Model Acţiune - Obiect înscrierea Dreptului De Proprietate în Cartea Funciară
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în rezoluţiunea contractelor / reziliere / constatare pact comisoriu
2 noiembrie 2016

Înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

avocati

avocati

Acţiune care are ca obiect înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară

Sediul materiei:

 • Art. 1049-1052 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11] prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] .....formulăm

CERERE DE ÎNSCRIERE A DREPTURILOR DOBÂNDITE ÎN TEMEIUL UZUCAPIUNII

prin care solicităm instanţei înscrierea dreptului în cartea funciară[14] ..... cu privire la imobilul[15] ....., ca efect al uzucapiunii.

În fapt, arătăm că de la data de[16] .....,am exercitat atributele posesiei asupra imobilului litigios[17]..... .

Imobilul nu este înscris în cartea funciară/este înscris în cartea funciară, fiind indicat numitul[18] ....., în calitate de proprietar tabular al imobilului.

Posesia a fost exercitată sub nume de proprietar şi nu este afectată de niciunul dintre viciile prevăzute de art. 922-925 din C. civ.

Învederăm că[19]..... .

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1049-1051 din C. proc. civ. şi art. 930 din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[20]: certificatul eliberat de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor[21]/certificatul emis de către autoritatea competentă[22],certificatul eliberat de către camera notarilor publici[23], certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul[24], certificatul de rol fiscal, înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul şi-a întemeiat posesia, documentaţia cadastrală a imobilului şi extrasul de carte funciară pentru imobil[25].

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori[26], pe numiţii ....., cu domiciliul în[27]....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[28] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[29] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[30]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[31]/extras din registrul public[32]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[33].

Data, Semnătura[34] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei .....

 1. Cererea este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie este situat imobilul. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea de reclamant aparţine părţii care exercită posesia asupra imobilului cu privire la care se solicită înscrierea dreptului în cartea funciară, ca efect al constatării uzucapiunii. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea de reclamant aparţine părţii care exercită posesia asupra imobilului cu privire la care se solicită înscrierea dreptului în cartea funciară, ca efect al constatării uzucapiunii. ↑
 7. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va menţiona numărul cărţii funciare, în cuprinsul căruia este intabulat dreptul asupra imobilului litigios.În ipoteza în care nu este deschisă cartea funciară, nu se mai menţionează numărul cărţii funciare. ↑
 15. Se va identifica imobilul litigios, prin indicarea dimensiunilor şi a vecinătăţilor. ↑
 16. Se va menţiona obligatoriu data de la care reclamantul a început să exercite posesia asupra imobilului litigios. ↑
 17. Se va identifica imobilul litigios, prin indicarea dimensiunilor şi a vecinătăţilor. ↑
 18. Se va indica numele vechiului proprietar menţionat în cuprinsul cărţii funciare ca proprietar tabular al imobilului litigios. ↑
 19. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv indicarea temeiul uzucapiunii şi justificarea îndeplinirii condiţiilor legale prevăzute pentru uzucapiunea extratabulară. ↑
 20. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 21. Certificatul atestă împrejurarea că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum şi data decesului. ↑
 22. Certificatul atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară şi-a încetat existenţa. ↑
 23. Certificatul atestă faptul că moştenirea titularului înscris în cartea funciară a fost/nu a fost dezbătută, precum şi persoanele, care au cules moştenirea. ↑
 24. Certificatul atestă faptul că imobilul litigios nu aparţine domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale. ↑
 25. Dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane sau grevat de sarcini, se va depune un certificat emis de biroul de carte funciară, care atestă acest fapt, precum şi împrejurarea că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului. ↑
 26. Este obligatoriu să fie indicaţi cel puţin 2 martori, conform art. 1050 alin. (3) lit. h) din C. proc. Civ. ↑
 27. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 28. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 29. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 32. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 33. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 34. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.