Model Cerere De Lămurire A Hotărârii Judecătoreşti | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Model Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti 1
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 9)
16 februarie 2017

Model Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti

Model Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti

Sediul materiei:

 • Art. 443 C. proc. civ.
 • Art. 445-446 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] ..... în calitate de parte[6]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[7] sunt (nume ....., prenume ....),

sau

Subscrisa[8] (denumirea .....), cu sediul[9] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[10]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[11]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[12] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[13] prin reprezentant[14] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[15] ..... în calitate de parte[16]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[17] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE LĂMURIRE A HOTĂRÂRII[18] ……PRONUNŢATE DE[19] ….., ÎN DOSARUL NR. …../…../….. LA DATA DE …..[20]

În fapt, arătăm că la data de ..... a fost pronunţată încheierea/sentinţa/decizia nr. ….. de Judecătoria/Tribunalul/Curtea de apel/Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care s-a soluţionat dosarul nr. …../…../…..., în sensul că[21] ….. .

Susţinem că dispozitivul hotărârii necesită lămuriri cu privire la înţelesul/întinderea/modalitatea de aplicare întrucât[22] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 443 C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: [23] ......

Depunem prezenta cerere de în[24] ….. exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[25]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[26]/extras din registrul public[27]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[28].

Data, Semnătura[29],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel…./ Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, completul , pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 8. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 9. În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 10. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 11. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 12. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 15. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 16. Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. ↑
 17. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 18. Se completează cu tipul de hotărâre judecătorească cu privire la care se solicită lămurirea (încheiere, sentinţă, decizie), precum şi cu numărul acesteia. ↑
 19. Se completează cu denumirea instanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţat hotărârea cu privire la care se solicită lămurirea. ↑
 20. În măsura în care cererea de lămurire vizează o hotărâre a instanţei de recurs, cererea va fi formulată cu respectarea dispoziţiilor art. 83 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., adică de un avocat sau de o persoană licenţiată în drept potrivit distincţiilor prevăzute în respectivul articol. Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 462/17.09.2014, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3) din C. proc. civ. Decizia nu este încă publicată în Monitorul Oficial. ↑
 21. Se va indica modalitatea de soluţionare a cauzei prin redarea menţiunilor din dispozitivul hotărârii. ↑
 22. Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele părţii, în susţinerea cererii formulate, privind necesitatea lămuririi dispozitivului hotărârii. Argumentele părţii trebuie să vizeze împrejurarea că dispozitivul hotărârii este susceptibil de mai multe interpretări, motiv pentru care se impun explicaţii suplimentare. ↑
 23. Se vor enumera înscrisurile depuse cu acest prilej (vor fi depuse doar înscrisuri care nu se află la dosarul cauzei şi care sunt relevante pentru cererea de lămurire a hotărârii judecătoreşti). ↑
 24. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, pentru acestea se poate depune un singur exemplar ↑
 25. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 26. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 27. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 29. Semnătura de pe cererea de lămurire a hotărârii judecătoreşti trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.