Model Cerere De Reexaminare împotriva încheierii De Anulare A Cererii în Judecată
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat bun
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 5)
16 februarie 2017

Model Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată

Model Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată

Sediul materiei:

 • Art. 200 alin. (4)-(7) C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE REEXAMINARE[9]

a încheierii de şedinţă[10] pronunţate în camera de consiliu la data de ..... şi care mi-a fost comunicată la data de ….. , în termenul legal de 15 zile[11], prin care solicităm instanţei să revină asupra măsurii anulării şi să retrimită cauza completului iniţial învestit, pentru continuarea judecăţii.

În fapt, arătăm că, prin încheiereapronunţată în camera de consiliu la data de ....., instanţa de fond a anulat cererea de chemare în judecată, reţinând că nu am îndeplinit următoarele obligaţii privind modificarea sau completarea cererii de chemare în judecată[12] …..

Vă rugăm să observaţi că măsura anulării cererii de chemare în judecată a fost dispusă în mod eronat, deoarece[13] .....

sau

Vă rugăm să observaţi că am înlăturat respectivele neregularităţi în termenul de 10 zile de la comunicarea acestora, termen ce ne-a fost acordat, potrivit legii.

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 200 alin. (4) din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[14] .....

Depunem prezenta într-un singur exemplar[15].

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20[16] de lei, procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[17]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[18]/extras din registrul public[19]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[20].

Data, Semnătura[21],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare de către un alt complet de judecată decât cel care a anulat cererea de chemare în judecată. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, creditor, petent sau contestator. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamantă, creditoare, petentă, contestatoare. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Cererea de reexaminare se formulează în scris, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 din C. proc. civ. ↑
 10. Este important să identificaţi, în cuprinsul cererii, încheierea prin care a fost anulată cererea de chemare în judecată. ↑
 11. Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prin care a fost anulată cererea de chemare în judecată. ↑
 12. Se vor menţiona obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii de chemare în judecată, pe care instanţa de fond le-a constatat neîndeplinite. ↑
 13. Se vor indica motivele pentru care partea apreciază că măsura anulării cererii de chemare în judecată a fost dispusă eronat. ↑
 14. Se vor depune înscrisurile relevante soluţionării cererii. ↑
 15. Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. ↑
 16. Taxa de timbru este stabilită în cuantum de 20 de lei, în conformitate cu art. 9 alin. (1) lit.f) din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 18. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 19. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 20. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 21. Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 comentariu adăugat

 1. Petru spune:

  Buna ziua!

  Am depus la judecatorie o plangere contraventionala, la care am anexat copii xerox după inscrisurile doveditoare, fără a le certifica cu mențiunea "conform cu originalul", urmată de semnatura olografa.

  Totodată, nu am depus, in original, chitanța prin care am plătit taxa de timbru, ci doar in copie xerox. Instanta de judecata mi-a anulat cererea.

  Ce motive aș putea să invoc în cererea de reexaminare?