Modele CONTRACTE DE DONAȚIE | Consultanță Juridică Online
caut avocat bun
Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ
7 ianuarie 2019
avocat bun
Model CONTRACT DE EDITARE
7 ianuarie 2019

Modele CONTRACTE DE DONAȚIE

avocat specializat

avocat specializat

Modele CONTRACTE DE DONAȚIE

Modele CONTRACTE DE DONAȚIE

 

CONTRACT DE DONAȚIE IMOBIL

Art. 1. Între:
Dl./D-na ......X............., domiciliat(ă) în .........., județul ........, str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat cu actul de identitate seria .......... nr. ............, în calitate de donator

și

Dl./D-na ..........Y.................., domiciliat(ă) în .............județul ..........., str. .............., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria ......... nr. ............., în calitate de donatar.

Art. 2. Subsemnatul .....X............. în calitate de donator, declar că donez lui ...................Y......... apartamentul nr. ............ din blocul ..................., scara ....., etajul ...., situat în .............., județul ..........., în suprafață de .......... compus din .................., precum și dreptul de coproprietate în cotă indiviză de .......... % din părțile de folosință comună ale blocului.
Totodată, transmit donatarului dreptul de folosință asupra terenului aferent locuinței în suprafață de ........ mp.

Art. 3. Acest apartament a intrat în proprietatea donatorului prin cumpărare de la ................... dovadă actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ............................. din ............. de Notariatul ..................
Art. 4. Apartamentul donat este liber de orice sarcini și urmări de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil și garantez pe donatar împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale, în conformitate cu dispozițiile art. 1018 din Codul civil republicat.
Art. 5. Impozitele și taxele sunt plătite la zi de către donator, așa cu rezultă din certificatul fiscal nr. ................................ eliberat de .................................., iar de azi vor trece în sarcina donatarului.
Art. 6. Apartamentul se va întoarce în proprietatea mea dacă donatarul sau descendenții săi ar înceta din viață înaintea mea.
Art. 7. Transmiterea proprietății și a posesiei asupra apartamentului se face astăzi, data autentificării contractului, fără îndeplinirea altor formalități.
Art. 8. Evaluăm prezenta donație la ................. lei, exclusiv cu scopul stabilirii taxei de timbru.
Art. 9. Eu ..........Y......... donatar, declar că accept donația făcută prin prezentul contract și voi suporta plata taxelor cuvenite pentru întocmirea și autentificarea acestui contract.
Art. 10. Noi, părțile, potrivit prevederilor legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarăm că vom îndeplini formalitățile necesare pentru efectuarea operațiunii de publicitate imobiliară.
Redactat în ............ exemplare la Biroul notarial .......................

Donator

...........

Donatar

...........

 

Donație autovehicul

CONTRACT DE DONAȚIE

Art. 1. Între:
Dl./D-na ......................, domiciliat(ă) în .........., județul ..........., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .......... nr. .........., stare civilă ..................... în calitate de DONATOR

și

Dl./D-na ........................., domiciliat(ă) în ............. județul ..........., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .......... nr. .........., stare civilă ...................... în calitate de DONATAR.

Art. 2. Subsemnatul(a) .................. în calitate de DONATOR, declar că donez lui ....................... în calitate de DONATAR, autovehiculul marca ........................., tipul ....................., număr de identificare .................. serie motor .................., cilindree ........... cmc, număr de înmatriculare .................., data la care expiră inspecția tehnică periodică ..................., numărul cărții de identitate a vehiculului .......................
Art. 3. Acest autovehicul a intrat în proprietatea DONATORULUI prin cumpărare de la ........... dovadă actul de vânzare-cumpărare înregistrat Serviciul Circulație al Inspectoratului de Poliție al Județului.
Art. 4. Subsemnatul .................... în calitate de DONATOR declar că autovehiculul este proprietatea mea, liberă de orice sarcini. De asemenea, declar că am predat DONATARULUI autovehiculul, cheile, fișa de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului.
Art. 5. Autovehiculul se va întoarce în proprietatea mea dacă DONATARUL sau descendenții săi ar înceta din viață înaintea mea.
Art. 6. DONATARUL intră de drept și de fapt în stăpânirea bunului din momentul autentificării acestui contract.
Art. 7. Eu .................. în calitate de DONATAR, declar că accept donația făcută prin prezentul contract, că am primit autovehiculul, cheile, fișa de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului și că voi suporta plata taxelor cuvenite pentru întocmirea și autentificarea acestui contract.
DONATOR,

