Model Acţiune în Predarea Legatului Cu Titlu Particular - Avocat Online
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
cabinet avocat
Model Acţiune reducţiunea liberalităţilor excesive
2 noiembrie 2016

Model Acţiune în predarea legatului cu titlu particular

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Acţiune în predarea legatului cu titlu particular

Model Acţiune în predarea legatului cu titlu particular

Sediul materiei:

 • Art. 1129 C. civ.
 • Art. 1058–1059 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc.civ.
 • Art. 192 C.proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc.civ.

Instanţa .....

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

în contradictoriu cu pârâtul[5](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[6] ....., formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei predarea obiectului/fructelor legatului[7] cu titlu particular instituit prin[8] ….. de către defunctul ….., legat ce are ca obiect bunul/bunurile mobile/imobile, situate în ..... .

În fapt, arătăm că la data de ….. a decedat numitul ….. , având ultimul domiciliu în ..... .

Prin testamentul ….. defunctul a constituit în favoarea reclamantului legatul[9] .....

Precizăm totodată faptul că[10] …..

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.[11] ….. din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[12] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[13]....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[14] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[15] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[16]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[17], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[18] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[19] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[20] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[21].

Data, Semnătura[22]

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ..../Tribunalului

 1. Menţiunile se referă persoana fizică. Calitatea procesuală activă aparţine beneficiarului legatului, în condiţiile acceptării succesiunii, precum şi succesorilor în drepturi ai acestuia. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Calitatea de pârât în cadrul acţiunii aparţine oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului. ↑
 6. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 7. Art. 1054 din C. civ. menţionează categoriile de legate. Art. 1057 din C. civ. defineşte legatul cu titlu particular. Odată cu predarea legatului, legatarul are posibilitatea să solicite şi fructele legatului, conform art. 1058 C.civ., reclamantul urmând a proceda la descrierea concretă a acestora. ↑
 8. Se va individualiza testamentul prin care a fost instituit legatul. ↑
 9. Se va indica felul legatului instituit în favoarea reclamantului şi obiectul acestuia, modalitatea de exprimare de către reclamant a opţiunii de acceptare a legatului. ↑
 10. Se vor prezenta pe larg motivele pentru care reclamantul solicită, pe cale judiciară, predarea legatului prin raportare la 1129 în C. civ. Se va explica de ce predarea obiectului legatului nu s-a realizat de bunăvoie. ↑
 11. Se menţionează dispoziţiile aplicabile, după caz art. 1129 C. civ., 1058 - 1059 C. civ. ↑
 12. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 13. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 14. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 15. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, refuzul pârâtului de a preda de bunăvoie legatul. ↑
 16. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 17. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 18. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 19. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 20. Taxa de timbru se va calcula la valoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 22. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.