Cerere De Modificare/precizare A Cererii De Chemare în Judecată - Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat bun
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 5)
16 februarie 2017

Cerere de modificare/precizare a cererii de chemare în judecată (cerere adiţională)

Avocat Online

Avocat Online

Cerere de modificare/precizare a cererii de chemare în judecată (cerere adiţională)

Sediul materiei:

 • Art. 204 C. proc. civ.
 • Art. 148–151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C.proc. civ
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Completul….

Termenul[2]….

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[3] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de reclamant[4] în dosarul nr...../...../....., în care părţi[5] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), prin reprezentant[7] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de reclamantă[8], în dosarul nr...../...../....., în care părţi[9] sunt (nume ....., prenume ....),

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[10] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[11], prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE MODIFICARE/PRECIZARE A CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care învederăm instanţei faptul că înţelegem să completăm motivarea/să modificăm obiectul acţiunii/cauza acţiunii şi solicităm obligarea pârâtului la[13]…..

În fapt, arătăm că[14] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 204 din C. proc. civ. şi art.[15] …..

În dovedire[16], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/ probei cu interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea ......

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[17] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[18] .... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[19] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea celui chemat în judecat, persoană fizică[20], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[21] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[22]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[23], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare adiţională în[24] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[25].... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[26]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[27]/extras din registrul public[28]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[29].

Data, Semnătura[30],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului/Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul de judecată pentru ca registratorul să ia măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei. ↑
 2. Menţiunea se referă la ipoteza în care cererea de modificare este formulată de reclamantul care are cunoştinţă de termenul de judecată stabilit. ↑
 3. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 4. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv aceea de reclamant, astfel cum se menţionează şi în cuprinsul art. 204 alin. (1) din C. proc. civ. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, atunci când obiectul şi temeiul de drept al cererii, respectiv datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv aceea de reclamant, astfel cum se menţionează şi în cuprinsul art. 204 alin. (1) din C. proc. civ. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 10. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. şi cu condiţia de a se indica în calitate de pârât o altă persoană decât cea chemată în judecată iniţial. ↑
 11. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Formularea cererii modificatoare implică modificarea unuia dintre cele trei elemente esenţiale ale cererii: părţi, obiect şi cauză. Astfel, reclamantul poate chema în judecată şi alte persoane pe lângă pârâtul indicat iniţial. În ceea ce priveşte cererea adiţională reglementată de art. 204 alin. (2) din C. proc. civ. nu este necesară forma scrisă, fiind una din excepţiile la care se face trimitere prin art. 148 alin. (4) din C. proc. civ. Pentru stabilirea termenului legal în care se poate formula cererea adiţională, urmează a se face distincţie între cererile formulate în temeiul art. 204 alin. (1) şi art. 204 alin. (2) din C. proc. civ. ↑
 14. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de obiectul cererii adiţionale. ↑
 15. Se vor indica eventualele textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază noile pretenţii. ↑
 16. Ca regulă generală, poate fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. Se vor propune eventualele dovezi noi, sub sancţiunea decăderii reclamantului din acest drept. ↑
 17. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 18. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 19. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 20. Dacă cel chemat în judecată este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia. ↑
 21. Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. ↑
 22. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 23. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată şi nu a precizat deja acest aspect. ↑
 24. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. ↑
 25. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013, în funcţie de obiectul cererii de modificare. ↑
 26. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii ↑
 28. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 30. Semnătura de pe cererea de modificare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.