Raportul Asupra Fondurilor Obtinute Din Lichidare Si Din Incasarea De Creante Si Planul De Distribuire Intre Creditori. Necontestare In Termen Legal. Consecinte. » Consultă Avocat
avocatura bucuresti
Autoritatea de lucru judecat. Posibilitatea partilor de a opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu, daca are legatura cu solutionarea litigiului in care se invoca.
18 martie 2020
avocat
Principiul bunei-credinte – constanta a dreptului muncii
18 martie 2020

Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si planul de distribuire intre creditori. Necontestare in termen legal. Consecinte.

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si planul de distribuire intre creditori. Necontestare in termen legal. Consecinte.

 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, art. 122 alin. 3 si 4

 

In conformitate cu dispozitiile art. 122 alin. 3 si 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, judecatorul-sindic nu are posibilitatea de a cenzura, din oficiu, sumele propuse a fi distribuite lichidatorului judiciar cu titlu de remuneratie, cat timp nu a fost sesizat cu o contestatie sub acest aspect formulata de creditori, iar remuneratia se achita din averea debitoarei.

 

Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal

D e c i z i a  nr. 5685 din data de 3 decembrie  2014

 

Prin incheierea de sedinta din data 16 septembrie 2014 tribunalul a modificat in parte planurile de distribuire nr.303/10.06.2014 si, respectiv nr.390/8.09.2014, intocmite de lichidatorul judiciar S. J. IPURL, privind sumele de bani incasate din valorificarea bunurilor societatii debitoare SC M. I. SRL; a  inlaturat dispozitiile referitoare la distribuirea catre administratorul judiciar S. J. IPURL a sumelor aferente perioadei iulie 2011-aprilie 2012, in valoare de 37.200 lei; a dispus refacerea planurilor de distribuire susmentionate, urmand ca sumele respective, in valoare totala de 37.200 lei, sa fie distribuite catre creditori, in conditiile Legii nr.85/2006; a dispus  continuarea procedurii lichidarii fata de societatea debitoare, in conditiile prevazute de art. 116-120 din Legea nr.85/2006.

Pentru a pronunta  aceasta incheiere  instanta de fond  a retinut ca la data de 8.09.2014 lichidatorul judiciar a intocmit  raportul nr. 389/8.09.2014 privind  fondurile obtinute din lichidare si incasarea de creante si planul de distribuire nr.390/8.09.2014, privind  distribuirea sumelor incasate.

Cele doua acte au fost notificate catre creditori in conditiile art.122 alin.2,  raportat la art.7 alin. 1 din Legea nr.85/2006,  notificarea fiind publicata in BPI nr. 15971/10.09.2014.

A retinut   judecatorul fondului ca, din continutul planului de distribuire nr. 390/8.09.2014, rezulta ca lichidatorul judiciar a retinut pentru sine suma de 18.600 lei cu titlu de retributie administrator judiciar, aferenta perioadei decembrie 2011 – aprilie 2012, cand societatea debitoare a fost supusa unui plan de reorganizare, astfel cum rezulta din sentinta nr.443/11.07.2011.

Aceeasi situatie se regaseste in planul de distribuire nr. 303/10.06.2014, prin care lichidatorul judiciar a retinut pentru sine suma de 18.600 lei, cu titlu de retributie restanta administrator judiciar, aferenta perioadei iulie–noiembrie 2011, in baza sentintei nr. 443/11.07.2011, pronuntata de judecatorul sindic in prezenta cauza.

Cele doua sume incasate pana in prezent cu acest titlu insumeaza 37.200 lei.

Judecatorul sindic a retinut ca  prin  sentinta nr.443/11.07.2011, invocata de lichidator ca temei al retinerii acestor sume din averea debitoarei, s-a  confirmat  un plan de reorganizare a activitatii societatii debitoare SC M. I. SRL, dispunandu-se ca, pe durata desfasurarii planului, administratorul judiciar sa fie retribuit lunar cu suma de 3000 lei si un onorariu de succes de 10% din sumele recuperate.

Intrucat planul de reorganizare a esuat, pe durata planului nefiind incasata nici o suma de bani de la debitoare, din cauza inexistentei vreunei minime activitati, s-a dispus intrarea societatii in   faliment, prin sentinta nr. 480/22.05.2012.

