistice internaţionale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învăţământ, ocupaţii, conturi naţionale etc.

Sunt disponibile informaţii care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri şi titluri); note explicative; tabele de corespondenţă între clasificări; documente metodologice, alte informaţii generale referitoare la clasificări.

Ori de câte ori sunt disponibile, informaţiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Obiectivul este acela de a construi un loc central de referinţă pentru utilizatorii care solicită diverse informaţii despre clasificările statistice internaţionale.

ISIC/CPC şi NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.

Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/

SENIN, serverul conţinând clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.

Sistemul de codificare al clasificării CAEN Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:

- un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni);

- un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);

- un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);

- un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).

Relaţia cu alte clasificări de activităţi
CAEN Rev. 2

NACE Rev. 2

CAEN Rev. 2

ISIC Rev. 4

NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2.

ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2, rezultă:

- CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;

- primul nivel din ISIC Rev. 4 (secţiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;

- la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;

- la nivel de grupă şi clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerinţele impuse de NACE Rev. 2.

Relaţia cu clasificările de produse
CPSA 2008 Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA.

Legătura între CPSA 2008 şi CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.

PRODROM Nomenclatorul de produse şi servicii industriale este elaborat de Institutul Naţional de Statistică şi este utilizat pentru anchetele statistice de producţie. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunităţii Europene şi reprezintă o detaliere a acestuia.

Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât poziţiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.

TVIR Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea şi clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană.

TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziţie PRODROM are ataşat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producţiei cu cele din sfera comerţului exterior.

Istoric
CAEN Clasificarea activităţilor din economia naţională a fost elaborată de către Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informaţiilor corespunzătoare cerinţelor economiei de piaţă şi trecerii la sistemul conturilor naţionale.

CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naţionale - CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.

Introducerea CAEN în sistemul statistic şi economic naţional a fost realizată treptat în perioada 1993-1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Omologarea şi implementarea CAEN la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE).

CAEN a cunoscut în perioada 1997-2007 două actualizări:

- în 2002 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002);

- în 2007 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007).

Principiile de elaborare a CAEN ţin seama de corespondenţa cu clasificările internaţionale şi, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.

Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiaşi structuri de clasificare (naţională şi europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.

CAEN Rev. 2 Având în vedere necesităţile impuse de evoluţia economiei româneşti şi principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.

Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât şi dorinţa de a mări convergenţa dintre clasificările europene şi cele utilizate în ţările din America de Nord.

Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerinţele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.

Din experienţa utilizării clasificării CAEN, a reieşit că economia României nu prezintă particularităţi faţă de economia Uniunii Europene şi, în consecinţă, menţinerea unor diferenţe între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 nu se justifică.

CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

Principii utilizate în elaborarea CAEN
Criterii pentru diviziuni şi grupe CAEN Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două şi, respectiv, 3 cifre) se referă la caracteristicile activităţilor unităţilor productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităţilor şi anumite relaţii economice. Principalele aspecte de grupare pentru activităţi sunt următoarele:

(i) caracterul bunurilor şi al serviciilor realizate;

(ii) utilizările cărora sunt destinate produsele şi serviciile;

(iii) mijloacele, procesul şi tehnologia de producţie.

Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecţii şi pielărie, industria construcţiilor de maşini şi echipamente şi domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor îşi pierde semnificaţia.

În cazul produselor intermediare, componenţa fizică şi stadiul de fabricaţie capătă adesea o pondere importantă.

În cazul produselor care implică procese de producţie complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei şi fluxului de producţie al produselor respective, în detrimentul compoziţiei fizice a produselor.

Criterii pentru clase CAEN Criteriile privind maniera în care sunt grupate activităţile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităţilor de producţie sau al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unităţile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată.

Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiţii:

(i) categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producţiei unităţilor clasificate în acea clasă;

(ii) o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri şi servicii ce o caracterizează.

Forma de proprietate şi forma juridică CAEN nu face distincţii în funcţie de forma de proprietate şi forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activităţii în sine. Unităţile angajate în acelaşi tip de activitate economică sunt clasificate în acelaşi mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparţine unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unităţi.

Clasificările "forma de proprietate" şi "forma juridică" sunt construite în mod independent de clasificarea activităţilor.

În mod similar, unităţile de producţie sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de maşini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie; modernul faţă de tradiţional nu reprezintă un criteriu.

Scop comercial sau necomercial În structura CAEN Rev. 2 distincţia dintre scop comercial sau necomercial (market şi nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deşi există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăţi comerciale, cât şi de instituţii de stat.
Definiţii
Definiţia activităţilor
Activitate Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinaţia de resurse-echipamente, forţă de muncă, tehnici de producţie, fluxuri de informaţii sau produse - se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producţie şi ieşirile de produse (bunuri sau servicii).

În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt. Identificarea unei activităţi principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev. 2.

Activitate principală Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unităţii.
Activitate secundară O activitate secundară este oricare altă activitate a unităţii, activitate care produce bunuri sau servicii.
Activităţi auxiliare Activităţile principale şi secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activităţi auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziţionarea, condiţionarea, promovarea, repararea şi întreţinerea etc. Astfel, activităţile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activităţile productive principale şi secundare ale unei unităţi. Activităţile auxiliare asigură bunuri şi servicii consumabile pentru uzul acelei unităţi.

Însă, dacă activităţile unei unităţi statistice şi activităţile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfăşoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unităţi pentru a se obţine categorii de date care să fie clasificate în funcţie de zona geografică.

Ce este o activitate auxiliară? O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să servească unitatea sau unităţile de care aparţine; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacţiilor pe piaţă;

b) o activitate similară să se desfăşoare în unităţi de producţie similare independente;

c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepţionale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unităţii;

d) să contribuie la costurile curente ale unităţii în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).

Ce nu este o activitate auxiliară? Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiţia de mai sus, următoarele activităţi nu trebuie să fie considerate drept activităţi auxiliare:

a) producerea de bunuri şi servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcţii pe cont propriu, care va fi clasificată separat la construcţii, dacă există date disponibile privind volumul activităţii;

b) producţia, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activităţii principale;

c) producţia de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producţiei realizate de activităţile principale sau secundare (de exemplu, producţia de cutii a unei secţii dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);

d) producţia de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producţie este consumată în unitatea producătoare;

e) achiziţia de bunuri pentru revânzare ca atare;

f) cercetarea şi dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producţiei curente.

În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activităţi, trebuie considerate unităţi separate şi ele trebuie considerate ca fiind unităţi cu un tip de activitate propriu şi clasificate în conformitate cu activitatea lor.

Unităţi statistice
Disponibilitatea datelor Este necesară o gamă largă de informaţii pentru a construi o imagine statistică completă a activităţii economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informaţii variază în funcţie de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central şi ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locaţiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locaţie). Pentru a observa şi a analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o "familie de unităţi statistice". Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare şi determinarea datelor care pot fi culese.
Tipuri de unităţi statistice Diferitele tipuri de unităţi statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversităţi de cerinţe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în aşa fel încât să poată fi recunoscută şi identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori, ca de pildă în cazul unităţii de producţie omogene, o "unitate" statistică.
Comparabilitatea internaţională Pentru a asigura comparabilitatea internaţională, definiţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în "Introducerea la Clasificarea industrială internaţională standard a tuturor activităţilor economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite" (ISIC Rev. 4) şi Sistemul conturilor naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Unităţile Unităţile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unităţile statistice, sunt următoarele:

- grupul de întreprinderi;

- întreprinderea;

- unitatea cu activitate (UTA);

- unitatea locală;

- unitatea locală cu activitate (UTA locală);

- unitatea instituţională;

- unitatea de producţie omogenă (UPO);

- unitatea locală de producţie omogenă (UPO locală)

Relaţia dintre diferitele tipuri de unităţi statistice este ilustrată în tabelul următor:

Una sau mai multe subunităţi (locaţii) O singură locaţie
Una sau mai multe activităţi Întreprindere

Unitate instituţională

Unitate locală
O singură activitate UTA

UPO

UTA locală

UPO locală

Reguli de clasificare pentru unităţi
Unităţile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 - nivel clasă. Fiecare unitate este clasificată pe baza activităţilor efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relaţiile acesteia cu alte unităţi de care trebuie să se ţină seama.

Unităţile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziţia care le descrie cel mai bine activitatea, ţinându-se cont nu numai de natura produselor, ci şi de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producţie.

Reguli fundamentale de clasificare
Valoarea adăugată Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activităţii principale a unei unităţi, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferenţa dintre producţie şi consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuţiei fiecărei unităţi economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuţii se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor şi a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvenţiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producţie.

Activităţile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau mai multe activităţi care aparţin uneia ori mai multor poziţii din CAEN Rev. 2. Unităţile sunt clasificate conform activităţii lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unităţii.

Doar într-o clasă CAEN? În cazul simplu în care o unitate desfăşoară doar o singură activitate, clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de poziţia din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.

Acolo unde o unitate desfăşoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparţin aceleiaşi poziţii din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activităţi.

În mai multe clase? În cazul în care o unitate desfăşoară activităţi care ocupă poziţii diferite în CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activităţii principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală. Acolo unde o unitate desfăşoară activităţi care ocupă două poziţii diferite în CAEN Rev. 2, va exista întotdeauna o poziţie care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepţia cazului foarte puţin probabil în care ambele activităţi cu poziţii diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50%.

În cazul mai complex în care o unitate desfăşoară mai mult de două activităţi care aparţin mai multor poziţii diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activităţii principale a acelei unităţi se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).

Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos) Metoda ordinii descrescătoare (top-down)urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unităţi la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanţă cu clasificarea unităţii la nivelele superioare. Pentru a îndeplini această condiţie, procesul începe cu identificarea poziţiei relevante la nivelul cel mai înalt şi evoluează descendent, prin nivelele de clasificare, în modul următor:

Identificarea secţiunii care are cea mai mare contribuţie relativă la valoarea adăugată.

În cadrul acestei secţiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

Toate nivelele concordante Metoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare.

La nivelele inferioare ale clasificării, contribuţia valorii adăugate a poziţiei care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unităţi. Cu cât se operează mai mult, de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situaţie.

Până la ce nivel coborâţi? În principiu, metoda top-down permite stabilirea activităţii principale a unei unităţi până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităţilor.
Dar dacă nu se cunoaşte valoarea adăugată? Pentru a determina activitatea principală a unei unităţi trebuie să fie cunoscute contribuţiile la valoarea adăugată pentru activităţile care ocupă diverse poziţii în CAEN Rev. 2. În practică însă adeseori nu este posibilă obţinerea informaţiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activităţi desfăşurate şi determinarea activităţii trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceştia pot fi:
Substitute bazate pe producţie * producţia brută a unităţii care este atribuită mărfurilor şi serviciilor asociate fiecărei activităţi;

* valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparţinând fiecărei activităţi.

Substitute bazate pe cheltuielile de producţie (input) * câştiguri şi salarii ce se pot atribui diferitelor activităţi;

* numărul de angajaţi în activităţi, respectiv proporţia personalului angajat în diverse activităţi ale unităţii.

Dar acestea reprezintă doar aproximaţii Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obţinem cea mai bună aproximaţie posibilă, în comparaţie cu rezultatul care ar fi fost obţinut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activităţii principale. Ele reprezintă doar aproximări operaţionale ale datelor despre valoarea adăugată.

Totuşi, utilizarea simplă a criteriilor de substituţie enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii, dacă structura criteriilor de substituţie nu este proporţională cu valoarea adăugată (necunoscută).

Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producţie Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că în anumite cazuri proporţionalitatea cifrei de afaceri şi a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerţ are de obicei o contribuţie mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producţie relaţia dintre cifra de afaceri şi valoarea adăugată rezultată poate varia între activităţi şl în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu exista, de exemplu, în cazul activităţilor de intermediere financiară sau al activităţilor de asigurări. Aceleaşi considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituţie date privind producţia brută.

Multe unităţi se ocupă de comerţ şi de alte activităţi. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerţ nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activităţii comerciale. În astfel de cazuri trebuie ţinut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerţul cu amănuntul, aşa cum sunt stabilite în cele ce urmează.

Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producţie Atunci când se aplică criteriile de substituţie bazate pe cheltuielile de producţie, trebuie avute în vedere precauţii similare. Proporţionalitatea dintre salarii sau numărul de angajaţi şi valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activităţi este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare şi o contribuţie mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanţial între diferite activităţi economice, precum şi între activităţi din aceeaşi clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu, activitatea de colectare a deşeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuşi, ambele activităţi intră în aceeaşi clasă din CAEN Rev. 2.
Schimbări în clasificarea unităţilor
Unităţile îşi pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producţiei. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităţilor. De asemenea, o schimbare în structura producţiei sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câţiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unităţii. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.
Regula de stabilitate Pentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât nişte artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depăşească, timp de 2 ani, activitatea principală a unităţii înainte ca încadrarea să fie schimbată.

Schimbările de încadrare a unităţilor, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informaţiile devin disponibile. Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanţă între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) şi cele pe termen lung.

Glosar
Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizaţi în introducerea la CAEN Rev. 2. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanţa descrierilor cu definiţiile termenilor utilizaţi în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. 2 să facă interpretări corecte.
Produse destinate consumului intermediar Un produs destinat exclusiv consumului intermediar, denumit produs exclusiv, este un produs legat tehnologic de producţia altor produse din aceeaşi grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producţia zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse.

Un produs destinat consumului intermediar, denumit produs obişnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparţinător unei singure grupe), este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică şi în cocsificarea cărbunelui şi este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).

Bunuri de capital Bunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime şi combustibilul, utilizate pentru producţia altor bunuri şi/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.
Marfă Marfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obţinută la o linie de producţie, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.
Proces industrial Un proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiţii), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.
Aparatură casnică sau de uz gospodăresc Aparatură şi echipament de un anumit tip, destinat în principal utilizării în gospodăriile private, de exemplu, maşini de spălat pentru menaj.
Echipamente industriale Maşini şi echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, maşini-unelte şi maşini de spălat pentru spălătorii).
Industria prelucrătoare În secţiunea C "Industria prelucrătoare" sunt incluse atât mica industrie, cât şi activităţile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalaţiilor şi maşinilor grele nu este exclusivă secţiunii C.
Produs Un produs este rezultatul activităţii economice. Este termenul generic aplicat bunurilor şi serviciilor.
Produs finit Produse pentru care prelucrarea s-a încheiat.
Produs semifabricat Produse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuinţare. Ele pot fi vândute altor fabricanţi pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.
Producţie Producţia este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităţilor economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare, ci este folosit, de asemenea, şi pentru sectorul serviciilor. În funcţie de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producţia: prestare de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producţia poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unităţi fizice, fie în termeni valorici.
Transformare Transformarea este un proces care modifică natura, compoziţia sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obţinerii de produse noi.
Tratare Un proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăţi sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezulta din utilizarea lor. Exemple: tratarea culturilor, a lemnului, a materialelor şi reziduurilor.
Valoare adăugată Valoarea adăugată brută este valoarea producţiei brute minus costul materialelor şi al altor costuri intermediare.

________

1) CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională.

2) CPC - Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizaţia Naţiunilor Unite; CPA este clasificarea produselor asociate activităţilor, utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.

3) Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor elaborat şi actualizat de Organizaţia Internaţională a Vămilor (înfiinţată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor)

(2)Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN Rev. 2

n.c.a.: neclasificate altundeva * parte din
Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. 2 CAEN

Rev. 1

ISIC

Rev. 4

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
011 Cultivarea plantelor nepermanente
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 0111*

0112*

0111
0112 Cultivarea orezului 0111* 0112
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0111*

0112*

0113
0114 Cultivarea trestiei de zahăr 0111* 0114
0115 Cultivarea tutunului 0111* 0115
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0111* 0116
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0111*

0112*

0119
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 Cultivarea strugurilor 0113* 0121
0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0113* 0122
0123 Cultivarea fructelor citrice 0113* 0123
0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0113* 0124
0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0112*

0113*

0125
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 0111*

0113*

0126
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0113* 0127
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 0111*

