Model Cerere De Eliberare A Unui Certificat De Grefă Privind Minuta | Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat
Model Cerere de revizuire - art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.
16 februarie 2017

Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

caut avocat

caut avocat

Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

Sediul materiei:

 • Art. 128 Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.
 • Art. 148 – 151 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume ....), personal/ prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[2]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[3] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[4] (denumirea .....), prin reprezentant[5] (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../prin consilier juridic(nume ....., prenume .....) , în calitate de parte[6]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[7] sunt (nume ....., prenume ....), depunem prezenta

CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT

referitor la soluţia pronunţată de Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ….. în dosarul …./…./…., potrivit minutei întocmite la data de[8] ….. .

Formulăm prezenta cerere deoarece[9].... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 128 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[10] ….. şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[11]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[12]/extras din registrul public[13]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[14].

Data, Semnătura[15],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei. ↑
 2. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 4. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 5. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 6. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 8. Se va indica data pronunţării. ↑
 9. Se vor indica motivele pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea certificatului. ↑
 10. Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. k) din O.U.G. nr.80/2013 – respectiv 1 leu/pagină. ↑
 11. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 12. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 13. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 15. Semnătura de pe cererea de legalizare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.