DONATAR,

 

Donație sumă de bani

CONTRACT DE DONAȚIE

Art. 1. Între:
Dl. ............................, domiciliat în .........., județul ........, str. ............., nr. ...., ap. ...., identificat cu actul de identitate seria ....................... nr. ............,

D-na. ........................., domiciliată în .........., județul ........, str. ............, nr. ...., ap. ...., identificată cu actul de identitate seria ............................... nr. ..................., în calitate de DONATORI

și

Dl./D-na ............................., domiciliat(ă) în .............județul .............., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .................... nr. ............., în calitate de DONATAR.

Art. 2. Noi, donatarii, donăm fiului/fiicei nostru/noastre în mod irevocabil și fără sarcini suma de ................... în scopul cumpărării unui automobil.
Declarăm că acești bani provin din ............. (se precizează sursa) supusă regimului impozitării conform legislației române.

Art. 3. Eu .................... donatar, declar că accept donația făcută prin prezentul contract și că voi folosi suma de bani pentru cumpărarea unui automobil.
Redactat în ..... exemplare la Biroul notarial .......................

Donatori,

...........

...........

Donatar,
...........

 

Donație teren

CONTRACT DE DONAȚIE

Art. 1. Între:
.........X................., domiciliat în .........., județul ............., str. ..........., nr. ...., ap. ...., în calitate de donator

și

.........Y..............., domiciliat(ă) în ............ județul ..........., str. ..........., nr. ...., ap. ...., în calitate de donatar.

Art. 2. Subsemnatul ........X............. în calitate de donator, declar că donez lui ..............Y......... terenul situat în .........................., județul ..............., în suprafață de .......... vecini la N. ............... la S. ......... la E. ......... și la V. .............
Art. 3. Acest teren a intrat în proprietatea donatorului prin cumpărare de la ............... dovadă actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ......... din ........... de Notariatul .............
Art. 4. Terenul donat este liber de orice sarcini și garantez pe donatar împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale, în conformitate cu dispozițiile art. 1018 din Codul civil republicat.
Art. 5. Terenul se va întoarce în proprietatea mea dacă donatarul sau descendenții săi ar înceta din viață înaintea mea.
Art. 6. Donatarul intră de drept și de fapt în stăpânirea bunului din momentul autentificării acestui contract.
Art. 7. Eu .........Y......... donatar, declar că accept donația făcută prin prezentul contract și voi suporta plata taxelor cuvenite pentru întocmirea și autentificarea acestui contract.
Donator

...........

Donatar
...........

 

Donație acțiuni

CONTRACT DE DONAȚIE

Între:

Dl. ......................., domiciliat în .........., județul ........, str. .................., nr. ...., ap. ...., identificat cu actul de identitate seria ............... nr. ............, în calitate de DONATOR

și

Dl./D-na ............................., domiciliat(ă) în .............județul .............., str. ..........., nr. ...., ap. ...., identificat(ă) cu actul de identitate seria .............. nr. ..................., în calitate de DONATAR.

a intervenit prezentul contract de donație, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Eu, donatorul, donăm un număr de ......................... acțiuni la S.C. ............... S.A., cu o valoare nominală de ................., valoare totală ................ Acțiunile au fost cumpărate de mine conform ...................

2. Eu, donatarul, declar că primesc donația făcută de donator, având ca obiect acțiunile în număr de .................................. și în valoare de ................................, în condițiile prevăzute de prezentul contract.

3. Taxele de timbru și onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract de donație au fost suportate de donatar.

4. Prezentul contract a fost redactat în ...... exemplare la Biroul Notarului Public .................

Donatori,

...........

Donatar,
...........

