Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL | Consultanță Juridică
caut avocati bucuresti
Model CONTRACT DE MANAGEMENT
7 ianuarie 2019
Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL 1
Model ANTECONTRACT  DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea ................... cu sediul în ...................... telefon ............................. fax ..................... înmatriculată la Registrul comerțului ..................... sub nr. ................ având contul nr. ......................... la Banca ................................ și codul fiscal nr. ....................... reprezentată prin ........................... în calitate de MANDANT și

Dl./D-na/S.C. .......................... domiciliat(ă) în ................... (sau având sediul în ........................) identificat prin ................ C.I. nr./Pașaport nr. ............. eliberat de ............................. în calitate de MANDATAR

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

MANDANTUL .................. împuternicește pe mandatarul ................ să negocieze și să contracteze următoarele mărfuri: în condițiile de calitate, livrare, preț, prevăzute în anexă. Tot prin grija mandatarului, mărfurile vor fi transportate și depozitate în depozitul mandantului din ................... .

Cheltuielile necesare vor fi suportate de mandant și justificate de mandatar.

Art. 3.
REMUNERAȚIA

Mandantul se obligă să plătească mandatarului pentru prestația realizată ...........% din valoarea tranzacției încheiate.

La începerea operațiunii, mandantul va acorda mandatarului un avans în sumă de ................. lei, eșalonată în 3 luni, începând cu data de ............. săptămânal. Rata următoare se va acorda numai după ce se vor justifica sumele anterioare.

Mandantul își rezervă dreptul de control asupra modului în care mandatarul își îndeplinește obligațiile contractuale.

Executarea mandatului se va considera încheiată în momentul în care marfa va fi recepționată de reprezentantul mandantului.

Art. 4.
EXECUTAREA MANDATULUI

Art. 5. ACTELE JURIDICE încheiate de mandatar pentru realizarea tranzacției cu partenerul extern pentru care a fost împuternicit, vor fi semnate în calitate de reprezentant al mandantului, prezentând la cerere împuternicirea dată de acesta.
Art. 6.
GARANȚII

Mandatarul va asigura garanțiile necesare pentru executarea contractului cu partenerul extern și va răspunde atât pentru daunele efectiv suferite, cât și pentru câștigul nerealizat.

Ambele părți se obligă să execute cu bună credință contractul încheiat.

Art. 7.
LITIGII

Litigiile ce izvorăsc din prevederile prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de către instanța competentă.

Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Încheiat astăzi ............... la ...................................

I. SUBSEMNAȚII

1.1. S.C. ( sau, /Asociația/Fundația) ___________________________________________ cu sediul social în ______________________________ , str. _______________________ nr. ____________ , bloc __________, scara ________, etaj ______________, apartament ______ , județ/sector __________________ , înregistrată în R.C. ___________________ , sub nr. ____________ /__________ , (sau înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor prin sentința cu nr. ________ din ____________ al ____________ ,) cod fiscal nr. _________________ din __________________ , nr. contul _____________________ , deschis la ______________ , reprezentată de _________________ , cu funcția de ____________________ , în calitate de mandant, pe de o parte, și

1.2. S.C. ( sau, /Asociația/Fundația) ___________________________________________ cu sediul social în ______________________________ , str. _______________________ nr. ____________ , bloc __________, scara ________, etaj ______________, apartament ______ , județ/sector __________________ , înregistrată în R.C. ___________________ , sub nr. ____________ /__________ , (sau înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor prin sentința cu nr. ________ din ____________ al ____________ ,) cod fiscal nr. _________________ din __________________ , nr. contul _____________________ , deschis la ______________ , reprezentată de _________________ , cu funcția de ____________________ , în calitate de mandant, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. _____________________ în calitate de mandant împuternicește ______________________ ca în calitate de mandatar _________________ să efectueze fapte de comerț în numele și pe contul mandantului, și la rândul lui mandatarul ___________ se obligă să efectueze fapte de comerț în numele și pe contul mandantului după cum urmează:

a. să negocieze și să contracteze mărfuri în condiții de calitate, livrare, cantitate și preț prevăzute în anexa la acest contract.

b. să _________________________________________________________________________

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract s-a încheiat pe o perioadă de ________________ începând de la _______ și până la ________.

