Model Cerere De Aplicare A Amenzii Judiciare | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Avocat Online
Model Cerere de renunţare la judecată
16 februarie 2017

Model Cerere de aplicare a amenzii judiciare

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Cerere de aplicare a amenzii judiciare

Model Cerere de aplicare a amenzii judiciare

Sediul materiei:

 • Art. 187-188 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Termenul de judecată .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr[4]...../...../....., în care părţi[5] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), prin reprezentant[7] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[8]....., în dosarul nr.[9]....../...../....., în care părţi[10] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE APLICARE A AMENZII JUDICIARE[11]

prin care solicităm instanţei să aplice numitului (nume ....., prenume ....) având calitatea de[12] ….. în dosarul mai sus menţionat o amendă judiciară în cuantum de[13] …..

În fapt, arătăm că[14] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.[15] ….. din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[16] .....

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[17]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[18]/extras din registrul public[19]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[20].

Data, Semnătura[21],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii completului de judecată. ↑
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 4. Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită aplicarea amenzii judiciare. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată.. ↑
 9. Se va menţiona numărul dosarului, în care se solicită aplicarea amenzii judiciare. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 11. În măsura în care cererea se adresează instanţei de recurs, aceasta va fi formulată cu respectarea dispoziţiilor art. 83 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., adică de un avocat sau de o persoană licenţiată în drept potrivit distincţiilor prevăzute în respectivul articol. ↑
 12. Se va indica în privinţa persoanei a cărei sancţionare se solicită calitatea deţinută în dosar, conform art. 187- 188 Cod procedură civilă, spre exemplu calitatea de parte, de martor, de avocat etc. ↑
 13. Menţiunea referitoare la cuantumul amenzii judiciare este facultativă, organul judiciar având posibilitatea de a aplica amenda judiciară în limitele prevăzute de legiuitor în cadrul art. 187 şi art. 188 din C. proc. civ., în funcţie de abaterea judiciară invocată. ↑
 14. Se vor prezenta motivele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte elementele abaterii judiciare invocate, cum ar fi spre exemplu faptul că partea adversă a introdus cu rea-credinţă cererea de chemare în judecată, având ca obiect plata contravalorii unor facturi în condiţiile în care plata s-a făcut personal acesteia, anterior promovării acţiunii, în scopul obţinerii unei noi plăţi, etc. ↑
 15. În funcţie de abaterea judiciară invocată se va indica unul dintre punctele prevăzute de art. 187 sau de art. 188 din C. proc. civ. , spre exemplu art. 187 alin.(1) pct. 1) lit. b) C. proc. civ. ↑
 16. Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii formulate. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 18. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 19. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 20. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 21. Semnătura de pe cerere de aplicare a amenzii judiciare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.