Curtea Europeană A Drepturilor Omului - CEDO | | Consultanță Juridică 24/7
cabinet avocat
Cauza Tinner impotriva Elvetiei
27 aprilie 2014

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

avocati bucuresti

avocati bucuresti

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - CEDO

ARTICOLUL 19
înfiinţarea Curţii

Pentru a asigura respectarea angajamentelor ce decurg pentru înaltele Părţi Contractante din prezenta Convenţie şl din Protocoalele sale, se înfiinţează o Curte europeană a Drepturilor Omului, numită în continuare „Curtea". Aceasta va funcţiona permanent.

ARTICOLUL 20

Numărul judecătorilor

Curtea se compune dlntr-un număr de judecători egal cu cel al înaltelor Părţi Contractante.

ARTICOLUL 21

Condiţiile exercitării funcţiilor

 1. Judecătorii trebuie să se bucure de cea mai înaltă reputaţie morală şi să întrunească cerinţele exercitării unor înalte funcţii judiciare sau să fie jurisconsulţi cu o competenţă recunoscută.
 2. Judecătorii îşi exercită mandatul cu titlu individual.
 3. Pe durata mandatului lor, judecătorii nu pot exercita nicio activitate incompatibilă cu cerinţele de independenţă, imparţialitate sau disponibilitate impuse de o activitate cu caracter permanent; orice problemă ridicată în aplicarea acestui paragraf este soluţionată de către Curte.

ARTICOLUL 22

Alegerea judecătorilor

Judecătorii sunt aleşi de Adunarea Parlamentară în numele fiecărei înalte Părţi Contractante, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidaţi prezentaţi de înalta Parte Contractantă.

ARTICOLUL 23

Durata mandatului şi revocarea

 1. Judecătorii sunt aleşi pentru o perioadă de nouă ani. Ei nu pot fi realeşi.
 2. Mandatul judecătorilor se încheie atunci împlinesc vârsta de 70 de ani.
 3. Judecătorii rămân în funcţie până la înlocuirea lor. Ei continuă totuşi să se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizaţi.
 4. Un judecător nu poate fi revocat din funcţie decât dacă ceilalţi judecători decid, cu o majoritate de două treimi, că el nu mai corespunde condiţiilor cerute.

ARTICOLUL 24

Grefa şi raportorii

 1. Curtea dispune de o grefă ale cărei sarcini şi organizare sunt stabilite prin regulamentul Curţii.
 2. Atunci când se pronunţă în complet de judecător unic. Curtea este asistată de raportori care îşi exercită funcţiile sub autoritatea Preşedintelui Curţii. Raportorii fac parte din grefa Curţii.

ARTICOLUL 25
Adunarea plenară

Curtea, reunită în Adunarea plenară,

 1. alege, pentru o durată de trei ani, pe preşedintele său şi pe unul sau doi vicepreşedinţi; ei pot fi realeşi;
 2. constituie Camere pentru o perioadă determinată ;
 3. alege preşedinţii Camerelor Curţii, care pot fi realeşi;
 4. adoptă regulamentul Curţii;
 5. alege grefierul şi pe unul sau mai mulţi grefieri adjuncţi;
 6. formulează orice cerere în virtutea articolului 26 paragraful 2.

ARTICOLUL 26

Judecătorul unic. Comitetele, Camerele şi Marea Cameră

 1. Pentru examinarea cauzelor prezentate. Curtea îşi desfăşoară activitatea în complete de judecător unic. Comitete de trei judecători. Camere de şapte judecători şi într-o Mare Cameră de şaptesprezece judecători. Camerele Curţii constituie comitetele pentru o perioadă determinată.
 2. La cererea Adunării generale a Curţii, Comitetul de Miniştri poate reduce la cinci numărul judecătorilor Camerei, prin decizie unanimă şi pentru o perioadă determinată.
 3. Judecătorul unic nu poate examina nicio cerere introdusă împotriva înaltei Părţi Contractante în numele căreia a fost ales.
 4. Judecătorul ales în numele unul stat parte la litigiu este membru de drept al Camerei şl al Marii Camere ; în cazul absenţei acestui judecător sau când el nu-şl poate desfăşura activitatea, acest stat parte desemnează o persoană care să activeze în calitate de judecător.
 5. Din Marea Cameră fac totodată parte preşedintele Curţii, vicepreşedinţii, preşedinţii Camerelor şl alţi judecători desemnaţi conform regulamentului Curţii. Când cauza este deferită Marii Camere în virtutea articolului 43, nlclun judecător al Camerei care a pronunţat hotărârea nu poate face parte din Marea Cameră, cu excepţia preşedintelui Camerei şl a judecătorului care a participat în numele înaltei Părţi Contractante Interesate.

ARTICOLUL 27

Competenţa judecătorului unic

 1. Judecătorul unic poate declara Inadmisibilă sau poate radia de pe rol o cerere Introdusă în virtutea articolului 34, atunci când o astfel de decizie poate fi adoptată fără o examinare complementară.
 2. Decizia este definitivă.
 3. Dacă judecătorul unic nu declară Inadmisibilă sau nu radiază de pe rol o cerere, acesta o transmite unul Comitet sau unei Camere pentru o examinare suplimentară.

ARTICOLUL 28

Competenţa comitetelorUn Comitet sesizat cu o cerere Individuală Introdusă în virtutea articolului 34 poate, prin vot unanim,

 1. să o declare inadmisibilă sau să o radieze de pe rol, atunci când o astfel de decizie poate fi luată fără o examinare complementară;
 2. să o declare admisibilă şi să adopte simultan o hotărâre asupra fondului cauzei, atunci când problema interpretării şi aplicării Convenţiei şi a Protocoalelor sale în cauza respectivă se înscrie într-o jurisprudenţă bine definită a Curţii;

Deciziile şi hotărârile Curţii prevăzute în paragraful 1 sunt definitive.

Dacă judecătorul ales în numele unei înalte Părţi Contractante, parte în litigiu, nu este membru al Comitetului, el poate fi solicitat de către Comitet, în orice stadiu al procedurii, să participe în locul unui membru, avându-se în vedere toţi factorii pertinenţi, inclusiv dacă înalta Parte Contractantă a contestat aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 b.

ARTICOLUL 29

Decizii ale Camerelor asupra admisibilităţii şi fondului

 1. Dacă nicio decizie nu a fost luată în virtutea articolelor 27 şi 28 şi nicio hotărâre nu a fost pronunţată în virtutea articolului 28, o Cameră se poate pronunţa asupra admisibilităţii şi a fondului cererilor individuale introduse în virtutea articolului 34.
 2. O Cameră se pronunţă asupra admisibilităţii şi fondului cererilor interstatale introduse în virtutea articolului 33. în afara unei decizii contrare a Curţii în cazuri excepţionale, decizia asupra admisibilităţii este luată în mod separat.

ARTICOLUL 30

Desesizarea în favoarea Marii Camere

în cazul în care cererea prezentată unei Camere ridică o problemă gravă privind interpretarea Convenţiei sau a Protocoalelor sale, sau dacă soluţionarea unei cauze poate conduce la o contradicţie cu o hotărâre pronunţată anterior de Curte, Camera poate, atât timp cât nu a pronunţat hotărârea sa, să se desesizeze în favoarea Marii Camere, în afara cazului în care una dintre părţi se opune la aceasta.

ARTICOLUL 31

Atribuţii ale Marii Camere

Marea Cameră

 1. se pronunţă asupra cererilor introduse în virtutea articolului 33 sau 34, atunci când cauza i-a fost deferită de Cameră în virtutea articolului 30 sau deferită în virtutea articolului 43;
 2. se pronunţă asupra problemelor cu care Comitetul de Miniştri sesizează Curtea în virtutea articolului 46 paragraf 4; şi
 3. examinează cererile de aviz consultativ introduse în virtutea articolului 47.

ARTICOLUL 32

Competenţa Curţii

 1. Competenţa Curţii acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale, care îi sunt supuse în condiţiile prevăzute de articolele 33,34, 46 şi 47.
 2. în caz de contestare a competenţei sale. Curtea hotărăşte.

ARTICOLUL 33
Cauzele interstatale

Orice înaltă Parte contractantă poate sesiza Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a prevederilor Convenţiei şi ale Protocoalelor sale de către o altă înaltă Parte Contractantă.

ARTICOLUL 34

Cereri individuale

Curtea poate fi sesizată, printr-o cerere, de orice persoană fizică, organizaţie neguvernamentală sau grup de particulari care se pretind victime ale unei încălcări de către una dintre înaltele Părţi Contractante a drepturilor recunoscute în Convenţie sau în Protocoalele sale. înaltă Parte Contractantă se angajează să nu împiedice prin nlclo măsură exerciţiul eficace al acestui drept.

ARTICOLUL 35

Condiţiile de admisibilitate

 1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs Interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept Internaţional general recunoscute, şl într-un termen de 6 luni începând cu data deciziei Interne definitive.
 2. Curtea nu reţine nlclo cerere Individuală Introdusă în virtutea articolului 34, în cazul în care :
 3. ea este anonimă ; sau
 4. ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare şl dacă nu conţine fapte noi.
 5. Curtea declară Inadmisibilă orice cerere individuală Introdusă în virtutea articolului 34, atunci când ea consideră că:
 6. ea este Incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei sau ale Protocoalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă; sau
 7. reclamantul nu a suferit niciun prejudiciu important, cu excepţia cazului în care respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele sale Impune o examinare a fondului cererii, şi cu condiţia de a nu respinge din acest motiv nicio cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională.

Curtea respinge orice cerere pe care o consideră inadmisibilă în aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel în orice stadiu al procedurii.

ARTICOLUL 36

Intervenţia terţilor

 1. în orice cauză prezentată de un reclamant unei Camere sau Marii Camere,înalta Parte Contractantă, al cărei cetăţean este reclamantul, are dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a lua parte la audieri.
 2. în interesul bunei administrări a justiţiei, preşedintele Curţii poate invita orice înalta Parte Contractantă care nu este parte în cauză sau orice persoană interesată, alta decât reclamantul, să prezinte observaţii scrise sau să ia parte la audiere.
 3. în orice cauză prezentată unei Camere sau Marii Camere, Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei poate prezenta observaţii scrise sau participa la audieri.

ARTICOLUL 37

Radierea de pe rol

 1. în orice stadiu al procedurii. Curtea poate decide radierea de pe rol a unei cereri atunci când circumstanţele permit să se conchidă că:
 2. reclamantul nu doreşte să o mai menţină ; sau
 3. litigiul a fost soluţionat; sau
 4. din orice alt motiv constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică.

Totuşi, Curtea continuă examinarea cererii dacă respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi prin Protocoalele sale o impune.

Curtea poate hotărî reînscrierea pe rol a unei cereri atunci când ea consideră că împrejurările o justifică.

ARTICOLUL 38

Examinarea contradictorie a cauzei

Curtea examinează cauza conform principiului contradictorialităţii cu reprezentanţii părţilor şi, dacă este cazul, procedează la o anchetă pentru a cărei bună desfăşurare înaltele Părţi Contractante asigură toate facilităţile necesare.

ARTICOLUL 39

Soluţionarea pe cale amiabilă

 1. în orice etapă a procedurii. Curtea se poate pune la dispoziţia părţilor interesate în scopul soluţionării pe cale amiabilă a cauzei, respectând drepturile omului prevăzute de Convenţie şi Protocoalele sale.

Procedura descrisă la paragraful 1 este confidenţială. în cazul soluţionării pe cale amiabilă. Curtea radiază cauza de pe rol printr-o decizie care se limitează la un rezumat al faptelor şi al soluţiei adoptate.

Această decizie este transmisă Comitetului de Miniştri, care supraveghează executarea clauzelor de soluţionare pe cale amiabilă, aşa cum acestea figurează în decizie.

ARTICOLUL 40

Audierea publică şi accesul la documente

 1. Audierea este publică, în afara cazului în care Curtea nu decide altfel, motivat de circumstanţe excepţionale.
 2. Documentele depuse la grefă sunt accesibile publicului, în afara cazului în care preşedintele Curţii nu decide altfel.

ARTICOLUL 41

Satisfacţie echitabilă

Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări. Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o satisfacţie echitabilă.

ARTICOLUL 42

Hotărâri ale Camerelor

Hotărârile Camerelor devin definitive conform dispoziţiilor articolului 44 paragraful 2.

ARTICOLUL 43

Retrimitere în faţa Marii Camere

 1. într-un termen de trei luni de la data hotărârii unei Camere, orice parte în cauză poate, în cazuri excepţionale, să solicite retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere.
 2. Un colegiu de cinci judecători al Marii Camere acceptă cererea atunci când cauza ridică o problemă gravă privind Interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a Protocoalelor sale, sau o altă problemă gravă cu caracter general.
 3. în cazul în care colegiul acceptă cererea. Marea Cameră se pronunţă asupra cauzei prlntr-o hotărâre.

