Protecția Celor Care Denunță Fapte De Corupție | Discută Cu Un Avocat Online
avocati
Elemente de noutate în noua legislație penală
16 octombrie 2017
avocat bucuresti
Detentia la domiciliu
7 septembrie 2018

Protecția celor care denunță fapte de corupție

Protecția celor care denunță fapte de corupție 2

consultanta juridica avocatura

Protecția celor care denunță fapte de corupție

Protecția celor care denunță fapte de corupție

 

LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004

privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.214 din 17 decembrie 2004

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

Prezenta lege reglementează unele masuri privind protectia persoanelor care au reclamat ori au sesizat încalcari ale legii în cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice si al altor unitati, savîrsite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie din autoritatile, institutiile publice si din celelalte unitati bugetare prevazute la art. 2.

ART. 2

(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale, administratiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, autoritatilor administrative autonome, institutiilor publice de cultura, educatie, sanatate si asistenta sociala, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, precum si societatilor nationale cu capital de stat.

(2) Prezenta lege se aplica si persoanelor numite în consilii stiintifice si consultative, comisii de specialitate si în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lînga autoritatile sau institutiile publice.

    ART. 3

In înţelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie:

 1. a) avertizare în interes public înseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o încalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
 2. b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit. a) si care este încadrată în una dintre autoritatile publice, institutiile publice sau în celelalte unitati prevazute la art. 2;
 3. c) comisie de disciplina înseamna orice organ însarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, institutiilor publice sau a celorlalte unitati prevazute la art. 2.

 

    CAP. II

    Principii generale

 

    ART. 4

Principiile care guverneaza protectia avertizarii în interes public sunt urmatoarele:

 1. a) principiul legalităţii, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art. 2 au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
 2. b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, în întelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice, precum si a celorlalte unitati prevazute la art. 2 sunt ocrotite si promovate de lege;
 3. c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza încalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savîrsita;
 4. d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori sesizeaza încalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public;
 5. e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art. 2 sunt datoare sa îsi desfasoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
 6. f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art. 2;
 7. g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
 8. h) principiul bunei-credinţe, conform caruia este ocrotita persoana incadrata într-o autoritate publica, institutie publica sau în alta unitate bugetara dintre cele prevazute la art. 2, care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii.

 

CAP. III

    Avertizarea privind fapte de încalcare a legii

 

    ART. 5

Semnalarea unor fapte de încalcare a legii de catre persoanele mentionate la art. 1 si 2, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare în interes public si priveste:

 1. a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni în legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul;
 2. b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
 3. c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii în exercitarea atributiilor unitatilor prevazute la art. 2;
 4. d) încalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
 5. e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
 6. f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
 7. g) încalcari ale legii în privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
 8. h) încalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
 9. i) incompetenta sau neglijenta în serviciu;
 10. j) evaluari neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
 11. k) încalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
 12. l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
 13. m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art. 2;
 14. n) încalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.

    ART. 6

Sesizarea privind încalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art. 4 lit. h), poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:

 1. a) sefului ierarhic al persoanei care a încalcat prevederile legale, potrivit art. 5;
 2. b) conducatorului autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii bugetare din care face parte persoana care a încalcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau în care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
 3. c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii prevazute la art. 2, din care face parte persoana care a încalcat legea, conform art. 5;
 4. d) organelor judiciare;
 5. e) organelor însarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;
 6. f) comisiilor parlamentare;
 7. g) mass-media;
 8. h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
 9. i) organizatiilor neguvernamentale.

 

CAP. IV

    Protecţia funcţionarilor publici, a personalului contractual si a altor categorii de personal

 

    ART. 7

(1) In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza:

 1. a) avertizorii în interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, în conditiile art. 4 lit. h), pana la proba contrara;
 2. b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor unitati prevazute la art. 2 au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare înaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate.

(2) In situatia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.

ART. 8

In cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) si b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

    ART. 9

(1) In litigiile de munca sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari în interes public, facuta cu buna-credinta.

(2) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autoritati publice, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

 

CAP. V

    Dispoziţii tranzitorii si finale

 

    ART. 10

Prezenta lege, în privinţa protecţiei avertizorilor în interes public, se completeaza cu dispozitiile Codului muncii, precum si cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.

    ART. 11

In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati bugetare prevazute la art. 2 îsi vor pune de acord regulamentele de ordine interioara cu prevederile acesteia.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 571.

 

---------

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *