Model Cerere De Desfăşurare A Procesului Fără Prezenţa Publicului | Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Avocat Online
Model Cerere de renunţare la judecată
16 februarie 2017

Model Cerere de desfăşurare a procesului fără prezenţa publicului

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Cerere de desfăşurare a procesului fără prezenţa publicului

Model Cerere de desfăşurare a procesului fără prezenţa publicului

Sediul materiei:

 • Art. 213 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr. ...../...../.....

Completul .....

Termenul de judecată .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....),personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi sunt (nume ....., prenume ....),vă solicităm să dispuneţi ca

DEZBATEREA FONDULUI ÎN ACEASTĂ CAUZĂ SĂ SE DESFĂŞOARE ÎN ÎNTREGIME/ÎN PARTE FĂRĂ PREZENŢA PUBLICULUI

În fapt, arătăm[8] .....

Totodată, vă solicităm să permiteţi accesul în sala de şedinţă a următoarelor persoane [9]....., pentru următoarele motive: ..... .

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 213 din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[10]: ..... .

Depunem prezenta într-un singur exemplar[11].

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[12]//copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[13]/

Data, Semnătura[14],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel.....

/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului completul şi termenul de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii către completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar/a semnatarului cererii, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar/a semnatarului cererii, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 8. În funcţie de natura cauzei, se vor prezenta argumentele care au determinat formularea cererii, din care să rezulte că dezbaterea fondului în întregime/în parte în şedinţă publică ar aduce atingere moralităţii, ordinii publice, intereselor minorilor, vieţii private a părţilor ori intereselor justiţiei. ↑
 9. Potrivit art. 213 alin. (3) C.proc.civ., au acces în sala de şedinţă părţile, reprezentanţii lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părţilor, martorii, experţii, traducătorii, interpreţii, precum şi alte persoane cărora instanţa, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces. ↑
 10. Se vor depune înscrisuri care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii formulate, respectiv care să probeze vătămarea părţilor sau din care să rezulte că ar putea fi afectată viaţa privată a părţilor, dreptul lor la imagine, etc. ↑
 11. Cererea se depune într-un singur exemplar, numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art. 149 din C. proc. civ. ↑
 12. Se va depune atunci când cererea este depusă prin avocat/consilier juridic. ↑
 13. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 14. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *