Anularea Hotărârii Adunării Generale Asociaţie Proprietari
avocati bucuresti
Partajul bunurilor comune ale sotilor la desfacerea casatoriei
24 februarie 2013
cabinet avocat
Model Acțiune înființare fundație
2 noiembrie 2016

Anularea hotărârii adunării generale asociaţie proprietari

avocat

avocat

Anularea hotărârii adunării generale asociaţie proprietari

Acţiune în anularea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari - Sediul materiei: Art. 26 Legea nr. 230/2007 Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. proc. civ. Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume ....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu domiciliul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10] prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea Asociaţiei de Proprietari .....), cu sediul în ....., având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[13], prin reprezentant[14] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să anuleze hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari [15]….. nr.[16] ….. din data de[17] ….. .

În fapt, arătăm că la data de[18] …… Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari a adoptat hotărârea nr.[19] ….. prin care s-a stabilit[20] ….. .

Susţinem că prezenta hotărârea a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor[21]….. în sensul că[22] …..

Faţă de cele mai sus expuse, apreciem că se impune anularea hotărârii Adunării Generale nr. ….. din data de ….. motiv pentru care solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 26 şi[23] …..din Legea nr. 230/2007 .

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[24] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[25] ..... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[26], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecată[27] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[28] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[29] ..... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[30]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[31]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[32].

Data, Semnătura[33]

Domnului Preşedinte al Judecătoriei .....

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea de reclamant aparţine, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007 proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea de reclamant aparţine potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007 proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se va indica numele şi prenumele persoanei care figurează în calitate de Preşedinte al Asociaţiei de Proprietari conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. ↑
 15. Se va indica denumirea Asociaţiei de Proprietari. ↑
 16. Se va indica numărul hotărârii adoptate de către Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a cărei anulare se solicită. ↑
 17. Se va menţiona data adoptării hotărârii Asociaţiei de Proprietari, a cărei anulare se solicită. ↑
 18. Se va menţiona data adoptării hotărârii Asociaţiei de Proprietari, a cărei anulare se solicită. ↑
 19. Se va menţiona numărul hotărârii adoptate de către Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a cărei anulare se solicită. ↑
 20. Se va menţiona conţinutul hotărârii adoptate de Adunarea Generală. ↑
 21. Se vor indica dispoziţiile legale încălcate cu ocazia adoptării hotărârii. ↑
 22. Se vor prezenta în mod detaliat motivele pentru care reclamantul apreciază că hotărârea Adunării Generale a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor legale menţionate. ↑
 23. Se vor indica şi articolele din Legea nr. 230/2007 a căror încălcare se invocă de către reclamant. ↑
 24. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. Se va depune în mod obligatoriu hotărârea Adunării Generale a cărei anulare se solicită. ↑
 25. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 26. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 27. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 28. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 29. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 32. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 33. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.