ARTICOLUL 44

Hotărâri definitive

Hotărârea Marii Camere este definitivă.

Hotărârea unei Camere devine definitivă :

 1. când părţile declară că ele nu vor solicita retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere; sau
 2. la trei luni de la data hotărârii, dacă retrimiterea cauzei în faţa Marii Camere nu a fost cerută ; sau
 3. când Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere formulată potrivit articolului 43.

Hotărârea definitivă se publică.

ARTICOLUL 45

Motivarea hotărârilor şi deciziilor

 1. Hotărârile şi deciziile care declară cererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate.
 2. Dacă hotărârea nu exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător are dreptul să adauge acesteia expunerea opiniei sale separate.

ARTICOLUL 46

Forţa obligatorie şi executarea hotărârilor

înaltele Părţi Contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale Curţii în litigiile în care ele sunt părţi.

Hotărârea definitivă a Curţii este transmisă Comitetului de Miniştri care supraveghează executarea ei.

în cazul în care Comitetul de Miniştri consideră că interpretarea unei hotărâri definitive cauzează dificultăţi de supraveghere a executării hotărârii, el poate sesiza Curtea să se pronunţe asupra acestei probleme de interpretare. Decizia de a sesiza Curtea este luată prin vot cu o majoritate de două treimi a reprezentanţilor cu drept de a participa la lucrările Comitetului de Miniştri.

în cazul în care Comitetul de Miniştri consideră că o înalta Parte Contractantă refuză să se conformeze unei hotărâri definitive într-o cauză în care aceasta este parte, şi după ceva fi pus în întârziere înalta Parte Contractantă printr-o decizie luată prin votcu o majoritate de două treimi a reprezentanţilor cu drept de a participa la lucrările Comitetului de Miniştri, el poate sesiza Curtea asupra problemei respectării de înalta Parte Contractantă respectivă a obligaţiilor ei ce decurg din paragraful 1.

în cazul în care Curtea constată o încălcare a dispoziţiilor paragrafului 1, ea retrimite cauza Comitetului de Miniştri pentru ca acesta să examineze măsurile ce se impun. în cazul în care Curtea constată că nu a avut loc încălcare a dispoziţiilor paragrafului 1, ea retrimite cauza Comitelului de Miniştri, care decide să închidă supravegherea executării.

ARTICOLUL 47
Avizele consultative

 1. La cererea Comitetului de Miniştri, Curtea poate să dea avize consultative asupra problemelor juridice privind interpretarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale.
 2. Aceste avize nu se pot referi la probleme privind conţinutul sau întinderea drepturilor şi a libertăţilor definite în titlul I al Convenţiei şi în Protocoalele sale, nici asupra altor probleme de care Curtea sau Comitetul de Miniştri ar putea să ia cunoştinţă ca urmare a introducerii unui recurs prevăzut în Convenţie.
 1. Decizia Comitetului de Miniştri de a cere un aviz Curţii este luată prin votul majorităţii reprezentanţilor cu drept de a participa la lucrările Comitetului de Miniştri.

ARTICOLUL 48

Competenţa consultativă a Curţii

Curtea decide dacă cererea de aviz consultativ prezentată de Comitetul de Miniştri este de competenţa sa, aşa cum aceasta este definită de articolul 47.

ARTICOLUL 49

Motivarea avizelor consultative

 1. Avizul Curţii este motivat.
 2. Dacă avizul nu exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător are dreptul să alăture acestuia expunerea opiniei sale separate.
 3. Avizul Curţii este transmis Comitetului de Miniştri.

ARTICOLUL 50

Cheltuielile de funcţionare a Curţii

Cheltuielile de funcţionare a Curţii sunt în sarcina Consiliului Europei.

ARTICOLUL 51

Privilegii şi imunităţi ale judecătorilor

Judecătorii beneficiază, pe durata exercitării funcţiilor lor, de privilegiile şi imunităţile prevăzute de articolul 40 din Statutul Consiliului Europei şl de acordurile încheiate în virtutea acestui articol.

 

 Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *