Model Cerere De Poprire Asigurătorie | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat bun
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 5)
16 februarie 2017

Model Cerere de poprire asigurătorie

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Cerere de poprire asigurătorie

Model Cerere de poprire asigurătorie

Sediul materiei:

 • Art. 969-970 cu aplicarea art. 952 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul banca ....., cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11]/prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] .....

în contradictoriu cu debitorul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] ....., şi

în contradictoriu cu terţul poprit[15](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[16] .....,

sau

în contradictoriu cu debitoarea (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[17], prin reprezentant[18] (nume ....., prenume .....), şi

în contradictoriu cu terţul poprit[19] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[20], prin reprezentant[21] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE POPRIRE ASIGURĂTORIE

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună înfiinţarea unei popriri asigurătorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri incorporabile urmăribile datorate, în prezent şi în viitor, debitorului (nume ....., prenume .....), de către terţul poprit (nume ....., prenume .....), până la concurenţa sumei de[22]. .....

În fapt, arătăm că deţinem o creanţă împotriva debitorului în cuantum de[23] ......, scadentă la data de ..... .

Debitorul nu a achitat datoria, la termenul scadent, astfel încât am depus o cerere de chemare în judecată, înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr.[24]....., prin care am solicitat obligarea debitorului la restituirea sumei datorate.

Până la soluţionarea cererii de chemare în judecată, promovăm prezenta acţiune în scopul indisponibilizării sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri incorporabile urmăribile datorate debitorului de către terţul poprit sau pe care terţul poprit i le va datora în viitor, în temeiul raporturilor juridice existente între debitor şi terţ poprit.

Învederăm că[25] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 969 cu aplicarea art. 952 din C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[26] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[27] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[28], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pe debitor şi pe terţul poprit la plata cheltuielilor de judecată[29] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere, în[30] .....exemplare.

Anexăm recipisa de plată a cauţiunii în valoare de[31] ....., dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei[32] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[33]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[34]/extras din registrul public[35]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[36].

Data, Semnătura[37],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

 1. Cererea se adresează instanţei de fond, care este competentă să judece procesul, în primă instanţă, în conformitate cu art. 970 cu aplicarea art. 952-953 din C. proc. Civ. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte comunicarea actelor de procedură la la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. În raport de calitatea reclamantului creditor şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul creditor doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va indica de către reclamantul creditor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Menţiunea nu este obligatorie, în cazul cererii de poprire bancară, deoarece creditorul nu este dator să individualizeze terţii popriţi, în conformitate cu art. 970 alin. (2) din C. proc. civ. ↑
 16. Se va indica de către reclamantul creditor, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 17. Se vor indica de către reclamantul creditor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 18. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 19. Menţiunea nu este obligatorie, în cazul cererii de poprire bancară, deoarece creditorul nu este dator să individualizeze terţii popriţi, în conformitate cu art. 970 alin. (2) din C. proc. civ. ↑
 20. Se vor indica de către reclamantul creditor, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 21. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 22. Se va indica valoarea creanţei deţinute de către creditor. ↑
 23. Se va indica valoarea creanţei deţinute de către creditor. ↑
 24. Se va menţiona numărul dosarului de fond, înregistrat pe rolul aceleaşi instanţe, având ca obiect obligarea debitorului la restituirea creanţei deţinute de către creditor. ↑
 25. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la existenţa raporturilor juridice dintre debitor şi terţ poprit. ↑
 26. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 27. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 28. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului creditor. Se va indica numai dacă reclamantul creditor nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 29. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 30. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru aceştia. ↑
 31. Cuantumul cauţiunii va fi fixat de instanţă, atunci când creditorul deţine un titlu pentru creanţa sa. În situaţia în care creditorul nu deţine un titlu, atunci valoarea cauţiunii este jumătate din valoarea reclamată. ↑
 32. Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 33. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 34. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 35. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 36. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 37. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.