Model PACT DE OPȚIUNE DE CUMPĂRARE | Avocat Online 24/7
avocatura bucuresti
Model MANDAT PENTRU INCAPACITATE
3 octombrie 2018
firma avocatura
Model PACT DE OPȚIUNE DE VÂNZARE
3 octombrie 2018

Model PACT DE OPȚIUNE DE CUMPĂRARE

Model PACT DE OPȚIUNE DE CUMPĂRARE 2

consultanta juridica avocatura

Model PACT DE OPȚIUNE DE CUMPĂRARE

Model PACT DE OPȚIUNE DE CUMPĂRARE

Între subsemnații:

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . .. . . . . .CNP . . . . . . . . . . . . . . . .în calitate de ofertant (O)și

2 . . . . . . . . . .. . . . domiciliat în. . . . . . . . . ... CNP . . . . . . . . . . . . .. în calitate de beneficiar (B), având dreptul de a opta în viitor asupra ofertei,

a intervenit prezentul pact de opțiune privind contractul de vânzare în următoarele condiții:

I. Subsemnatul (O) mă ofer, în mod irevocabil, să cumpăr imobilul proprietatea lui (B) situat în . . . .. înscris în cartea funciară nr. . . . . a localității . . . . având nr. cadastral . . . .., cu încheierea nr. . . . . . . . . . .emisă de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară . . . . . . . . . ., după cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare, cu prețul de . . . .. lei.

Oferta de cumpărare este valabilă până la data de . . . . . . . . . .

Pe toată durata de valabilitate a ofertei, nu voi dispune de preț, pe care l-am consemnat la dispoziția lui (B) în contul nr. . . . . deschis la Banca . . . ..

(B) poate ridica prețul dacă în termenul de opțiune optează să-mi vândă imobilul.

Eu, (O) precizez că toate cheltuielile ocazionate de autentificarea acceptării prezentei oferte de către (B), ca și de îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară mă privesc în exclusivitate.

II. Subsemnatul (B) în calitate de proprietar al imobilului am luat cunoștință de ofertă și mă voi pronunța asupra ei până la termenul stabilit.

Actul de acceptare a ofertei va fi întocmit în formă autentică și mă oblig să-l comunic ofertantului, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa . . . . . . . . . .indicată de ofertant ca fiind adresă de comunicare.

La data când primesc confirmarea voi intra în posesia prețului consemnat de ofertant pe numele meu.

La data întocmirii actului de acceptare a ofertei, voi prezenta toate înscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate, extrasul de carte funciară pentru autentificare, care va face dovada că dețin și exercit singur dreptul de proprietate, fără vreo limitare a vreunui atribut al său și că imobilul nu este grevat de sarcini de nici o natură.

Subsemnatul (B) mă oblig să nu înstrăinez imobilul până la data când voi opta, scop în care consimt la notarea acestei limitări a dreptului meu de dispoziție în Cartea Funciară a imobilului, în temeiul art. 902 alin. 2 pct. 8 din C. civ.

La dat întocmirii actului de acceptare a ofertei, îmi asum obligația să achit impozitul pe venitul realizat din transferul proprietății imobiliare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părților.

Ofertant,

Beneficiar,

* Pact de opțiune privind obligația ofertantului de a cumpăra.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *