Model Cerere De Arătare A Titularului Dreptului | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Avocat Online
Model Cerere de renunţare la judecată
16 februarie 2017

Model Cerere de arătare a titularului dreptului

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Cerere de arătare a titularului dreptului

Model Cerere de arătare a titularului dreptului

Sediul materiei:

 • Art. 75 C. proc. civ.
 • Art. 148–151 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Completul….

Termenul[2]….

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[3] (nume ....., prenume ....), personal//prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de pârât în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../ , în calitate de pârâtă în dosarul nr...../...../....., în care părţi[7] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE ARĂTARE A TITULARULUI DREPTULUI

în ceea ce priveşte pe numitul[8] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ……, având codul numeric personal[9] .......

sau

în ceea ce priveşte pe numita[10] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[11], prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....).

În fapt, arătăm că[13] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 75 C. proc. civ.

În dovedire[14], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[15] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[16] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[17] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de arătare a titularului dreptului în[19] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[20].... procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[21]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[22]/extras din registrul public[23]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[24].

 

Data, Semnătura[25],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul de judecată şi termenul de judecată acordat pentru ca registratorul măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei. ↑
 2. Menţiunea se referă la ipoteza în care pârâtul are cunoştinţă de termenul de judecată stabilit. ↑
 3. Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea procesuală activă în formularea cererii de arătare a titularului dreptului aparţine numai pârâtului. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea procesuală activă în formularea cererii de arătare a titularului dreptului aparţine numai pârâtului ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 8. Se indică persoana arătată ca titular al dreptului. ↑
 9. Se va indica în măsura în care este cunoscut. ↑
 10. Menţiunea se referă la persoana juridică. ↑
 11. Se vor indica de către parte, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Din motivare trebuie să rezulte cât mai clar ipoteza prevăzută de lege, respectiv împrejurarea că pârâtul deţine un bun pentru cel arătat ca titular al dreptului sau exercită în numele acestuia un drept asupra lucrului asupra căruia poartă dreptul pretins de reclamant. ↑
 14. Mijloacele de probă vor fi solicitate numai pentru a dovedi că pârâtul deţine un bun pentru altul sau că exercită în numele altuia un drept asupra bunului respectiv. Ca regulă generală, poate fi administrat orice mijloc de probă, nu numai proba cu înscrisuri sau proba testimonială. ↑
 15. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 16. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 17. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 18. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă aceasta nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 19. Cererea de arătare a titularului dreptului va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. ↑
 20. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al pârâtului. ↑
 23. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 24. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 25. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.