Model Declararea Judecătorească A Morţii | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
caut avocat bucuresti
Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale
3 noiembrie 2016

Model Declararea judecătorească a morţii

avocat online bun

avocat online bun

Model Declararea judecătorească a morţii

Model Declararea judecătorească a morţii

Sediul materiei:

 • Art. 49–51 C civ.
 • Art. 2574 C. civ.
 • Art. 943 – 946 C.proc. civ.
 • Art. 902 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C.proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa[1]…..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul în ....., cu sediul procesual ales[7] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[8]/prin reprezentant[9] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[10] .....

în contradictoriu cu pârâtul[11](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[12] ....., formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună declararea judecătorească a morţii numitului .....

În fapt, arătăm că[13] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[14] ......

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale.....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[15] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[16] ....exemplare.

De asemenea, solicităm emiterea unei adrese către[17] ….. în vederea efectuării cercetărilor necesare pentru a culege informaţii cu privire la pârât.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[18] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[19], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[20] .....exemplare.

Anexăm dovada îndeplinirii achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[21] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[22]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[23].

Data, Semnătura[24],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Conform art. 943C.proc.civ cererea de declarare a morţii unei persoane se introduce la instanţa competentă în a cărei circumscripţie acea persoană a avut ultimul domiciliu cunoscut. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică.Conform. art. 49 din C. civ. acţiunea se poate face la cererea oricărei persoane interesate. De exemplu: rudele celui cu privire la care se cere declararea judecătorească a morţii, autoritatea tutelara de la ultimul domiciliu al acestuia, etc. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică.Calitatea de reclamant o poate avea şi autoritatea tutelară de la ultimul domiciliu a celui cu privire la care se cere declararea judecătorească a morţii ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 8. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 9. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Calitatea procesuală pasivă o are persoana a cărei moarte se urmăreşte a fi constatată pe cale judecătorească. ↑
 12. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 13. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea împrejurării şi datei de la care persoana a dispărut de la domiciliu, numărul de ani de la data ultimelor informatii sau indicii din care rezultă că persoana era în viaţă, respectiv minim doi ani în cazul general sau cel puţin 6 luni de la data împrejurării deosebite în care a avut loc dispariţia(inundatii,cutremur, etc) ↑
 14. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază cererea. ↑
 15. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 16. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 17. Primăria unităţii administrativ teritoriale şi către organele de poliţie. ↑
 18. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 19. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 20. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ. în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 21. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 23. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 24. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.