Model Întâmpinare La Cererea De Recurs | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Întâmpinare la cererea de recurs

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Întâmpinare la cererea de recurs

Model Întâmpinare la cererea de recurs

Sediul materiei:

 • Art. 490 alin. (2) raportat la art. 471 alin. (5) din C. proc. civ.
 • Art. 83 alin.(3) coroborat cu art. 13 alin. (2) C. proc.civ.
 • Art. XVII Legea nr. 2/2013
 • Art. 148-151 din C. proc. civ.

Instanţa[1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Completul …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar (nume ….., prenume …..)[5]/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[6] …..

sau

Subscrisa[7] (denumirea …..), cu sediul[8] în ….., cu domiciliul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact[10]/prin consilier juridic[11](nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[12] …..

în contradictoriu cu recurentul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în…..,

sau

în contradictoriu cu recurenta (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., prin reprezentant[13] (nume ….., prenume …..), formulăm

Întâmpinare la de cererea de recurs

prin care solicităm instanţei respingerea căii de atac formulate.

În fapt, arătăm că[14] ….

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 490 alin. (2) raportat la art. 205-206 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri[15].

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[16] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[17]….exemplare.

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige recurentul la plata cheltuielilor de judecată[19] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta întâmpinare, în[20] …..exemplare.

Anexăm împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic.

Data, Semnătura[21],

Domnului Preşedinte al Tribunalului…./Curţii de Apel …../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului şi completul de judecată, pentru ca registratorul să ia înainteze cererea la dosar. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intimatul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Întâmpinarea față de cererea de recurs trebuie să fie redactată și semnată de către avocat, în conformitate cu art. 490 alin. (2) din C. proc. civ. Ca excepţie de la regulă, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., întâmpinarea față de cererea de recurs poate fi formulată de parte personal, dacă este licenţiată în drept sau de mandatarul părţii, având calitatea de soţ sau rudă, până la gradul al doilea inclusiv, dacă este licenţiat în drept. Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 462/17.09.2014, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este încă publicată în Monitorul Oficial. ↑
 6. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 7. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 8. În raport de calitatea intimatului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intimatul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Întâmpinarea în recurs trebuie întocmită, în cazul persoanelor juridice, de către consilierul juridic sau avocat, în conformitate cu dispoziţiile art. 490 alin. (2) C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica excepțiile procesuale pe care intimatul le invocă față de cererea de recurs, răspunsul față de motivele cererii de recurs, cu indicarea dovezilor pe care se sprijină apărările formulate. ↑
 15. În calea de atac a recursului, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate cu art. 492 din C. proc. civ. ↑
 16. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 17. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 18. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia intimatului. Se va indica dacă intimatul nu doreşte să se prezinte la judecată, pentru soluţionarea recursului. ↑
 19. Cheltuielile de judecată pretinse de intimat constau în onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului, dovedite a fi fost efectuate atât în etapa judecății în fața instanței de fond, în apel și/sau în recurs. ↑
 20. Întâmpinarea față de cererea de recurs va fi depusă, în conformitate cu art. 490 alin. (2) cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi recurenţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă recurenţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru recurenţi. ↑
 21. Semnătura de pe întâmpinare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.