Model CONTRACT DE RESELLER | Consultanță Juridică Online
avocat pret
Model CONTRACT DE REPORT
7 ianuarie 2019
onorariu avocat
Model CONTRACT DE SCHIMB
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE RESELLER

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model CONTRACT DE RESELLER

Model CONTRACT DE RESELLER

Încheiat între:

S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ......, județul .........................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ........................ în calitate de PRODUCĂTOR, reprezentată prin ................................................................................

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul .........................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal .................... și cont nr. .............. deschis la .......................... în calitate de RESELLER, reprezentată prin ................................................................................

a intervenit prezentul contract de reseller a produselor .................... livrate de PRODUCĂTOR.

Art. 1. -
OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie cumpărarea de către reseller a produselor ........................ de la producător, cu preț de reseller, având obligația de a le vinde mai departe la valoarea TTI înscrisă în oferta producătorului.

Art. 2. -
TERMENUL CONTRACTULUI

Durata prezentului contract este de 1 an de la data semnării.

Art. 3. -
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

PRODUCĂTORUL se obligă:

a) să prezinte reseller-ului, la semnarea prezentului contract, prospectele tuturor produsele și serviciilor sale, precum și materialele de reclamă considerate necesare de producător;

b) să vândă reseller-ului produsele ................ solicitate de acesta, la preț de reseller.

RESELLER-UL se obligă:

a) să promoveze, pe cheltuială, prin toate mijloacele considerate necesare, produsele ......................................................................

b) să asigure integritatea tuturor produselor primite spre vânzare, buna lor conservare, pe riscul și pe cheltuiala sa;

c) să plătească factura emisă de producător, în termen de maxim ..... zile de la data emiterii acesteia, prin ordin de plată sau cec;

d) să vândă produsele sale, întocmind facturile și documentele legale în nume propriu, la valoarea TTI înscrisă în oferta producătorului.

Art. 4. -
Prețurile de vânzare a produselor .............. sunt cele tipărite de producător pe prospectele sale. Producătorul este obligat să aducă la cunoștința reseller-ului, prin fax sau e-mail, orice modificare de preț.

Art. 5. -
Comisionul pentru revânzarea produselor ................... este de ....%. Dacă în decursul unui semestru, numărul de produse .............. vândute de reseller este mai mare sau egal cu ........, în semestrul următor, comisionul va crește la ........%, urmând a se menține sau a reveni la ....%, în funcție de produsele vândute în fiecare semestru.

Art. 6. -
Reducerile de prețuri practicate de producător cu ocazia manifestărilor (târguri, expoziții, simpozioane) sunt valabile pentru reseller doar cu acordul explicit al producătorului.

Art. 7. -
La expirarea prezentului contract, în termen de ....... zile, toate produsele facturate de către producător vor fi plătite de reseller.

Art. 8. -
Întârzierile la plata facturilor producătorului vor aduce penalizări de ........% pentru fiecare zi de întârziere, peste ..... zile de la primirea facturii.

Art. 9. -
Litigiile ivite între părțile contractante se soluționează pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibilă, se supun instanței competente.

Art. 10. -
Prelungirea contractului se face anual, cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

PRODUCĂTOR,

RESELLER,

Între

S.C. .......X........ SRL

cu sediul în .........., str. .......... nr. ......, cont: ..................

Deschis la ................... reprezentată prin ............................

denumită în continuare DISTRIBUITOR

și

S.C. ......Y........ S.R.L.

cu sediul în .........., str. .......... nr. ......, cont: ..................

Deschis la ................... reprezentată prin ............................

denumită în continuare RESELLER

1. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie activitatea de promovare și comercializare către beneficiari, a produselor software ........................

Acest contract conferă societății ..............Y......... S.R.L. statutul de Reseller al societății ........................X........ S.R.L. pentru produsele .............., în județul ............

2. Condiții

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și va dura până la .............., ambele părți având posibilitatea de a rezilia acest contract înainte de termen în următoarele situații:

DISTRIBUITORUL poate rezilia contractul în orice moment dacă RESELLER-UL nu își respectă obligațiile, inclusiv obligațiile financiare. Rezilierea contractului devine efectivă după 30 de zile de la nota scrisă pe care o trimite RESELLER-ULUI, dar poate fi revocată dacă în această perioadă intervine o rezolvare a problemei care a generat această acțiune.

RESELLER-UL poate rezilia contractul în orice moment în cazul în care DISTRIBUITORUL nu își respectă obligațiile ce decurg din prezentul contract. Rezilierea contractului devine efectivă după 30 de zile de la nota scrisă pe care o trimite RESELLER-UL către distribuitor, putând fi revocată dacă în această perioadă intervine o rezolvare a problemei care a generat această acțiune.

La încetarea contractului DISTRIBUITORUL are dreptul dar nu și obligația de a achiziționa de la RESELLER toate sau o parte a produselor .......... care se mai găsesc în stocul acestuia. Prețul de achiziție a acestor produse va fi cel pe care l-a plătit RESELLER-UL în momentul cumpărării lor de la DISTRIBUITOR.

La încetarea contractului, RESELLER-UL pierde statutul conferit de acest contract, încetând să mai facă uz de numele de marcă ale produselor ............ și va returna DISTRIBUITORULUI toate materialele reprezentative care conțin numele produselor software. Prezentul contract poate fi reînnoit cu acordul ambelor părți, pe perioade succesive de un an, prin act adițional.

3. Prețuri

Prețurile la care va cumpăra RESELLER-UL produse software ................ de la DISTRIBUITOR vor fi cele din lista de prețuri emisă de către DISTRIBUITOR.

Preț Reseller 1 - Constituie prețul de achiziție al RESELLER-ULUI începând cu prima achiziție.

Preț Reseller 2 - Constituie prețul de achiziție al RESELLER-ULUI ce achiziționat în luna precedentă produse .............. în valoare minimă de .... USD.

Lista de prețuri poate fi modificată de DISTRIBUITOR fără a-l anunța în prealabil pe RESELLER. Noua listă de prețuri va fi comunicată Reseller-ului în maxim 15 zile de la apariție.

Prețurile la care va achiziționa RESELLER-UL produse .................. de la DISTRIBUITOR includ taxele vamale.

4. Obligațiile părților

4.1. Obligațiile RESELLER-ULUI

- Promovarea prin toate mijloacele a produselor ............. în zona în care își desfășoară activitatea.

- Achiziționarea unui stoc suficient de produse .............. pentru a putea deservi la timp beneficiarii din zonă.

- Prezentarea către DISTRIBUITOR a unui necesar de produse pentru fiecare 3 luni, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii trimestrului respectiv.

- Punerea la dispoziția DISTRIBUITORULUI a inventarului de produse .......... de câte ori acesta îl solicită.

- Neexecutarea de copii ale produselor originale ............... (diskete sau documentație) indiferent de scop fără consimțământul DISTRIBUITORULUI.

- Prezentarea trimestrială către DISTRIBUITOR a listei beneficiarilor care au achiziționat produse .............

- Informarea DISTRIBUITORULUI în timp util de posibilitatea unor contracte care implică produsele .................., contracte pe care din diferite motive RESELLER-UL nu le poate încheia nemijlocit.

4.2. Obligațiile DISTRIBUITORULUI

- Distribuitorul va onora conform contractului, cererile de livrare ale RESELLER-ULUI.

- Acordă sprijin în problemele legate de obligațiile RESELLER-ULUI și îi furnizează informații detaliate despre produsele ................ pe care acesta dorește să le comercializeze.

- Asigură materialul demonstrativ referitor la produsele .............. și în limita posibilităților organizează întâlniri cu RESELLER-UL pentru prezentări și demonstrații la sediul DISTRIBUITORULUI, referitor la anumite produse .............

5. Condiții de livrare și plată

RESELLER-UL va comanda produsele de care are nevoie printr-o comandă fermă ce nu va putea fi revocată și care va fi onorată de DISTRIBUITOR în termen de max. 45 de zile de la data comenzii.

Plata se va efectua de către RESELLER prin ordin de plată contra factură, în baza listei de prețuri valabilă în momentul plății.

6. Litigii

Pentru orice divergențe privitoare la prevederile prezentului contract care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă de către părți, se va recurge la instanța de judecată competentă.

Prezentul contract a fost întocmit și semnat astăzi ................. în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. .........X.......... S.R.L.

S.C. .........X.......... S.R.L.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.