Model Acțiune Anulare Hotărâre Adunare Generală - Drept Civil
avocati bucuresti
Partajul bunurilor comune ale sotilor la desfacerea casatoriei
24 februarie 2013
Acțiune anulare hotărâre adunare generală 1
Model Acţiune privind recunoaşterea hotărârii arbitrale străine
2 noiembrie 2016

Acțiune anulare hotărâre adunare generală

avocat online bun

avocat online bun

Acțiune anulare hotărâre adunare generală

Sediul materiei:

 • Art. 23 O.G. nr. 26/2000
 • Art. 148-151
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar(nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

în contradictoriu cu pârâta (denumirea asociaţiei .....), cu sediul în ....., având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[5], prin reprezentant (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE[6] DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei anularea hotărârii Adunării Generale nr…..din data de…..a

În fapt, arătăm că[7] .....

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 23 din O.G. nr.26/2000 şi .....[8] .

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[9] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[10] .... exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[11], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[12] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[13] ..... exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... [14] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[15].

Data, Semnătura[16] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Menţiunile se referă persoana fizică, asociat, acționari care nu au luat parte la adunarea generală; membrii asociați care au luat parte la adunarea generală însă au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al adunării. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 6. Se formulează în termen de 15 zile de la data de când petentul a luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz, conform art. 23 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000. ↑
 7. Se vor indica motivele pentru care se solicită anularea hotărârii adunării generale. ↑
 8. Se menţionează dispoziţiile legale speciale, care devin incidente, în raport de motivul de nulitate invocat. ↑
 9. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare (de exemplu, hotărârea adunării generale, procesul-verbal de ședință al adunării generale, etc). ↑
 10. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. ă. ↑
 11. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia petentului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 12. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 13. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 14. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 15. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 16. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.