0112*

0113*

0128
0129 Cultivarea altor plante permanente 0111*

0201*

0129
013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0112* 0130
014 Creşterea animalelor
0141 Creşterea bovinelor de lapte 0121* 0141*
0142 Creşterea altor bovine 0121* 0141*
0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0122* 0142
0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0125* 0143
0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor 0122* 0144
0146 Creşterea porcinelor 0123 0145
0147 Creşterea păsărilor 0124 0146
0149 Creşterea altor animale 0122*

0125*

0149
015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0130 0150
016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0141* 0161
0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0142

9272*

0162
0163 Activităţi după recoltare 0141*

0111*

0113*

0163
0164 Pregătirea seminţelor 0111*

0112*

0113*

0141*

0164
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 0150* 0170
02 Silvicultură şi exploatare forestieră
021 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0112*

0201*

0210
022 Exploatarea forestieră
0220 Exploatarea forestieră 0201* 0220
023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană. 0112*

0113*

0201*

0230
024 Activităţi de servicii anexe silviculturii
0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0202

7414*

0240
03 Pescuitul şi acvacultura
031 Pescuitul
0311 Pescuitul maritim 0501* 0311
0312 Pescuitul în ape dulci 0501* 0312
032 Acvacultura
0321 Acvacultura maritimă 0502* 0321
0322 Acvacultura în ape dulci 0502*

0125*

0322
SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
051 Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) 1010* 0510
052 Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) 1020* 0520
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
061 Extracţia petrolului brut
0610 Extracţia petrolului brut 1110* 0610
062 Extracţia gazelor naturale
0620 Extracţia gazelor naturale 1110* 0620
07 Extracţia minereurilor metalifere
071 Extracţia minereurilor feroase
0710 Extracţia minereurilor feroase 1310* 0710
072 Extracţia minereurilor metalifere neferoase
0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 1200* 0721
0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 1320* 0729
08 Alte activităţi extractive
081 Extracţia pietrei, nisipului şi argilei
0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 1411*

1412*

1413*

0810*
0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 1421*

1422*

0810*
089 Alte activităţi extractive n.c.a.
0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 1430* 0891
0892 Extracţia turbei 1030* 0892
0893 Extracţia sării 1440* 0893
0899 Alte activităţi extractive n.c.a. 1450* 0899
09 Activităţi de servicii anexe extracţiei
091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 1120

1110*

0910
099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 1010*

1020*

1030*

1200*

1310*

1320*

1411*

1412*

1413*

1421*

1422*

1430*

1440*

1450*

0990
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Industria alimentară
101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1511

1512*

1010*
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1512* 1010*
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1513* 1010*
102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 1520* 1020
103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1531 1030*
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1532 1030*
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.ca. 0141*

1533*

5131*

1030*
104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1541

1542

0113*

1040*
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1543 1040*
105 Fabricarea produselor lactate
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1551 1050*
1052 Fabricarea îngheţatei 1552 1050*
106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
1061 Fabricarea produselor de morărit 1561 1061
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1562* 1062
107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1581* 1071*
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1582 1071*
1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 1585* 1074
108 Fabricarea altor produse alimentare
1081 Fabricarea zahărului 1583 1072
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 1584 1073
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1586 1079*
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1587

1440*

1079*
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 1513*

1520*

1533*

1581*

1585*

1075
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1588 1079*
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1513*

1589

1562*

1581*

1079*
109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1571 1080*
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1572 1080*
11 Fabricarea băuturilor
110 Fabricarea băuturilor
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1591

1592*

5134*

1101
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 0113*

1593

5134*

1102*
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 1594 1102*
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1595 1102*
1105 Fabricarea berii 1596 1103*
1106 Fabricarea malţului 1597 1103*
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1598 1104
12 Fabricarea produselor din tutun
120 Fabricarea produselor din tutun
1200 Fabricarea produselor din tutun 1600 1200
13 Fabricarea produselor textile
131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1311
132 Producţia de ţesături
1320 Producţia de ţesături 1721

1722

1723

1724

1725

1830*

1312
133 Finisarea materialelor textile
1330 Finisarea materialelor textile 1730

5271*

1313
139 Fabricarea altor articole textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1760

1830*

1391
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1740* 1392
1393 Fabricarea de covoare şi mochete 1751 1393
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1752* 1394
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1753 1399*
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1754* 1399*
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1754*

3663*

1399*
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1810* 1410*
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1821 1410*
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1822 1410*
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1823 1410*
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1771*

1824*

1410*
142 Fabricarea articolelor din blană
1420 Fabricarea articolelor din blană 1830* 1420
143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1771* 1430*
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1772 1430*
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1910

1830*

1511
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1920*

3663*

1512
152 Fabricarea încălţămintei
1520 Fabricarea încălţămintei 1930* 1520
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
161 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 2010 1610
162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 2020 1621
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 2030* 1622*
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 2030* 1622*
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 2040* 1623
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 1930*

2051*

2052*

3663*

1629
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
171 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
1711 Fabricarea celulozei 2111 1701*
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 2112 1701*
172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 2121 1702
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1754*

2122*

1709*
1723 Fabricarea articolelor de papetărie 2123

2222*

1709*
1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 2125*

3663*

1709*
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
1811 Tipărirea ziarelor 2221 1811*
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 2222*

2122*

2125*

1811*
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 2224

2225

1812*
1814 Legătorie şi servicii conexe 2223 1812*
182 Reproducerea înregistrărilor
1820 Reproducerea înregistrărilor 2231

2232

2233

1820
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
191 Fabricarea produselor de cocserie
1910 Fabricarea produselor de cocserie 2310

2414*

1910
192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2320

1010*

1020*

1030*

1920
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
2011 Fabricarea gazelor industriale 2411 2011*
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţi lor 2412 2011*
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2413

2330*

2011*
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2414*

1592*

2011*
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2415 2012
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2416 2013*
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2417 2013*
202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2420 2021
203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2430 2022
204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2451* 2023*
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2452

2451*

2023*
205 Fabricarea altor produse chimice
2051 Fabricarea explozivilor 2461

3663*

2029*
2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2463 2029*
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2462*

2464

2466*

2029*
206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2470 2030
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2441 2100*
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2442*

2330*

2100*
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2511

2512

2211
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2513*

1930*

3663*

2219
222 Fabricarea articolelor din material plastic
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2521* 2220*
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2522 2220*
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2523*

3663*

2220*
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2524*

1930*

3663*

2220*
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2612 2310*
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2613 2310*
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 2614 2310*
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 2615* 2310*
232 Fabricarea de produse refractare
2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391
233 Fabricarea materialelor de construcţii din argilă
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2630 2392*
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2640* 2392*
234 Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2621 2393*
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2622 2393*
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2623 2393*
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2624

3162*

2393*
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*
235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
2351 Fabricarea cimentului 2651 2394*
2352 Fabricarea varului şi ipsosului 2652

2653

2394*
236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2661 2395*
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 2662 2395*
2363 Fabricarea betonului 2663 2395*
2364 Fabricarea mortarului 2664 2395*
2365 Fabricarea produselor din azbociment 2665 2395*
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2666 2395*
237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2670 2396
239 Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391 Fabricarea de produse abrazive 2681* 2399*
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2682 2399*
24 Industria metalurgică
241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2710 2410*
242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tabulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 2722 2410*
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*
2433 Producţia de profile obţinute la rece 2733

2811*

2410*
2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*
244 Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
2441 Producţia metalelor preţioase 2741 2420*
2442 Metalurgia aluminiului 2742 2420*
2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2743 2420*
2444 Metalurgia cuprului 2744 2420*
2445 Producţia altor metale neferoase 2745 2420*
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 2330* 2420*
245 Turnarea metalelor
2451 Turnarea fontei 2721

2751

2431*
2452 Turnarea oţelului 2752 2431*
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2753 2432*
2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
251 Fabricarea de construcţii metalice
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2811* 2511*
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2812* 2511*
252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2822* 2512*
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2821* 2512*
253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrată) 2830* 2513
254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2960* 2520
255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2840 2591
256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 2851 2592*
2562 Operaţiuni de mecanică generală 2852 2592*
257 Producţia de unelte şi articole de fierărie
2571 Fabricarea produselor de tăiat 2861*

2875*

2593*
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2863* 2593*
2573 Fabricarea uneltelor 2862*

2956*

2593*
259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2871* 2599*
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2872 2599*
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2873

2874*

2599*
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2874* 2599*
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2875*

3162*

3663*

2599*
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
261 Fabricarea componentelor electronice
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2466*

3110*

3120*

3130*

3210*

3230*

2610*
2612 Fabricarea altor componente electronice 3210* 2610*
262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 3002*

3230*

2620
263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 3220*

3230*

3162*

3320*

2630
264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 3230*

3650*

2640
265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 3162*

3320*

2651*
2652 Producţia de ceasuri 3350* 2652
266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 3310* 2660
267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 3340*

3320*

3230*

2670
268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2465 2680
27 Fabricarea echipamentelor electrice
271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 3110*

3162*

2710*
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 3120* 2710*
272 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 3140 2720
273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 3130*

3340*

2731
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 3130*

2523*

2732
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 3130*

2524*

3120*

2733
274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3150

3161*

3162*

2740
275 Fabricarea de echipamente casnice
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2971*

2956*

2750*
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2972* 2750*
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2943*

3162*

3120*

3130*

3210*

2790
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.) 2911*

3430*

2811
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2912*

2913*

2812
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 2912* 2813*
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2913* 2813*
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2914* 2814
282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generala
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2921*

2971*

2972*

2815
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2922*

3550*

2816
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 3001

3230*

3612*

2817
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2941* 2818
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2923*

2971*

2819*
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2924*

2943*

3320*

2819*
283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2931*

2932*

2953*

2821
284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2862*

2942*

3162*

2822*
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.ca. 2943*

2862*

2822*
289 Fabricarea altar maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2951* 2823
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2952*

2862*

3410*

2824
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2953* 2825
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2954*

2956*

2826
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2955* 2829*
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2956* 2829*
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2956*

3162*

3320*

3340*

3530*

3650*

3663*

2829*
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3410* 2910
292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 3420* 2920
293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3161* 2930*
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3430*

3611*

2930*
30 Fabricarea altor mijloace de transport
301 Construcţia de nave şi bărci
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3511*

3611*

3011
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3512* 3012
302 Fabricarea materialului rulant
3020 Fabricarea materialului rulant 3162*

3520*

3611*

3020
303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 2960*

3530*

3611*

3030
304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 2960* 3040
309 Fabricarea altor echipamente de transport n.ca.
3091 Fabricarea de motociclete 3541

3410*

3091
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3542

3543*

3663*

3092
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3550* 3099
31 Fabricarea de mobilă
310 Fabricarea de mobilă
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri şi magazine 3310*

3550*

3611*

3612*

3100*
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3611*

3613

3100*
3103 Fabricarea de saltele şi somiere 3615 3100*
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3611*

3614*

3100*
32 Alte activităţi industriale n.c.a.
321 Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
3211 Baterea monedelor 3621 3211*
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3622

3350*

3211*
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3661

3350*

3212
322 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3630* 3220
323 Fabricarea articolelor pentru sport
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3640* 3230
324 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3650* 3240
325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 2442*

