Pensie De Intretinere Major - Continuarea Studiilor » Întreabă Avocat

Pensie de intretinere major - continuarea studiilor

Băluț Andreea Cătălina a întrebat 2 ani în urmă

Pensie de intretinere major - continuarea studiilor

Buna ziua. Parintii mei de curand au divortat. Eu sunt majora , am 18 ani dar inca imi continui studiile.

Sunt clasa a XI-a. Am ramas in custodia mamei mele , avand domiciliul la ea acasa.

Eu nu primesc niciun fel de pensie alimentara ,niciun fel de ajutor. Pe actul de divort eu nu apar nicaieri.

Din cate am inteles, pana la terminarea studiilor am dreptul la o pensie alimentara .

Ce as putea face in cazul asta ?

 

Pensie de intretinere major - continuarea studiilor

1 Answers

Best Answer

Avocat Online answered 2 ani ago
Buna ziua,
https://consultantavocat.ro/intrebari/pensie-alimentara/
https://consultantavocat.ro/intrebari/pensie-de-intretinere-major/
https://consultantavocat.ro/model-actiune-pentru-stabilirea-obligatiei-legale-de-intretinere-copil-major-aflat-in-continuarea-studiilor-dar-numai-pana-cel-mai-tarziu-la-implinirea-varstei-de-26-de-ani/
 
Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere copil major aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani
Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere copil major aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani
Sediul materiei:

 • Art. 499 alin. (3) C. civ. coroborat cu art. 527-530 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanța[1] .....
Domnule Președinte,
Subsemnatul[2]( nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ....., prenume ..... ), cu domiciliul în ....., personal/reprezentat prin mandatar convențional/avocat[4] ( nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] ..... ,
în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal[6] ....., formulăm prezenta
CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de ...../ în cota maximă permisă de lege în raport cu veniturile pârâtului/ la plata unei pensii de întreținere într-o cotă procentuală de ..... % din venitul lunar al pârâtului[7] /la plata anticipată[8] a unei sume de ....., care să acopere nevoile reclamantului pe o perioadă de ...../pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea, reprezentând contribuția care îi revine pârâtului, în temeiul obligației legale de întreținere, la cheltuielile de întreținere, învățătură și pregătire profesională.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 532 alin. (2) din C. civ. solicităm obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere începând cu data de ....., iar nu de la data cererii de chemare în judecată, dat fiind că introducerea prezentei cereri a fost întârziată din culpa debitorului[9].
În sfârșit, în conformitate cu prevederile art. 531 alin. (2) din C. civ. solicităm a se face mențiune în hotărârea pronunțată privind indexarea de drept, trimestrial, a pensiei de întreținere, în funcție de rata inflației[10].
În fapt, arătăm că[11].....
În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 499 , art. 527-530 din C. civ.
În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale[12]/ probei cu interogatoriul pârâtului.
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[13] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[14], în .....[15] exemplare.
În cadrul probei cu testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ..... , prenume .....) ....., cu domiciliul[16] în ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... și solicităm citarea acestora.
În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[17] .....
Solicităm judecarea cauzei în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.
În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităminstanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[19] ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în .....[20] exemplare.
Precizăm că prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispoțiilor O.U.G. nr.80/2013.
Anexăm procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[21] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[22].
Data, Semnătura[23],
Domnului Președinte al Judecătoriei

