Model Cerere De îndreptare A Erorii Materiale | Discută Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
firma avocatura
Model Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru
16 februarie 2017

Model Cerere de îndreptare a erorii materiale

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de îndreptare a erorii materiale

Model Cerere de îndreptare a erorii materiale

Sediul materiei:

 • Art. 442 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE

prin care să dispuneţi îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul considerentelor/dispozitivului hotărârii judecătoreşti nr ...../încheierii nr ..... pronunţate în dosarul nr...../...../.....

În fapt, arătăm că suntem părţi în dosarul nr ...../...../..... şi că în cuprinsul considerentelor/dispozitului sentinţei/deciziei nr ..... pronunţate s-a strecurat o eroare/omisiune în sensul că[9]

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.442 din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[10]: .....

Solicităm ataşarea dosarului în care s-a pronunţat sentinţa /decizia/încheierea a cărei îndreptare o solicităm

Depunem prezenta cerere în[11] .....exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[12]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[13]/extras din registrul public[14]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[15].

 

Data, Semnătura[16],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea aducerii la cunoştinţa completului de judecată ce va soluţiona cererea. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Se va indica eroarea sau omisiunea care trebuie să privească numele, calitatea, susţinerile părtilor, erorile de calcul sau orice alte erori materiale din cuprinsul hotărârii sau al încheierii. ↑
 10. Se vor depune, în funcţie de sustinere, de exemplu copii de pe actele de stare civilă, copii de pe raportul de expertiza , eventuale calcule, etc ↑
 11. Cererea se judecă în Camera de Consiliu, fără citarea părţilor, motiv pentru care se depune într-un singur exemplar. Însă, există şi excepţii, când instanţa poate aprecia ca fiind necesară citarea părţilor. În această ipoteză, cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi figurează în cauză şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, se va depune un singur exemplar pentru acestea. ↑
 12. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 13. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 14. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 15. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 16. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.