3310*

3320*

3340*

1740*

2924*

3250
329 Alte activităţi industriale
3291 Fabricarea măturilor şi periilor 3662 3290*
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 1810*

1824*

1920*

2052*

2211*

2524*

2875*

3640*

3663*

3310*

2051*

3290*
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2811*

2821*

2822*

2830*

2861*

2862*

2863*

3550*

2871*

2875*

2960*

3420*

3311
3312 Repararea maşinilor 2911*

2912*

2913*

2914*

2921*

2922*

2923*

2924*

2932*

2931*

2941*

2942*

2943*

2951*

2952*

2953*

2954*

2955*

2956*

7250*

3312
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 2924*

3110*

3162*

3210*

3230*

3310*

3320*

3340*

3350*

3313
3314 Repararea echipamentelor electrice 2971*

3110*

3120*

3162*

3310*

3320*

3314
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3511*

3512*

3315*
3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 3530* 3315*
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 3520*

3543*

3550*

3315*
3319 Repararea altor echipamente 1740*

1752*

2040*

2051*

2513*

2521*

2524*

2615*

2640*

2681*

3630*

3650*

3319
332 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 2521*

2615*

2640*

2681*

28*

29*

30*

31*

32*

33*

34*

35*

36*

3320*

3330

3320
SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat
351 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
3511 Producţia de energie electrică 4011* 3510*
3512 Transportul energiei electrice 4012 3510*
3513 Distribuţia energiei electrice 4013* 3510*
3514 Comercializarea energiei electrice 4013* 3510*
352 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3521 Producţia gazelor 4021 3520*
3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 4022* 3520*
3523 Comercializarea combustibililor gazoşi. prin conducte 4022* 3520*
353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 4030* 3530
SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 4100 3600
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
370 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 9001 3700
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
381 Colectarea deşeurilor
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 9002*

9003*

3811
3812 Colectarea deşeurilor periculoase 4011*

9002*

2330*

3812
382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 1450*

2415*

9002*

3821
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 9002*

2330*

3822
383 Recuperare materialelor
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3710* 3830*
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710*

3720

3830*
39 Activităţi şi servicii de decontaminare
390 Activităţi şi servicii de decontaminare
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 9003* 3900
SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII
41 Construcţii de clădiri
411 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 7011* 4100*
412 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4521*

4523*

4100*
42 Lucrări de geniu civil
421 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4523* 4210*
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane. 4523*

4521*

4210*
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 4521* 4210*
422 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4521*

4524*

4525*

4220*
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4521* 4220*
429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
4291 Construcţii hidrotehnice 4524* 4290*
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. 4521*

4523*

4290*
43 Lucrări speciale de construcţii
431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4511* 4311
4312 Lucrări de pregătire a terenului 4511* 4312*
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4512 4312*
432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice 4531*

4534*

4321
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4531*

4533

4322
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 2922*

4532

4534*

4531*

4329
433 Lucrări de finisare
4331 Lucrări de ipsoserie 4541 4330*
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 2030*

2523*

2812*

4542

4330*
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4543 4330*
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4544 4330*
4339 Alte lucrări de finisare 4545* 4330*
439 Alte lucrări speciale de construcţii
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 2030*

4522*

4390*
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4521*

4522*

4524*

4525*

4545*

4550

4390*
SECŢIUNEA G. - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
451 Comerţ cu autovehicule
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 5010* 4510*
4519 Comerţ cu alte autovehicule 5010* 4510*
452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 5020* 4520
453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 5030* 4530*
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 5030* 4530*
454 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 5040 4540
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 5111 4610*
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 5112 4610*
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 5113 4610*
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 5114 4610*
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 5115 4610*
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 5116 4610*
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 5117 4610*
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 5118 4610*
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 5119 4610*
462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 5121

5125

4620*
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 5122 4620*
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 5123 4620*
4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 5124 4620*
463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 5131*

5138*

4630*
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 5132 4630*
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 5133 4630*
4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 5134* 4630*
4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 5135 4630*
4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 5136 4630*
4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 5137 4630*
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 5138* 4630*
4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 5139 4630*
464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 5141 4641*
4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 5142 4641*
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 5143*

5147*

4649*
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 5144* 4649*
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 5145 4649*
4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 5146 4649*
4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 5147*

5143*

4649*
4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 5147* 4649*
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 5147*

5144*

4649*
465 Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 5184 4651
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 5143*

5186

4652
466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 5188 4653
4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 5181 4659*
4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 5182 4659*
4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 5183 4659*
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 5185* 4659*
4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 5185* 4659*
4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 5187 4659*
467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 5151 4661
4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 5152 4662
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 5153

5144*

5147*

4663*
4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 5154 4663*
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 5155* 4669*
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 5155*

5156

4669*
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 5157 4669*
469 Comerţ cu ridicata nespecializat
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 5190 4690
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 5211 4711
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 5212 4719
472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 5221

5227*

4721*
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 5222 4721*
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 5223 4721*
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 5224 4721*
4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate 5225 4722
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 5226 4723
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 5227* 4721*
473 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 5050 4730
474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate 5248* 4741*
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 5248* 4741*
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 5245* 4742
475 Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 5241 4751
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 5246 4752
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 5244*

5248*

4753
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 5245* 4759*
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 5244*

5245*

5248*

4759*
476 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 5247* 4761*
4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 5247* 4761*
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 5245* 4762
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 5248* 4763
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 5248* 4764
477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 5242 4771*
4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 5243 4771*
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 5231 4772*
4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 5232 4772*
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 5233 4772*
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 5248* 4773*
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 5248* 4773*
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 5248* 4773*
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 5250

5263*

4774
478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 5262* 4781
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şt pieţe 5262* 4782
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse. 5262* 4789
479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 5261

5263*

4791
4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 5263* 4793
SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
491 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 6010* 4911
492 Transporturi de marfă pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 6010* 4912
493 Alte transporturi terestre de călători
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 6021* 4921
4932 Transporturi cu taxiuri 6022 4922*
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 6021*

603

4922*
494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 6024* 4923*
4942 Servicii de mutare 6024* 4923*
495 Transporturi prin conducte
4950 Transporturi prin conducte 6030 4930
50 Transporturi pe apă
501 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 6110* 5011
502 Transporturi maritime şi costiere de marfă
5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă 6110* 5012
503 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 6120* 5021
504 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 6120* 5022
51 Transporturi aeriene
511 Transporturi aeriene de pasageri
5110 Transporturi aeriene de pasageri 6210*

6220*

5110
512 Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale
5121 Transporturi aeriene de marfă 6210*

6220*

5120*
5122 Transporturi spaţiale 6230* 5120*
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521 Depozitări
5210 Depozitări 6312 5210
522 Activităţi anexe pentru transporturi
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 1110*

6321

5020*

6010*

5221
5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 1110*

6110*

6120*

6322*

5222
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 6230*

6323*

5223
5224 Manipulări 6311 5224
5229 Alte activităţi anexe transporturilor 6340* 5229
53 Activităţi de poştă şi de curier
531 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 6411* 5310
532 Alte activităţi poştale şi de curier
5320 Alte activităţi poştale şi de curier 6412 5320
SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
551 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510 5510*
552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5521*

5523*

5510*
553 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5521*

5522

5520
559 Alte servicii de cazare
5590 Alte servicii de cazare 5523* 5590
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561 Restaurante
5610 Restaurante 5530 5610
562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5552* 5621
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5551

5552*

5629
563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5540 5630
SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58 Activităţi de editare
581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare
5811 Activităţi de editare a cărţilor 2211*

7240*

5811
5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 2211*

7240*

5812
5813 Activităţi de editare a ziarelor 2212

7240*

5813*
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 2213

7240*

5813*
5819 Alte activităţi de editare 2215

2222*

7240*

5819
582 Activităţi de editare a produselor software
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 7221*

7240*

5820*
5829 Activităţi de editare a altor produse software 7221*

7240*

5820*
59 Activităţi de producţie cinematografica, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
591 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 9211*

9220*

5911
5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 9211* 5912
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 9212 5913
5914 Proiecţia de filme cinematografice 9213 5914
592 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 2214

7240*

7487*

9211*

9220*

5920
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
601 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 6420*

9220*

7240*

6010
602 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 9220*

6420*

7240*

6020
61 Telecomunicaţii
611 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 6420* 6110
612 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6420* 6120
613 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 6420* 6130
619 Alte activităţi de telecomunicaţii
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 6420* 6190
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 7221*

7222*

7240*

6201
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 7210

7222*

6202*
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 7230* 6202*
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 3002*

7222*

7260

6209
63 Activităţi de servicii informatice
631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 7230*

7240*

6311
6312 Activităţi ale portalurilor web 7240* 6312
639 Alte activităţi de servicii informaţionale
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 9240* 6391
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 7487* 6399
SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
641 Intermediere monetară
6411 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 6511 6411
6419 Alte activităţi de intermedieri monetare 6512 6419
642 Activităţi ale holdingurilor
6420 Activităţi ale holdingurilor 7415*

6523*

6420
643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 6523* 6430
649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
6491 Leasing financiar 6521 6491
6492 Alte activităţi de creditare 6522* 6492
6499 Alte intermedieri financiare n.ca. 6523*

6522*

6499
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
651 Activităţi de asigurări
6511 Activităţi de asigurări de viaţă 6601* 6511
6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 6603* 6512
652 Activităţi de reasigurare
6520 Activităţi de reasigurare 6601*

6602*

6603*

6520
653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
6530 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 6602* 6530
66 Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
6611 Administrarea pieţelor financiare 6711 6611
6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 6712*

6713*

6612
6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii 6713* 6619
662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor 6720* 6621
6622 Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări 6720* 6622
6629 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 6720* 6629
663 Activităţi de administrare a fondurilor
6630 Activităţi de administrare a fondurilor 6712* 6630
SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE
68 Tranzacţii imobiliare
681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 7012 6810*
682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7020 6810*
683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
6831 Agenţii imobiliare 7031 6820*
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7032* 6820*
SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69 Activităţi juridice şi de contabilitate
691 Activităţi juridice
6910 Activităţi juridice 7411 6910
692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 7412 6920
70 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
701 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7010 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate 7415* 7010
702 Activităţi de consultanţă în management
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7414* 7020*
7022 Activităţi de consultanţa pentru afaceri şi management 7414*

0501*

7020*
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
7111 Activităţi de arhitectură 7420* 7110*
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7420* 7110*
712 Activităţi de testări şi analize tehnice
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 7430 7120
72 Cercetare-dezvoltare
721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7310* 7210*
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7310* 7210*
722 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7320

7310*

7220
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
731 Publicitate
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7440* 7310*
7312 Servicii de reprezentare media 7440* 7310*
732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7413 7320
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
741 Activităţi de design specializat
7410 Activităţi de design specializat 7487* 7410
742 Activităţi fotografice
7420 Activităţi fotografice 7481

