Model Cerere De Eliberare A Unui Certificat De Grefă Privind Minuta | Avocat Online

Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

onorariu avocat
Litispendența
14 februarie 2017
Avocat Online
Model Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute privitoare la o cauză în curs de soluţionare
16 februarie 2017
Show all

Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

caut avocat

caut avocat

Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

Sediul materiei:

 • Art. 128 Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.
 • Art. 148 – 151 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ….., prenume ….), personal/ prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….. , în calitate de parte[2]….., în dosarul nr. …../…../….., în care părţi[3] sunt (nume ….., prenume ….)

sau

Subscrisa[4] (denumirea …..), prin reprezentant[5] (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în …../prin consilier juridic(nume ….., prenume …..) , în calitate de parte[6]….., în dosarul nr. …../…../….., în care părţi[7] sunt (nume ….., prenume ….), depunem prezenta

CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT

referitor la soluţia pronunţată de Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ….. în dosarul …./…./…., potrivit minutei întocmite la data de[8] ….. .

Formulăm prezenta cerere deoarece[9]…. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 128 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[10] ….. şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[11]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[12]/extras din registrul public[13]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[14].

Data, Semnătura[15],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului …../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei.
 2. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
 3. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
 4. Menţiunile se referă la persoana juridică.
 5. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ.
 6. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc.
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
 8. Se va indica data pronunţării.
 9. Se vor indica motivele pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea certificatului.
 10. Taxa de timbru este stabilită, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. k) din O.U.G. nr.80/2013 – respectiv 1 leu/pagină.
 11. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
 12. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.
 13. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.
 15. Semnătura de pe cererea de legalizare trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

Review Model Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.