Acţiune în Răspunderea Civilă - Pagube Produse Terţilor Prin Accidente Vehicule
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
cabinet avocat
Model Acţiune reducţiunea liberalităţilor excesive
2 noiembrie 2016

Model Acţiune în răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule

Model Acţiune în răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule

Sediul materiei:

 • Art. 48-58 Legea nr. 136/1995
 • Art. 2223-art. 2226 C. civ.

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11]/prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] .....

sau

în contradictoriu cu pârâta[14] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[15], prin reprezentant[16] (nume ....., prenume .....), formulăm

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • obligarea pârâtului la plata sumei de .....,
  reprezentând despăgubiri

- obligarea pârâtei la plata sumei de ..... cu titlu de penalităţi de întârziere;/obligarea pârâtei la plata dobânzii legale în sumă de ....., precum şi plata acestora în continuare până la achitarea integrală a debitului;

În fapt, arătăm că[17] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 48-58 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2223-art. 2226 Cod civil.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[18] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[19] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[20] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[21], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[22] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[23]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[24], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[25] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[26] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[27] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[28]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[29]/extras din registrul public[30]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[31].

Data, Semnătura[32] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

 1. Judecătoria sau tribunalul, după cum valoarea despăgubirilor pretinse este de până la 200.000 lei sau peste această valoare, conform art. 94 pc.1 lit.j) C.proc. civ.Teritorial este competentă instanţa de la domiciliul sau sediul pârâtului, sau, dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, instanţa în a cărei circumscripţie se află reşedinţa sau reprezentanţa acestuia, iar dacă pârâtul nu are nici reşedinţa ori reprezentanţa cunoscută, instanţa în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, sediul, reşedinţa ori reprezentanţa, după caz. (art. 107 alin.1 şi art.108 C.proc.civ.). Cererea privitoare la despăgubiri se va putea face şi la instanţa în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a produs riscul asigurat.  ( art. 115 C.proc.civ.). În materia asigurării obligatorii de răspundere civilă, terţul prejudiciat poate introduce acţiune directă şi la instanţa domiciliului sau, după caz, a sediului său. Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. Reclamant este terţul păgubit sau asiguratul dacă l-a despăgubit în prealabil pe acesta ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. Reclamant este terţul păgubit sau asiguratul dacă l-a despăgubit în prealabil pe acesta ↑
 7. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Pârâta este societatea de asigurari. ↑
 15. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 16. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 17. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei. Se va arăta că terţul a fost prejudiciat prin accidentul de vehicul produs din culpa deţinătorului sau conducătorului vehiculului asigurat şi că sunt întrunite condiţiile răspunderii asiguratorului acestuia ↑
 18. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 19. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 20. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 21. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 22. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 23. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 24. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 25. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 26. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 27. Taxa de timbru se va calcula la valoare, în conformitate cu dispoziţiile art.3 din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 30. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică. ↑
 32. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.