 1. Din punct de vedere material, competența aparține instanței, respectiv judecătoriei. În situația în care se solicită stabilirea/majorarea pensiei de întreținere, creditorul - reclamantul poate opta să introducă cererea fie la judecătoria în raza teritorială a căreia domiciliază(art.113 al. (1) pct.2 din C. proc. civ.), fie la judecătoria în raza căruia domiciliază pârâtul (art.107 din C. proc. civ.).
 2. Majorul aflat în continuare de studii, precum și celelalte persoane majore îndreptățite la întreținere în condițiile art.516 și urm. din C. civ. formulează cererea în nume propriu și, ca urmare, vor figura în calitate de reclamant. Pentru majorul aflat în continuarea studiilor, în vârstă de până la 26 de ani, care solicită întreținere de la unul dintre părinți, nu este necesară asistarea sau încuviințarea din partea celuilalt părinte, acesta neavând, în principiu, nicio calitate în cauză.
 3. Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.
 4. Mențiunea nu este obligatorie și se inserează numai dacă acțiunea este formulată prin avocat sau s-a acordat procură de reprezentare unui mandatar convențional
 5. Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.
 6. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.
 7. Cota maximă din venitul său net lunar pentru care pârâtul poate fi obligat la întreținere este de 1/2. În cazul întreținerii datorate de către părinte întreținerea poate fi stabilită până la 1/4 din venitul lunar al pârâtului pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii - cu mențiunea că 1/3 este cota totală, care poate reveni ambilor copii, nu fiecăruia -, respectiv 1/2, pentru 3 sau mai mulți copii. Se iau în considerare toți copiii aflați în întreținerea pârâtului (inclusiv cei care provin din alte relații ale pârâtului sau care locuiesc împreună cu pârâtul și față de care acesta prestează întreținere în natură).
 8. Executarea obligației de întreținere prin plata anticipată a unei sume globale, iar nu a unor prestații periodice(de regulă lunare), constituie o situație de excepție, care poate interveni numai atunci când pârâtul dispune de mijloacele financiare necesare pentru a acoperi o astfel de plată și în baza acordului părților sau a hotărârii instanței de tutelă, pentru motive temeinice.
 9. Mențiunea este facultativă și va fi inserată numai dacă reclamantul se află în măsura să dovedească că introducerea cererii de pensie de întreținere a fost întârziată culpabil de către pârât. Altminteri, ca regulă generală, pensia va fi stabilită începând cu data cererii de chemare în judecată.
 10. Mențiunea este facultativă și poate fi inserată numai dacă se solicită stabilirea pensiei de întreținere într-o sumă fixă.
 11. Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația în discuție se vor detalia cel puțin următoarele elemente: data nașterii reclamantului, faptul că acesta este fiul/fiica pârâtului, împrejurarea că reclamantul se află în continuarea studiilor, indicându-se instituția de învățământ, forma de desfășurare a cursurilor, anul de studii etc., nevoile concrete ale reclamantului care rezultă din situația sa particulară, veniturile și bunurile pârâtului, dacă acestea sunt cunoscute reclamantului, precum și sursele din care se obțin aceste venituri (locul de muncă al pârâtului, faptul că acesta deține imobile închiriate sau obține venituri din agricultură etc.). Părinții sunt obligați să acorde întreținere copilului lor chiar și după majorat, pe durata continuării studiilor, dar cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 26 de ani - art.499 C.Civ.). De asemenea, reclamantul trebuie să facă o descriere a nevoilor sale concrete (generate de situația medicală, socială, de resursele necesare pentru subzistență și asigurarea cheltuielilor de întreținere etc.), întrucât cuantumul pensiei va fi apreciat de către instanță în raport cu nevoile creditorului și veniturile debitorului.În sfârșit, se va evidenția că pârâtul nu-și îndeplinește obligația de întreținere în natură, în condițiile art.530 al. (1) din C.Civ., ceea ce face necesară executarea acesteia printr-o prestație bănească periodică.
 12. Proba testimonială este necesară numai în cazul persoanelor care trebuie să-și probeze starea de nevoie pentru a obține întreținerea. Prin urmare, în principiu, o astfel de probă nu este necesară în cazul creditorului minor sau major aflat în continuare de studii și care solicită întreținere de la părinți. Este însă posibilă din punct de vedere teoretic administrarea acestei probe pentru lămurirea unor aspecte ale cauzei, precum identificarea surselor de venit ale pârâtului, deși astfel de demersuri sunt efectuate de obicei prin intermediul probei cu înscrisuri.
 13. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare.
 14. Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.
 15. Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.
 16. Se va menționa adresa completă a martorilor (localitate, stradă, număr, blocul, scara, etajul, numărul apartamentului, sectorul/județul).
 17. Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, identificarea locului de muncă al pârâtului sau a unor surse suplimentare de venit ale acestuia.
 18. Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.
 19. Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.
 20. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.
 21. Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.
 23. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art.196 din C. proc. civ.

Adaugă răspuns

2
+
12
=