Contract Formare Profesionala Interna » Întreabă Avocat

Contract formare profesionala interna

Cosoreci Florin a întrebat 3 ani în urmă

Contract formare profesionala interna

Bună seara ! Stimate domn avocat, Subsemnatul,  având funcția de mecanic locomotivă - automotor, angajat în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI, Regionala CF , Depoul de Locomotive  doresc să precizez următoarele:

La 1 (un) an de la efectuarea cursului de formare, fără a mi se aduce la cunoștință înainte de începerea acestui curs sau chiar la angajarea subsemnatului în cadrul SNTFC vreun act adițional privind costurile ocazionate de acest curs, sunt înștiințat de către Serviciul Resurse Umane că sunt obligat (așa se procedează mai nou) să semnez un act adițional în care este stipulată o sumă colosală și chiar nejustificată pe care subsemnatul trebuie să o plătească dacă nu va sta timp de 5 (cinci) ani obligatoriu în cadrul SNTFC.

Întrebarea mea este: La 1 (un) an de la finalizarea acestui curs de formare internă, fără a mi se aduce la cunoștință vreun act adițional privind costurile acestuia înainte de a începe acest curs, este legal să fiu obligat să semnez acest act adițional ?

Menționez că nu am semnat acest act adițional și nici nu îl voi semna.

Prin faptul că nu îl voi semna ce efecte juridice se pot răsfrânge asupra subsemnatului?

 

Raspuns

Contract formare profesionala interna

ART 189 Formarea profesională a salariaților se poate realiza prin următoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate;

Art. 190.   (1) Angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații, după cum urmează:

a) cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați;

b) cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condițiile alin. (1), se suportă de către angajatori.

Art. 193. -   (1) Participarea la formare profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului.

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă. 

Art. 194.

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. 

(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deținute. 

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat. 

Art. 195. -  (1) Salariații care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condițiile art. 194 alin. (1), nu pot avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional. 

(2) Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă. 

(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă.

(4) Obligația prevăzută la alin. (3) revine și salariaților care au fost concediați în perioada stabilită prin actul adițional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune în legătură cu munca lor, precum și în cazul în care instanța penală a pronunțat interdicția de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. 

Art. 196. -  

(1) În cazul în care salariatul este cel care are inițiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire la condițiile în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 197. -  

Salariații care au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă și alte avantaje în natură pentru formarea profesională.


Adaugă răspuns

5
+
14
=