In aceste conditii, constatand ca in perioada reorganizarii nu s-a efectuat nici o plata catre creditori in conditiile stipulate prin planul confirmat, iar administratorul judiciar nu a incheiat nici un act din cele prevazute de art. 103 si art.106 din Legea nr.85/2006, judecatorul-sindic a considerat ca  este  injust ca administratorul judiciar sa incaseze onorariul lunar integral de 3000 lei lunar pe intreaga durata a reorganizarii (iulie 2011-mai 2012), contravenind principiilor si scopului legii insolventei, instituite  in art. 2 din Legea nr. 85/2006, conform carora „scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa”.

De altfel, pentru perioada de lichidare, acelasi lichidator beneficiaza de un onorariu lunar de 1500 lei+TVA si un comision de 5%+TVA din valoarea sumelor incasate din vanzarea bunurilor debitoarei, ca urmare a hotararii extrem de generoase a creditorului majoritar, astfel cum rezulta din procesul-verbal al adunarii creditorilor de la data de 12.12.2012.

Impotriva  acestei incheieri a formulat recurs lichidatorul judiciar S. J. IPURL, criticand-o pentru  nelegalitate si  netemeinicie .

In  motivarea  recursului s-a aratat ca incheierea a fost pronuntata cu incalcarea prevederilor art.19 alin.2 teza 1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, art. 14 alin. 7,8 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, art. 19 alin. 2 teza 1 din Legea nr.85/2006, art.122 alin.3 si art.123 alin. 1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.

In ceea ce priveste exceptia puterii lucrului judecat si interventia autoritatii de lucru judecat, recurentul a aratat ca incheierea din 16.09.2014 a fost pronuntata de tribunal, judecatorul-sindic ignorand faptul ca numirea si modul de retribuire a administratorului judiciar pe perioada reorganizarii judiciare a debitoarei SC M. I. SRL fusesera stabilite prin sentinta civila nr. 443/11.07.2011, sentinta ramanand irevocabila; aspectele stabilite prin sentinta mentionata au dobandit puterea de lucru judecat si intra sub autoritate de lucru judecat.

Retributia stabilita prin sentinta civila nr. 443/11.07.2011 fusese aprobata de creditori la data la care a fost aprobat si planul de reorganizare propus de debitoare, urmand a fi suportata (si a fost suportata) din averea debitoarei.

Retributia stabilita prin incheierea din 18.12.2012 a fost aprobata de creditori in sedinta din data de 12.12.2012.

In ceea ce priveste exceptia de tardivitate, recurentul a aratat ca prin incheierea din 16.09.2014 s-a dispus modificarea in parte a planului de distribuire nr.303/10.06.2014, modificare care a fost efectuata dupa trecerea a circa 3 luni de la data afisarii planului de distribuire nr.303/10.06.2014, impreuna cu raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasare de creante nr.296/11.06.2014 la sediul tribunalului, precum si a publicarii in BPI nr. 11.398/16.06.2014 a notificarii privind afisarea raportului si a planului de distribuire, prevazuta de art.122, alin.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, in conditiile in care aceste documente au fost aprobate in sedinta adunarii creditorilor din data de 12.06.2014 de catre creditorul majoritar, care detinea cca. 84,14 % din totalul creantelor, creanta sa fiind garantata; recurentul a considerat ca a intervenit tardivitatea, inclusiv in ceea ce priveste eventualele contestatii pe care creditorii le puteau formula in temeiul prevederilor art.122 alin.3 din Legea 85/2006, dar care nu au fost inregistrate, respectiv in ceea ce priveste termenul de 20 de zile prevazut de art.122 alin.4 din Legea 85/2006 pentru  solutionarea contestatiilor de catre instanta a intervenit tardivitatea.

De asemenea, s-a dispus modificarea in parte a planului de distribuire nr.390/08.09.2014 si aceasta modificare a fost efectuata cu incalcarea prevederilor legale in materie, nefiind inregistrate in termenul legal contestatii din partea creditorilor, planul de distribuire nr.390/08.09.2014, impreuna cu raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasare de creante nr.389/08.09.2014 fiind afisate la sediul tribunalului si inregistrate la grefa si fiind publicata in BPI nr.15971/10.09.2014 notificarea privind afisarea raportului si a planului de distribuire, prevazuta de art.122 alin.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, in conditiile in care aceste documente au fost aprobate in sedinta adunarii creditorilor de catre creditorul majoritar; recurentul a considerat ca a intervenit tardivitatea, inclusiv in ceea ce priveste eventualele contestatii pe care creditorii le puteau formula in temeiul prevederilor art.122 alin.3 din Legea 85/2006, dar care nu au fost inregistrate nici pana la data prezentei cereri.

In ceea ce priveste fondul  cauzei recurentul a aratat ca sumele cuprinse in planul de distribuire nr. 303/10.06.2014 si in raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasare de creante nr.296/11.06.2014 au fost deja distribuite, intrucat nu au fost inregistrate contestatii in termenul legal, fiind intocmite documentele bancare, precum si documentele si raportarile financiar contabile prevazute de lege, o refacere a acestora fiind destul de dificila.

De asemenea, recurentul a precizat ca activitatea administratorului judiciar, pe perioada reorganizarii judiciare a debitoarei, s-a desfasurat cu respectarea stricta a prevederilor legale in materie si cu masurile dispuse de catre judecatorul-sindic, constand in supravegherea permanenta a activitatii debitoarei, cu informarea judecatorului sindic si a creditorilor, avand in vedere si faptul ca debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, fiind administrata de catre administratorul special.

Nerealizarea planului de reorganizare propus de catre administratorul special, aprobat de catre creditori si confirmat de catre judecatorul sindic, a fost determinata de imposibilitatea obtinerii de surse de finantare a activitatilor cuprinse in plan, cu toate eforturile administratorului special nici una dintre banci neacordand credit societatilor in astfel de situatii, precum si a crizei care afecteaza in continuare economia.

Pentru motivele mentionate recurentul a solicitat admiterea recursului, casarea incheierii din 16.09.2014 ca fiind nelegala si netemenica, urmand a se dispune mentinerea planului de distribuire nr. 303/10.06.2014 si a planului de distribuire nr. 390/08.09.2014.

Intimatii creditori nu au formulat intampinare.

Curtea  a retinut ca,
potrivit dispozitiilor art. 122 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestatii la raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea de creante si la planul de distribuire intre creditori, raport care prevede si plata remuneratiei lichidatorului si a celorlalte cheltuieli prevazute la art. 123 pct. 1, in termen de 15 zile de la afisare. O copie de pe contestatie se comunica de urgenta lichidatorului.

Potrivit dispozitiilor alin. 4 din acelasi text legal, in termen de 20 de zile de la afisare, judecatorul-sindic va tine cu lichidatorul, cu debitorul si cu creditorii o sedinta in care va solutiona deodata, prin sentinta, toate contestatiile.

Asadar, in conformitate cu dispozitiile legale mai inainte indicate, Curtea a retinut ca judecatorul-sindic nu are posibilitatea de a cenzura, din oficiu, sumele propuse a fi distribuite lichidatorului judiciar cu titlu de remuneratie, cat timp nu a fost sesizat cu o contestatie sub acest aspect formulata de creditori, iar remuneratia se achita din averea debitoarei.

Curtea a mai retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, in cazul in care remuneratia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician in insolventa, ceea ce implica - intr-o atare ipoteza - si posibilitatea de a cenzura sumele solicitate ulterior cu acest titlu.

Or, in speta nu este incidenta aceasta ipoteza, de plata remuneratiei din fondul special de lichidare, pentru ca judecatorul-sindic sa se poata autosesiza cu privire la remuneratia lichidatorului judiciar si de a o reduce, prin prisma activitatii desfasurate; instanta nu se poate substitui in rolul partilor interesate – creditorii – pentru a modifica, din oficiu, planurile de distribuire privind sumele de bani incasate din valorificarea bunurilor debitoarei.

Pentru considerentele expuse, in baza dispozitiilor art. 312 si 304 pct. 9 si 304

1

Cod de procedura civila Curtea a admis recursul si a modificat in parte incheierea recurata, in sensul ca a mentinut planurile de distribuire  intocmite de lichidator.

 

 

(Judecator Liliana Androne)

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *