Model Apel Incident | Discuta Online Cu Un Avocat Specializat - Consultanta Juridica
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat
Model Cerere de revizuire - art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.
16 februarie 2017

Model Apel incident

avocat online bun

avocat online bun

Model Apel incident

Model Apel incident

Sediul materiei:

 • Art. 472 C. proc. civ.
 • Art. XVI Legea nr. 2/2013
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr. ...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....,având următoarele. date de contact[4], personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5]

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul bancar .....,

cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11], prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] .....

în contradictoriu cu intimatul[14](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în.....,

sau

în contradictoriu cu intimata[15] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., prin reprezentant[16] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE APEL INCIDENT[17]

în legătură cu hotărârea judecătorească nr[18]….. pronunţată în dosarul nr. ...../...../....., de către....., după depăşirea termenului legal de 30[19] de zile, prin care solicităm schimbarea hotărârii atacate, în sensul că.....

În fapt, arătăm că[20] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 472 coroborat cu art. 474[21] din C. proc. civ.

În dovedire[22], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[23] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[24] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[25] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[26], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[27] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[28]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[29], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimatul la plata cheltuielilor de judecată[30] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de apel incident în[31] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[32] .... lei şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic/ procura în original/copie legalizată/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[33]/extras din registrul public[34]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[35].

Data, Semnătura[36],

Domnului Preşedinte al Tribunalului...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea procesuală activă poate avea numai intimatul, conform art. 472 din C. proc. civ. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea procesuală activă poate avea numai intimatul, conform art. 472 din C. proc. civ. ↑
 7. În raport de calitatea apelantului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3)şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Apelul incident poate fi formulat numai împotriva apelantului principal , motivele sale de apel neputând să conţină cereri noi, întrucât se opun disp. art. 478 alin. 3 C. proc. civ. ↑
 15. Apelul incident poate fi formulat numai împotriva apelantului principal , motivele sale de apel neputând să conţină cereri noi, întrucât se opun disp. art. 478 alin. 3 C. proc. civ. ↑
 16. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 17. Cererea de apel incident trebuie depusă de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal, conform art.474 alin. (1) din C. proc. civ. ↑
 18. Indicarea hotărârii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b) din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel. ↑
 19. Termenul de exercitare a căii de atac este de 30 zile de la comunicare. ↑
 20. Se vor indica criticile aduse în raport cu apelantul principal, respectiv împrejurările care determină schimbarea hotărârii primei instanţe. ↑
 21. Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac după împlinirea termenului de apel. ↑
 22. În calea de atac a apelului, poate fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. ↑
 23. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 24. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 25. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 26. Dacă intimatul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, partea trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de apel incident în două exemplare, din momentul depunerii acesteia. ↑
 27. Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. ↑
 28. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 29. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea căii de atac exercitate. ↑
 30. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 31. Cererea de apel incident va fi depusă, în conformitate cu cu art. 471 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi apelanti pricipali sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă apelanţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru aceştia. ↑
 32. Taxa de timbru se calculează, în conformitate cu art.23 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 33. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al intimatului. ↑
 34. Se va depune atunci cererea de apel este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 35. Se va depune atunci când apelul incident este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 36. Semnătura de pe cererea de apel incident trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.