Model Opoziţie împotriva încheierii De Deschidere A Procedurii Insolvenţei La Cererea
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului

Model Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului

Sediul materiei:

 • Art.71 Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] ..... în calitate de creditor,

în contradictoriu cu pârâtul[12] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....), formulez prezenta

OPOZIŢIE

împotriva încheierii pronunţată de judecătorul-sindic în dosarul numărul ....... an......... în data de ......./......... /........, prin care a fost deschisă procedura insolvenţei împotriva debitorului ..... [16]şi solicit instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa să dispună:

– admiterea opoziţiei;

– revocarea încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului.

În fapt, arătăm că debitorul a introdus cererea cu rea-credinţă, deşi nu se află în stare de insolvenţă prezumată[17], întrucât fondurile băneşti disponibile nu sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile.Astfel, în cauză nu este aplicabilă prezumţia prevăzută de art.5 pct.29 din Legea nr. 85/2014, întrucât....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.71 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.[18]

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[19] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [20] exemplare:

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[21], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[22] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [23] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [24] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[25]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[26]/extras din registrul public[27]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[28].

Data, Semnătura [29] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei şi pe rolul căruia este înregistrată cererea creditorului de deshidere a procedurii. ↑
 2. Menţiunile se referă persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. ↑
 12. Pârât este debitorul care a solicitat deschiderea procedurii ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 16. Potrivit art.71 alin.2 din Legea 85/2014, prin încheierea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar/lichidatorului judiciar să efectueze notificările prevăzute la art. 100. În cazul în care, în termen de 10 zile de la primirea notificării, creditorii se opun deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va ţine, în termen de 5 zile, o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona deodată, printr-o sentinţă, toate opoziţiile. ↑
 17. Se va invoca faptul că debitorul nu se află în starea de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentruplata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;

  b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

  Pot fi invocate şi alte motive (spre exemplu, cuantumul creanţei este inferior valorii prag). ↑

 18. Se vor depune înscrisuri din care rezultă că debitorul nu este în stare de insolvenţă sau creanţa nu depăşeşte valoarea prag de 40.000 de lei etc.. ↑
 19. Se vor ataşa înscrisuri din care rezultă că debitorul nu este în stare de insolvenţă: ↑
 20. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 21. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 22. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 23. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 24. Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 25. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 26. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 27. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică. ↑
 29. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.