9240*

7420
743 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 7485* 7490*
749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.ca.
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.ca. 6340*

7487*

7414*

7420*

7460*

7490*
75 Activităţi veterinare
750 Activităţi veterinare
7500 Activităţi veterinare 8520 7500
SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
Activităţi de închiriere şi leasing
771 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7110 7710*
7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7121* 7710*
772 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7140* 7721
7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 7140* 7722
7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7140* 7729
773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 7131 7730*
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 7132* 7730*
7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7133 7730*
7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă 7122 7730*
7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian 7123

7140*

7730*
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7121*

7132*

7134

7730*
774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7487* 7740
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
781 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7450*

9272*

7810
782 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7450* 7820
783 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 7450* 7830
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţa turistică
791 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 6330* 7911
7912 Activităţi ale tur-operatorilor 6330* 7912
799 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 6330*

9232*

9234*

9262*

9272*

7920
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
801 Activităţi de protecţie şi gardă
8010 Activităţi de protecţie şi gardă 7460* 8010
802 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 4531*

7460*

8020
803 Activităţi de investigaţii
8030 Activităţi de investigaţii 7460* 8030
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
811 Activităţi de servicii suport combinate
8110 Activităţi de servicii suport combinate 7032*

7514*

8110
812 Activităţi de curăţenie
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 7470* 8121
8122 Activităţi specializate de curăţenie 7470* 8129*
8129 Alte activităţi de curăţenie 9003*

7470*

8129*
813 Activităţi de întreţinere peisagisticii
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 0141* 8130
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
821 Activităţi de secretariat şi servicii suport
8211 Activităţi combinate de secretariat 7485* 8211
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 7485*

6411*

8219
822 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 7486 8220
823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 7487* 8230
829 Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 7487* 8291
8292 Activităţi de ambalare 7482 8292
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 7485*

7487*

7513*

8299
SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
841 Administraţie publică generală, economică şi socială
8411 Servicii de administraţie publică generală 7511

7514*

8411
8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială 7512 8412
8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 7553* 8413
842 Activităţi de servicii pentru societate
8421 Activităţi de afaceri externe 7521* 8421
8422 Activităţi de apărare naţională 7522 8422
8423 Activităţi de justiţie 7523 8423*
8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 7524 8423*
8425 Activităţi de lupta împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 7525 8423*
843 Activităţi de protecţie socială obligatorie
8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie 7530 8430
SECŢIUNEA P - ÎNVĂŢĂMÂNT
85 Învăţământ
851 Învăţământ preşcolar
8510 Învăţământ preşcolar 8010* 8510*
852 Învăţământ primar
8520 Învăţământ primar 8010* 8510*
853 Învăţământ secundar
8531 Învăţământ secundar general 8021 8-521
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8022

8042*

6323*

6322*

8522
854 Învăţământ superior
8541 Învăţământ superior non-universitar 8030* 8530*
8542 Învăţământ superior universitar 8030* 8530*
855 Alte forme de învăţământ
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8042*

9262*

9305*

8541
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8042*

9234*

8542
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 8041 8549*
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8042* 8549*
856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 7414* 8550
SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
861 Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 8511* 8610
862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 8512* 8620*
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată 8512* 8620*
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 8513 8620*
869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8514* 8690
87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 8514* 8710
872 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 8531*

8511*

8514*

8720
873 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8531*

8514*

8730
879 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
8790 Alte activităţi de asistentă socială, cu cazare n.c.a. 8531* 8790
88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
881 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8532* 8810
889 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8532* 8890*
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 8532*

7521*

8890*
SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
900 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9231*

9234*

9000*
9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9231*

9232*

9234*

9000*
9003 Activităţi de creaţie artistică 9231*

9240*

9000*
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9232* 9000*
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9251

7514*

9101
9102 Activităţi ale muzeelor 9252* 9102*
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 9252* 9102*
9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 9253 9103
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
920 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 9271 9200
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive
931 Activităţi sportive
9311 Activităţi ale bazelor sportive 9261 9311*
9312 Activităţi ale cluburilor sportive 9262* 9312
9313 Activităţi ale centrelor de fitness 9304* 9311*
9319 Alte activităţi sportive 9262* 9319
932 Alte activităţi recreative şi distractive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9233 9321
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9234*

9272*

9262*

9329
SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
94 Activităţi asociative diverse
941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale
9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9111 9411
9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 9112 9412
942 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9120 9420
949 Alte activităţi asociative
9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9131 9491
9492 Activităţi ale organizaţiilor politice 9132 9492
9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 0150*

9133

9499
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
951 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 7250* 9511
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 3220*

5274*

9512
952 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272* 9521
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 2932*

5272*

9522
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 5271

5274*

9523
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 3611*

3612*

3614*

9524
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 5273 9529*
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 1740*

3630*

3640*

5274*

9529*
96 Alte activităţi de servicii
960 Alte activităţi de servicii
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9301 9601
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9302 9602
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 9303 9603
9604 Activităţi de întreţinere corporală 9304* 9609*
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 5274*

9305*

9609*
SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 9500 9700
98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
981 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 9600 9810
982 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 9700 9820
SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 9900 9900

*) - în anexă, la capitolul "Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2", secţiunea C "Industria prelucrătoare", diviziunea 32 "Alte activităţi industriale n.c.a.", grupa 325, clasa 3250, în loc de: "Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice" se va citi: "Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice".
(la data 29-mai-2008 anexa 1 rectificat de Actul din Rectificare din 2008 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 293 din data de 3 mai 2007

 


Adaugă răspuns

16
+
11
=