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adițional.

3.3 Executarea mandatului se va considera încheiată în momentul în care _____________________ .

IV. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Mandantul se obligă să plătească mandatarului pentru prestația realizată ________ % din valoarea tranzacției încheiate. Plata se va face astfel:

- la începerea operațiunii, mandantul va acorda mandatarului un avans în sumă de ________ lei, eșalonată în 3 luni, începând cu data de _________ săptămânal. Rata următoare se va acorda numai după ce se vor justifica sumele anterioare.

- la terminarea operațiunii mandantul va plătii diferența dintre prețul de ________% din valoarea tranzacției și avansul plătit. Mandantul își rezervă dreptul de control asupra modului în care mandatarul își îndeplinește obligațiile contractuale.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Mandantul se obligă:

a) să furnizeze mandatarului produsele sale pentru vânzare în sortimentele, cantitățile și prețurile prevăzute în anexa la contract;

b) orice furnizare de produse noi, neînscrise în anexă, trebuie notificată înainte cu _____ zile, în vederea rectificării în prealabil a anexei;

c) să furnizeze mandatarului materiale promoționale și publicitare instrucțiunile, prospectele tehnice, etc;

d) să notifice mandatarului societățile care asigură service-ul produselor și/sau să pună la dispoziție piese de schimb pentru acestea.

5.2. Mandatarul se obligă:

a) să comercializeze în mod preferențial produsele prevăzute în anexa la acest contract, înaintea celorlate produse de același gen ale altor prodcători;

b) să nu producă/comercializeze, pe durata derulării prezentului contract de mandat, produse similare/derivate celor prevăzute în anexă fără acordul scris al mandatarului;

c) să înștiințeze lunar mandataul despre derularea afacerii __________________;

d) să aducă la cunoștință mandantului orice reclamații ale clienților cu privire la produsele coercializate;

e) în termen de ______ zile de la livrarea produselor, mandatarul este obligat să achite contravaloarea lor și să restituie pe cele greu vandabile fără mișcare ori cu mișcare lentă și ieșite din termenul de garanție.

VI. CLAUZA PENALĂ

6.1. Partea care nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau și le îndeplinește în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părți penalități daune - interese în valoare de ______________________ .

VII. CLAUZE DE VALIDITATE

7.1. Rezilierea unor clauze din contract nu vor avea efect asupra obligațiilor deja scadente între părți..

7.2. În situația în care mai multe clauze, considerate neesențiale pentru derularea contractului, vor fi declarate nule celelalte clauze rămase în vigoare vor produce efecte în continuare. Sunt considerate esențiale următoarele clauze____________________ .

7.3. Cesiunea drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul contract se poate face doar cu acordul expres al celeilalte părți cocontractante.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1 Contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau curți de arbitraj, în situația în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. 7.2 din prezentul contract;

- se află în stare de insolvență sau a fost declanșată procedura de lichidare înainte de începerea executării prezentului contract;

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin _____ zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

8.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

IX. FORȚA MAJORĂ

9.1. Răspunderea pentru neexecutarea unei obligații este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit, afară de situația în care debitorul obligației a fost pus deja în întărziere.

9.2. Partea care invocă forța majoră trebuie notificată celeilate părți în termen de _____ de la producerea evenimentului.

9.3. Dacă consecințele forței majore sunt iremediabile astfel încăt obligațiile esențiale nu mai pot fi respectate, părțile sunt libere să-și notifice încetarea de plin drept a contractului..

X. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

10.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea următoarelor date: _________________________________________________________________________

XI. LITIGII

12.1. Diferendele se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care nu se pot rezolva în mod amiabil, diferendele vor fi supuse spre soluționare tribunalului arbitral ________________.

XII. CLAUZE FINALE

13.1. Orice modificare a prevederilor prezentului contract presupune încheierea unui act adițional .

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

13.3. În cazul în care părțile își încălcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

13.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ..................... astăzi ........................., data semnării lui.

MANDANT

MANDATAR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.