Protocolul Nr. 4 La Convenția Europeană A Drepturilor Omului | Avocat Online
cabinet avocat
Cauza Tinner impotriva Elvetiei
27 aprilie 2014

Protocolul nr. 4 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

onorariu avocat

onorariu avocat

Protocolul nr. 4 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Protocolul nr. 4 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele care figurează deja în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

Hotărâte să la măsuri de natură să asigure garantarea colectivă a drepturilor şl libertăţilor, altele decât cele care sunt deja înscrise în Titlul I al Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şl a Libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „Convenţia") şl în articolele 1-3 din primul Protocol adiţional la Convenţie, semnat la Paris la 20 martie 1952,

Au convenit asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1

Interzicerea privării de libertate pentru datorii

Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nuesteîn măsură să execute o obligaţie contractuală.

Libertatea de circulaţie

 1. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unul stat are dreptul să circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa.
 2. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară. Inclusiv pe a sa.
 3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
 4. în anumite zone determinate drepturile recunoscute în paragraful 1 pot face obiectul unor restrângeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o societate democratică.

ARTICOLUL 3

Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni

 1. Nimeni nu poate fi expulzat, prlntr-o măsură Individuală sau colectivă, de pe teritoriul statului al cărui cetăţan este.
 2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a Intra pe teritoriul statului al cărui cetăţean este.

ARTICOLUL 4

Interzicerea expulzărilor colective de străini

Expulzările colective de străini sunt Interzise.

Aplicarea teritorială

 1. Oricare înaltă Parte Contractantă poate, în momentul semnării ori al ratificării prezentului Protocol sau în orice moment ulterior, să comunice Secretarului General al Consiliului Europei o declaraţie precizând măsura în care ea se angajează ca dispoziţiile prezentului Protocol să se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declaraţia respectivă şl ale căror relaţii internaţionale ea le asigură.
 2. Orice înaltă Parte Contractantă care a comunicat o declaraţie în virtutea paragrafului precedent poate, periodic, să comunice o nouă declaraţie prin care să modifice termenii oricărei declaraţii anterioare sau prin care să pună capăt aplicării dispoziţiilor prezentului Protocol cu privire la un anumit teritoriu.
 3. O declaraţie făcută potrivit prezentului articol va fi considerată ca făcută în conformitate cu articolul 56 paragraful 1 al Convenţiei.
 4. Teritoriul oricărui stat la care se aplică prezentul Protocol, în virtutea ratificării sau acceptării sale de către respectivul stat, şl fiecare dintre teritoriile la care se aplică Protocolul în virtutea unei declaraţii subscrise de respectivul stat conform prezentului articol, vor fi considerate ca teritorii distincte în sensul referirilor la teritoriul unul stat făcute la articolele 2 şl

3.

 1. Orice stat care a făcut o declaraţie potrivit paragrafelor 1 sau 2 ale prezentului articol poate să declare,în orice moment ulterior, referitorlaunulsaumaimulteteritoriivizateînaceastă declaraţie, că acceptă competenţa Curţii de a primi cererile persoanelor fizice, ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform articolului 34 din Convenţie, privitor la articolele 1-4 din prezentul Protocol sau la unele dintre acestea.

Raportarea la Convenţie

înaltele Părţi Contractante vor considera articolele 1-5 ale acestui Protocol ca articole adiţionale la Convenţie şl toate dispoziţiile Convenţiei se vor aplica în consecinţă.

ARTICOLUL 7

Semnarea şi ratificarea

 1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari al Convenţiei; el va fi ratificat odată cu Convenţia sau după ratificarea acesteia. El va Intra în vigoare după depunerea a cinci Instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va ratifica ulterior. Protocolul va Intra în vigoare odată cu depunerea Instrumentului de ratificare.
 2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului Europei care va notifica tuturor Membrilor numele celor care au ratificat Protocolul.

în considerarea celor de mal sus, subsemnaţii, având depline puteri în acest sens, au semnat prezentul Protocol.

încheiat la Strasbourg, la 16 septembrie 1963, în limbile franceză şl engleză, ambele texte fiind egal autentice, într- un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul General va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare.

 

Protocolul nr. 4 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *