Model Act constitutiv - fundație | Discută Online cu un Avocat Specializat

Model Act constitutiv – fundație

avocat bucuresti
Contestație la executarea silită imobiliară
28 septembrie 2018
avocati
Model Act constitutiv societate cu răspundere limitată cu asociat unic
28 septembrie 2018
Show all

Model Act constitutiv – fundație

Avocat Online

Avocat Online

Model Act constitutiv – fundație

Model Act constitutiv – fundație

Act constitutiv al Fundației . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subsemnații: 1.

1. . . . . . . ., domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

2. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

3. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . . , în calitate de fondator

4. . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat de . . . . . . la data de . . . . . . . , CNP . . . . . . , în calitate de fondator

CAP. I CONSTITUIREA, DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA FUNDAȚIEI
ART. 1. ÎNFIINȚAREA FUNDAȚIEI
1.1. Având în vedere:

a) din necesitatea . . . . . . . .. . . . . ,

b) în scopul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

d) prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare.

prin prezentul act constitutiv , noi, membrii fondatori, hotărâm înființarea Fundației . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Fundația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare ”Fundația”, este o persoană juridică română fără scop patrimonial, neguvermanetală, fiind înființată și desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, respectiv în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv.

ART. 2. DENUMIREA FUNDAȚIEI
Denumirea fundației este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . protrivit disponibilității denumirii nr. . . . . . . . , eliberată de Ministerul Justiției la data de . . . . . . . . . . .

ART. 3. SEDIUL FUNDAȚIEI
3.1 Fundația va avea sediul în . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , sect. .. . . . .

3.2 Fundația, în baza deciziei Consiliului Director, poate înființa filiale, în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legii. 2.

Art. 4 DURATA FUNDAȚIEI
Fundația se înființează pe o durată . . . . . . . . . . . (nedeterminată sau determinată)

Fundația se va considera înființată și va dobândi personalitate juridică din momentul înscrierii în registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 3.

CAP. II. SCOPUL FUNDAȚIEI
ART. 5. SCOPUL FUNDAȚIEI
Fundația…………………………, are ca scop……………… 4.

Cap. III PATRIMONIUL INIȚIAL AL FUNDAȚIEI
ART. 6. PATRIMONIUL FUNDAȚIEI
Patrimoniul inițial al fundației în valoare totală de……… lei este alcătuit din aportul în bani și sau în natură al fondatorilor astfel:………………. 5.

Întregul patrimoniu va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor fundației. 6.

CAP. IV: ORGANIZARE , CONDUCERE, CONTROL
ART. 7. ORGANELE FUNDAȚIEI
7.1 Fundația are următoarele organe:

– Consiliul director

– Cenzorul.

7.2. Fundația va dispune și de un Consiliu de spreveghere, alcătuit din principalii sponsori sau reprezentanții acestora, aleși potrivit Statutului Fundației. 7.

ART. 8. CONSILIUL DIRECTOR 8.
8.1 Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al Fundației.

8.2 Consiliu Director inițial este format din următorii membrii:

a) Președinte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut în . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . ., identificat cu CI seria . . . . , nr. . . . . . ., eliberată de . . . . . . la data de . . . . . , valabil până la . . . . . . , CNP . . . . . . .

b) Prim-vicepreședinte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut în . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . ., identificat cu CI seria . . . . , nr. . . . . . ., eliberată de . . . . . . la data de . . . . . , valabil până la . . . . . . , CNP . . . . . . .

c) Vicepreședinte – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut în . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . ., identificat cu CI seria . . . . , nr. . . . . . ., eliberată de . . . . . . la data de . . . . . , valabil până la . . . . . . , CNP . . . . . . .

d) Secretar – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut în . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . ., identificat cu CI seria . . . . , nr. . . . . . ., eliberată de . . . . . . la data de . . . . . , valabil până la . . . . . . , CNP . . . . . . .

ART. 9. CENZORUL
9.1. Cenzorul va exercita controlul financiar intern al Fundației.

9.2 Cenzorul va fi numit prin votul majorității fondatorilor, consemnat într-un proces verbal, în termen de 30 de zile de la dobândirea personalității juridice de către Fundație.

9.3 Atribuțiile cenzorului vor fi prevăzute în Statutul Fundației.

CAP. V. DISPOZIȚII FINALE
ART. 10. PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ SĂ DESFĂȘOARE PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A PERSONALITĂȚII JURIDICE
Prin prezentul act se împuternicește dl…………., domiciliat în……., identificat cu C.I. seria…. nr…., CNP……………, eliberat la data de….. de……., ca în numele nostru și pentru noi, fondatorii, să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Fundației, să înscrie fundația în Registrul asociațiilor și fundațiilor, obținerea avizelor necesare, și să semneze orice acte modificatoare ale actului constitutiv și ststutul fundației, modificării impuse de instanța judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă. 9.

Prezentul act constitutiv a fost încheiat, azi,…….., într-un număr de…… (în litere) exemplare, câte unul pentru fiecare membru fondator și unul din care unul a rămas în arhiva notarului public. 10.
Semnături fondatori:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTE:

1. Fundația este un subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane,în baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte. (vezi art. 15 alin. 1 O.G. nr.26/2000).

2. Conform art. 18 alin. 2 din O.G. nr.26/2000 filiala va fi condusă la rândul ei de un consiliu director format din cel puțin 3 membrii.

3. Fundația dobândește personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.
d) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia. (art. 17. alin. 1 O.G. nr. 26/2000)

4. Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective. (art. 14 O.G. nr.26/2000)

5. Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației. În cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăți asociații sau fundații, în condițiile legii. ( vezi art. 15 O.G. nr. 26/2000 și art. 348 Cod civil)

6. Patrimoniu fundației este afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scopui fundației.

7. Acest organism este opțional.

8. Conform art. 18 alin. 1 din O.G. nr.26/2000, în mod obligatoriu Consiliul director va fi compus din cel puțin 3 membrii.

9. După înscrierea fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, nici fondatorii și nici moștenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

10. În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. (art. 16 alin. 1 O.G. nr.26/2000)

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
Discută cu un Avocat | Consultanță Juridică Online 24/7 ::::: Email: marius.todeanca[@]consultantavocat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.