Contract De Comodat | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Cu Un Avocat Online
onorariu avocat
Procura generala
9 iunie 2012
Avocat Online
Procura Partaj Actiune divort
24 iulie 2012

Contract de comodat

avocat specializat

avocat specializat

CONTRACT DE COMODAT

Contract de comodat

 PĂRŢILE: 

................................................................., cetăţean român, născut la data de ............................, în Mun. ............................,, jud. ............................,, cu domiciliul în ............................,, Str. ............................, nr. ............................,, ap. ............................,, jud. ............................,, identificata cu CI, seria ............................, nr. ............................,, eliberat de Pol Mun. ............................, la data de ............................,, având CNP ............................,,denumit  în continuare  COMODANT, pe de o parte

ŞI

3. ............................, cetăţean român, născut la data de ............................, în Mun. ............................,, jud. ............................,, cu domiciliul în ............................,, Str. ............................, nr. ............................,, ap. ............................,, jud. ............................,, identificata cu CI, seria ............................, nr. ............................,, eliberat de Pol Mun. ............................, la data de ............................,, având CNP ............................ , denumit în continuare COMODATAR, pe de altă parte

De comun acord au convenit la încheierea prezentului contract:

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1 Obiectul contractului îl constituie asigurarea folosinţei gratuite de către comodant în favoarea comodatarului a unei încăperi din  imobilul situat în ............................,, Str. ............................, nr. ............................,, ap. ............................,,evidenţiat în CF nr. ............................, – ............................,, proprietate a comodantului, cu destinaţia de  sediu – Cabinet de avocat.

DURATA CONTRACTULUI

Art.2 Durata contractului este ............................ ani, cu începere de la data de ............................

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.3 Comodantul se obligă să asigure liniştita folosinţă a spaţiului ce face obiectul contractului, pe toată durata sa.

Art.4  Comodatarul se obligă la următoarele;

să păstreze bunul preluat în folosinţă cu diligenţa unui bun proprietar;

să suporte toate spezele de amenajare şi funcţionare ale spaţiului;

la încetarea contractului, să restituie spaţiul ce a facut obiectul contractului în bună stare de funcţionare.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.5. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri :

prin executare;

în caz de imposibilitate fortuită de executare din partea oricăreia dintre părţi;

în  caz de insolvabilitate sau faliment  a oricăreia dintre părţi;

la cererea oricăreia dintre părţi, cu obligaţia de notificare în scris într-un termen de 30 de zile.

Contract de comodat

LITIGII 

Art.6. Toate litigiile născute în legătură cu încheierea, modificarea, executarea şi încetarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă în urma discuţiilor nu se va ajunge la nici un rezultat, părţile se vor adresa instanţei de judecată.

DISPOZIŢII FINALE

Art.7. Clauzele prevăzute în prezentul contract se completează cu dispoziţiile dreptului comun în materie.

 ALTE CLAUZE

Art.8. De comun acord, părţile pot modifica clauzele prezentului contract.

Art.9. Părţile nu pot denunţa în mod unilateral contractul, decât sub rezerva unei notificări prealabile făcute cu 30 de zile înainte.

Art.10. Nerespectarea clauzelor prevăzute în  prezentul contract, atrage răspunderea părţii în culpă şi plata de daune interese.

Redactat şi semnat în 3 exemplare originale azi, ............................

 COMODANT,                                                                                 COMODATAR,

_________________________                                             _______________________                           ­

Pentru mai multe informatii despre activitatea noastra vizualizati pagina Avocat .

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *