CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE » Consultă Avocat
caut avocati bucuresti
ÎMPRUMUT GARANTAT CU IPOTECĂ
19 aprilie 2019
avocati bucuresti online
ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
6 iunie 2019

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE

avocat online bun

avocat online bun

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE Încheiat astăzi .................. la ......................................

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. D ...................................................................., domiciliat în .........................................................., str. ................................. nr. ............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........, sector/judeţ ...................., născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................... în (localitatea) .............................. , sector/judeţ ..........................., fiul lui ................................. şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de .........................., cod numeric personal ............................................., în calitate de împrumutător, pe de o parte, şi

1.2. D ................................................................., domiciliat în ............................................................, str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ....., sector/judeţ ....................., născut la data de (ziua, luna, anul) ................................................. în (localitatea) ............................. sector/judeţ ..........................., fiul lui ................................... şi al ........................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ....................., eliberat de ....................................., cod numeric personal ................................, în calitate de împrumutat, pe de altă parte,

sau

1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..........., str. .............................................. nr. ..........................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ...................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .................................................., sub nr. ............. din ................................., cod fiscal nr. ................... din ......................................, având contul nr. .........................., deschis la ..................................., reprezentată de .................................., cu funcţia de ............................................, în calitate de împrumutat, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut (de consumaţie), cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  1. Împrumutătorul acordă împrumutatului un împrumut în 1) ......................................, transmiţând totodată, dreptul de proprietate asupra lor.

 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele:

 1. să restituie la scadenţă 2) .......................................... plus dobânda de .......................... % pe an/lună/zi, la domiciliul împrumutătorului3);
 2. să garanteze restituirea la termen a datoriei printr-un contract de gaj având ca obiect ......................................................., contract care este accesoriu prezentului contract.

3.2. Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele:

 1. să aducă la cunoştinţa împrumutatului existenţa viciilor cunoscute, dar ascunse ale bunurilor;
 2. să nu ceară restituirea bunurilor înainte de termenul prevăzut de prezentul contract; 4)
 3. să predea împrumutatului bunurile împrumutate după ce acesta îi va preda, la rândul său, obiectele ce s-au prevăzut în contractul de gaj;

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Împrumutul se acordă pe un termen de .................................. ani/luni/zile, începând de la data de ............................. şi până la data de ................................ . 5)

4.2. Împrumutul se acordă cu o dobândă de ..........................% pe an/lună/zi. 6)

 

V. LITIGII

5.1. Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente. 7)

 

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

6.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui

6.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

6.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ........................ astăzi ........................., data semnării lui. 8)

 

ÎMPRUMUTĂTOR

 

BUN ŞI APROBAT

pentru …….............…. plus

dobânda de ............... %

ÎMPRUMUTAT

 

NOTE:

 1. Bunuri fungibile şi consumabile. În mod obişnuit, obiectul contractului îl constituie sume de bani.
 2. Bunurile echivalente ca natură (specie), cantitate şi calitate.
 3. Nestipularea obligaţiei de restituire a lucrului împrumutat nu are nici o relevanţă, deoarece conf. art. 1576 Cod civil, obligaţia de restituire se subînţelege, chiar dacă nu a fost prevăzută în mod expres.
 4. Împrumutătorul nu poate cere restituirea bunului înainte de satisfacerea trebuinţei împrumutatului.
 5. Termenul de prescripţie extinctivă se împlineşte, pentru fiecare împrumut, conf. art. 3 din Decretul nr. 167/1958, după trei ani de la data acordării fiecărui împrumut.
 6. Datorită devalorizării monedei, inserarea în contract a unei clauze privind indexarea dobânzilor, periodic, în funcţie de evoluţia indicelor preţurilor şi a dobânzilor la depunerile populaţiei, este legală conf. art. 1578 Cod civil, H.G. nr. 1168/1990 şi D.-l. nr. 61/1990.
 7. Dacă un contract de împrumut a fost încheiat prin manopere dolosive, el este lovit de nulitate relativă, iar pârâtul urmează să restituie sumele primite, deşi încă nu erau scadente.
 8. Împrumutarea unor sume importante de bani în mod repetat şi la perioade scurte de timp de către o persoană alteia, fără ca împrumutătorul să se asigure de restituirea lor, implică obligaţia in-stanţei de a verifica dacă aceste împrumuturi nu ascund fapte sau acte ilicite cum ar fi: percepe-rea unor dobânzi mai mari decât cele legale, plata unor datorii rezultate din jocuri de noroc etc. .

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.