Model Acţiune în Anularea Certificatului De Moştenitor - Avocat Online
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
avocat pret
Model Acțiunea revocatorie pauliană
2 noiembrie 2016

Model Acţiune în anularea certificatului de moştenitor

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Acţiune în anularea certificatului de moştenitor

Model Acţiune în anularea certificatului de moştenitor

Sediul materiei:

 • Art. 88 Legea nr. 36/1995
 • Art. 1134 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C.proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar(nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

în contradictoriu cu pârâtul[5](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[6] formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea certificatului de moştenitor autentificat de ......, sub numărul ...... în data de .....,

În fapt, arătăm că[7] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[8] ......

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[9] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[10] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[11] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[12] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[13]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[14], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[15] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[16].....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[17] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[18]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[19]/extras din registrul public[20]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[21].

Data, Semnătura[22],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică.Poate avea calitatea de reclamant atât moştenitorii care au participat la procedura succesorala notarială, cât şi terţii care justifică un interes în formularea acţiunii sau cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Au calitate procesuală pasivă persoanele care au figurat ca părţi în certificatul de moştenitor, chiar dacă motivul de nulitate invocat priveşte numai pe unul dintre moştenitorii din certificatul de moştenitor. ↑
 6. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 7. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv se va menţiona cauza de nulitate care afectează certificatul de moştenitor. ↑
 8. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea. ↑
 9. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Este obligatoriu să fie depus certificatul de moştenitor a cărui anulare se cere. ↑
 10. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 11. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 12. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 13. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 14. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 15. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 16. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 17. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 18. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 20. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 22. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

 

Cerere de chemare în judecată pentru anularea certificatului de moștenitor care confirmă împărțeala voluntară și pentru refacerea împărțelii.

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ................., domiciliat(ă) în ................., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ............., domiciliat(ă) în .........., pentru:

- ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOȘTENITOR nr. .......... din ..................

eliberat de Notarul public ................ prin care s-a consfințit împărțeala voluntară a succesiunii defunctului(ei) ...................., decedat(ă) la data de ..........., în ........... cu ultimul domiciliu în ................;

- EFECTUAREA UNEI NOI ÎMPĂRȚELI pentru că ...................................

Motivele acțiunii:

În fapt, fiind citați la Notarul public pentru dezbaterea succesiunii defunctului(ei), am cerut să se ia act de învoiala intervenită între noi, moștenitorii, cu privire la modalitatea împărțelii bunurilor succesorale, ceea ce s-a și întâmplat.

Examinând conținutul acestei învoieli, prevăzut în certificatul de moștenitor, constatăm că s-au strecurat o serie de erori cum ar fi ............. și în plus au fost omise unele bunuri, cum ar fi ................., iar valoarea altora este mult mai mare (sau mai mică), încât se impune anularea certificatului de moștenitor și refacerea împărțelii.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 119 din Legea nr. 36/1995 republicată.

Dovada acțiunii o fac cu răspunsurile la interogatoriul ce urmează să fie luat pârâtului, acte și martori.

Depun acțiunea în dublu exemplar pentru a fi comunicată pârâtului, chitanța de plata taxei timbru în valoare de ......... lei.

Data depunerii

.......................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ................................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.