 

CONTRACT DE DONAȚIE CU REZERVA UZUFRUCTULUI
PĂRȚILE

Între subsemnații:

.............. , cu domiciliul în, ................................. str. ............................ nr. ......., sector ........, identificat cu CI seria nr. ......, eliberată de ....... la data de ........, având CNP ......., căsătorit/necăsătorit, cu ...../fără descendenți, în calitate de DONATOR și

............... , cu domiciliul în, ................................ str. ............................. nr. ......., sector ........., identificat cu CI seria .......... nr. ........., eliberată de .......... la data de ..........., având CNP ..........., în calitate de DONATAR,

a intervenit prezentul contract de donație în următoarele condiții:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Subsemnatul ................. donez lui .............. dreptul de proprietate asupra imobilului ................, având categoria de folosință ............, după cum reiese din certificatul de urbanism ........., în suprafață de ............, situat în ......................., având numărul cadastral ............. și următoarele vecinătăți: .................

sau

Subsemnatul ........... , donez lui ........... apartamentul, proprietatea mea, cu nr. ........... din bl. ........, sc. ........, et. .........., situat în localitatea ..................., sect./jud. ......................., compus din ...................... camere și dependințe, precum și dreptul de coproprietate în cota indiviza de ...... % din părțile și dependințele comune ale imobilului, care prin natura și destinația lor sunt in folosința tuturor proprietarilor, împreună cu dreptul de folosință asupra terenului aferent locuinței în suprafață de ........ mp, adica cotă indiviză de ....... %, atribuit pentru toata durata existenței construcției.

sau

Subsemnatul ........... , donez lui ........... imobilul proprietatea mea, constând în: casă construită din cărămidă cu ........ camere, bucătărie, hol, W.C., cămară, tencuită în exterior și interior, acoperită cu tablă, împreună cu terenul pe care se află, în suprafață de ........... vecini la N. ......... la S. ......... la E. ......... și la V. ............., după cum reiese din documentația cadastrală (plan amplasament, releveu).

Eu, donatorul declar că acest imobil (casă / apartament / teren) a intrat în proprietatea mea astfel.............. (prin moștenire .......; prin cumpărare de la ........... dovadă actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ............ din ........... de .............; prin donație .........)

REZERVA UZUFRUCTULUI

Eu, donatorul, îmi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra imobilului descris mai sus.

Imobilul se va întoarce în proprietatea mea dacă donatarul sau descendenții săi ar înceta din viață înaintea mea.

TRANSMITEREA PROPRIETĂȚII

Transmiterea nudei proprietății asupra imobilului se face astăzi, data autentificării prezentului contract de donație, fără îndeplinirea altei formalități, donatarul urmând a dobândi posesia și folosința imobilului la data decesului donatorului.

GARANȚII

Eu, donatorul, garantez pe donatar împotriva oricărei evicțiuni totale sau parțiale, în conformitate cu dispozițiile art. 1018 din Codul civil republicat și declar că imobilul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietatea publică a statului, și este liber de orice sarcini și urmăriri, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară nr. .......... emis de Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.

Impozitele și taxele imobilului care sunt plătite sunt plătite la zi de către donator, asa cu rezultă din certificatul fiscal nr. ................. eliberat de ....................., iar de azi vor trece în sarcina donatarului.

ACORDUL DONATARULUI

Eu donatarul, accept cu recunoștinta donația cu rezerva viageră a drepului de uzufruct viager, făcută de .............. având ca obiect apartamentul descris mai sus, proprietatea sa, și sunt întru totul de acord cu prezentul înscris.

În vederea stabilirii taxelor notariale pe care eu, donatar, le voi achita, evaluăm ............ (imobilul care face obiectul prezentului contract) la suma de .......... Euro, echivalentul sumei de ............. Lei la cursul de schimb BNR de azi ............ , ......... lei/1 euro.

DISPOZIȚII FINALE

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite prin gija ............ .

Tehnoredactat și autentificat la biroul ............ , în ............ exemplare din care ......... exemplare s-au eliberat părților, unul pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unul pentru arhiva biroului notarial.

Donator,........

Donatar,...........

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.